براتعلی رضایی

مدیر خدمات آموزشی

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 208 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر خدمات آموزشی
رایانامه : Rezaee[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.