اصغر کریمی

معاونت پشتیبانی

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 306 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت پشتیبانی
رایانامه : Karimi[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت پشتیبانی ارسال نمایید.

More Info