مرضیه تولایی

استادیار گروه زیست شناسی

گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره تماس : 95015696 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : همکار پژوهشکده رویان
سمت : عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه رویان)
رایانامه : 


 • Ph.D, Developmental biology, Tehran Azad Uni. Research Sciences, Iran, Tehran, 2013-2016 .
 • M.Sc, Animal Sciences Biology, Damghan Azad Uni., Iran, Damghan, 2004-2006 .
 • B.Sc, Biology, Falavarjan Azad Uni., Iran, Esfahan, 1997-2001 .
 • زیست شناسی مولکولی و تکامل
 • سمینار 1 و 2
 • زیست شناسی مولکولی
 • تکامل
 1. Tavalaee M, Parivar, Shahverdi, Ghaedi  Nasr-esfahani. Status of sperm-born oocyte activating factors (PAWP, PLCf) and sperm chromatin in uncapacitated, capacitated and acrosome-reacted conditions. Human fertility. 2017 Jan;12:1-8.

 2. Panahi S, Fahami F, Deemeh MR, Tavalaee M, Gourabi H, Nasr-Esfahani MH. Chances to Have A Boy after Gender Selection by Pre-Implantation Genetic Diagnosis Are Reduced in Couples with only Girls and without A Boy Sired by The Male Partner. Int J Fertil Steril.  2017 Jan-Mar; 10(4): 350-356.

 3. Tavalaee M, Kiani – Esfahani A, Nasr-Esfahani MH. Relationship between potential sperm factors involved in oocyte activation and sperm DNA fragmentation with ICSI clinical outcomes. CELL JOURNAL (Yakhteh) 2017 Jan-Mar; 18(4): 588-596.

 4. Nasr-Esfahani MH, Deemeh.MR, Tavalaee.M, Sekhavati MH, Gourabi H. Zeta sperm selection improves pregnancy rate and alters sex ratio in male factor infertility patients: a double-blind, randomized clinical trial. Int J Fertil Steril. 2016 Jul-Sep; 10(2):253-60.

 5. Torki B, Tavalaee M, Bahadorani. M, Nasr-Esfahani MH. Selection of physiological sperm during ICSI. Andrologia. 2016 Apr; 1-6.

 6. Modarres P, Tanhaei S, Tavalaee.M, Ghaedi. K, Deemeh.MR, Nasr-Esfahani.MH. Assessment of DPY19L2 deletion in familial and non-familial individuals with globozoospermia and DPY19L2 genotyping. Int J Fertil Steril. 2016 Jul-Sep; 10(2):196-207.

 7. Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH.  Expression profile of PLCζ, PAWP and TR-KIT in association with fertilization potential, embryo development and pregnancy outcomes in globozoospermic candidates for ICSI and artificial oocyte activation. Andrology. 2016 Sep; 4(5):850-6.

 8. Kargar- Dastjerdy P, Tavalaee M, Salehi M, Falahati M, Izadi T, Nasr- Esfahani MH. Altered expression of KLC3 may affect semen parameters. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2016 Jan; 14(1):15-22.

 9. Kamali-Dolat Abadi M, Tavalaee M, Shahverdi AH, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of PLCζ and PAWP expression in globozoospermic individuals. Cell J. 2016 Fall; 18(3):438-45.

 10. Barekat F, Tavalaee M, Deemeh MR, Bahreinian M, Azadi L, Abbasi H, Rozbahani SH, Nasr-Esfahani MH. A Preliminary Study: N-acetyl-L-cysteine Improves Semen Quality Following Varicocelectomy. Int J Fertil Steril. 2016 Apr-Jun; 10(1):120-6.

 11. Javadian-Eliaderani S, Ghaedi K, Tavalaee M, Rabiee F, Deemeh MR, Nasr-Esfahani MH. Diagnosis of genetic defects through parallel assessment of PLCζ and CAPZA3 in infertile men with history of failed oocyte activation. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Iran J Basic Med Sci. 2016 Mar; 19(3):281-9.

 12. Bahreinian M, Tavalaee M, Abbasi H, Kiani-Esfahani A, Shiravi AH, Nasr-Esfahani MH. DNA hypomethylation predisposes sperm to DNA damage in individuals with varicocele. Syst Biol Reprod Med. 2015; 61(4):179-86.

 13. Tavalaee M, Bahreinian M, Barekat F, Abbasi H, Nasr-Esfahani MH. Effect of varicocelectomy on sperm functional characteristics and DNA methylation. Andrologia. 2015 Oct; 47(8):904-9.

 14. Deemeh MR, Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH. Health of Children Born Through Artificial Oocyte Activation: A Pilot Study. Reprod Sci. Reprod Sci. 2015 Mar; 22(3):322-8.

 15. Afiyani AA, Deemeh MR, Tavalaee M, Razi M, Bahadorani M, Shokrollahi B, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of heat-shock protein A2 (HSPA2) in male rats before and after varicocele induction. Mol Reprod Dev. 2014 Aug; 81(8):766-76.

 16. Bateni Z, Azadi L, Tavalaee M, Kiani-Esfahani A, Fazilati M, Nasr-Esfahani MH. Addition of Tempol in semen cryopreservation medium improves the post-thaw sperm function. Syst Biol Reprod Med. 2014 Aug; 60(4):245-50. Epub 2014 Apr 7.

 17. Tavalaee M, Deemeh MR, Arbabian M, Kiyani A, Nasr-Esfahani MH. Relationship between fertilization rate and early apoptosis in sperm population of infertile individuals. Andrologia. Andrologia. 2014 Feb; 46(1):36-41.

 18. Hosseinpour E, Shahverdi A, Parivar K, Sedighi Gilani MA, Nasr-Esfahani MH, Salman Yazdi R, Sharbatoghli M, Tavalaee M, Chehrazi M. Sperm ubiquitination and DNA fragmentation in men with occupational exposure and varicocele. Andrologia. 2014 May; 46(4):423-9. Epub 2013 Apr 17.

 19. Charehjooy N, Najafi MH, Tavalaee M, Deemeh MR, Azadi L, Shiravi AH, Nasr-Esfahani MH. Selection of Sperm Based on Hypo-Osmotic Swelling May Improve ICSI Outcome: A Preliminary Prospective Clinical Trial. Int J Fertil Steril. 2014 Apr; 8(1):21-8. Epub 2014 Mar 9.

 20. Kiani-Esfahani A, Bahrami S, Tavalaee M, Deemeh MR, Mahjour AA, Nasr-Esfahani MH. Cytosolic and mitochondrial ROS: which one is associated with poor chromatin remodeling? Syst Biol Reprod Med. 2013 Dec; 59(6):352-9. Epub 2013 Aug 22.

 21. Bassiri F, Tavalaee M, Nasr Esfahani MH. Correlation between Different Patterns of Hypo-Osmotic Swelling and Sperm Functional Tests. Int J Fertil Steril. 2013 Oct; 7(3):193-8. Epub 2013 Sep 18.

 22. Zahedi A, Tavalaee M, Deemeh MR, Azadi L, Fazilati M, Nasr-Esfahani MH. Zeta potential vs apoptotic marker: which is more suitable for ICSI sperm selection? J Assist Reprod Genet. 2013 Sep; 30(9):1181-6. Epub 2013 Jul 19.

 23. Eskandari-Shahraki M, Tavalaee M, Deemeh MR, Jelodar GA, Nasr-Esfahani MH. Proper ubiquitination effect on the fertilization outcome post-ICSI. Andrologia. 2013 Jun; 45(3):204-10. Epub 2012 Jul 1.

 24. Forouzanfar M, Fekri Ershad S, Hosseini SM, Hajian M, Ostad-Hosseini S, Abid A, Tavalaee M, Shahverdi A, Vosough Dizaji A, Nasr Esfahani MH. Can permeable super oxide dismutase mimetic agents improve the quality of frozen-thawed ram semen? Cryobiology. 2013 Apr; 66(2):126-30. Epub 2012 Dec 28.

 25. Motiei M, Tavalaee M, Rabiei F, Hajihosseini R, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of HSPA2 in fertile and infertile individuals. Andrologia. 2013 Feb; 45(1):66-72. Epub 2012 Jun 7.

 26. Nasr Esfahani, Tavalaee M. Origin and Role of DNA Damage in Varicocele. Int J Fertil Steril. 2012 Oct; 6(3):141-6. Epub 2012 Dec 17.

 27. Tavalaee M, Abbasi H, Deemeh MR, Fotohi F, Sadoughi Gilani MA, Nasr Esfahani MH. Semen parameters and chromatin packaging in microsurgical varicocelectomy patients. Int J Fertil Steril. 2012 Oct; 6(3):165-74. Epub 2012 Dec 17.

 28. Nasr-Esfahani MH, Deemeh MR, Tavalaee M. New era in sperm selection for ICSI. Int J Androl. 2012 Aug; 35(4):475-84. Epub 2011 Nov 15. Review.

 29. Bassiri F, Tavalaee M, Shiravi AH, Mansouri S, Nasr-Esfahani MH. Is there an association between HOST grades and sperm quality? Hum Reprod. 2012 Aug; 27(8):2277-84. Epub 2012 May 16.

 30. Kiani-Esfahani A, Tavalaee M, Deemeh MR, Hamiditabar M, Nasr-Esfahani MH. DHR123: an alternative probe for assessment of ROS in human spermatozoa. Syst Biol Reprod Med. 2012 Jun; 58(3):168-74. Epub 2012 Apr 30.

 31. Navaeian-Kalat E, Deemeh MR, Tavalaee M, Abasi H, Modaresi M, Nasr-Esfahani MH. High total acrosin activity in varicocele individuals. Andrologia. 2012 May; 44 Suppl 1:634-41. Epub 2011 Nov 2.

 32. Zarei-Kheirabadi M, Shayegan Nia E, Tavalaee M, Deemeh MR, Arabi M, Forouzanfar M, Javadi GR, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of ubiquitin and annexin V in sperm population selected based on density gradient centrifugation and zeta potential (DGC-Zeta). J Assist Reprod Genet. 2012 Apr; 29(4):365-71. Epub 2011 Dec 20.

 33. Tavalaee M, Deemeh MR, Arbabian M, Nasr-Esfahani MH. Density gradient centrifugation before or after magnetic-activated cell sorting: which technique is more useful for clinical sperm selection? J Assist Reprod Genet. 2012 Jan; 29(1):31-8. Epub 2011 Dec 15.

 34. Aghajanpour S, Ghaedi K, Salamian A, Deemeh MR, Tavalaee M, Moshtaghian J, Parrington J, Nasr-Esfahani MH. Quantitative expression of phospholipase C zeta, as an index to assess fertilization potential of a semen sample. Hum Reprod. 2011 Nov; 26(11):2950-6. Epub 2011 Sep 6.

 35. Fathi Z, Tavalaee M, Kiani A, Deemeh MR, Modaresi M, Nasr-Esfahani MH. Flow Cytometry: A Novel Approach for Indirect Assessment of Protamine Deficiency by CMA3 Staining, Taking into Account the Presence of M540 or Apoptotic Bodies. Int J Fertil Steril. 2011 Oct; 5(3):128-33. Epub 2011 Dec 22.

 36. Azadi L, Abbasi H, Deemeh MR, Tavalaee M, Arbabian M, Pilevarian AA, Nasr-Esfahani MH. Zaditen (Ketotifen), as mast cell blocker, improves sperm quality, chromatin integrity and pregnancy rate after varicocelectomy. Int J Androl. 2011 Oct; 34(5 Pt 1):446-52. Epub 2010 Sep 27.

 37. Nasr-Esfahani MH, Tavalaee M, Arbabian M, Parrington J. Can Assessment of Total Acrosin Activity Help Predict Failed or Low Fertilization Rate ICSI for Implementation of Artificial Oocyte Activation? The Open Andrology Journal, 2010; 2: 19-26 .

 38. Soleimani M, Tavalaee M, Aboutorabi R, Adib M, Bahramian H, Janzamin E, Kiani A, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of Fas positive sperm and complement mediated lysis in subfertile individuals. J Assist Reprod Genet. 2010 Aug; 27(8):477-82. Epub 2010 Jun 15.

 39. Nasr-Esfahani MH, Deemeh MR, Tavalaee M. Artificial oocyte activation and intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2010 Jul; 94(2):520-6. Epub 2009 Apr 25. Review.

 40. Deemeh MR, Tavalaee M, Ahamadi SM, Kalantari SAA,  Alavi Nasab SV, Najafi MH, Nasr-Esfahani MH. The First Report of Successfully Pregnancy After ICSI with Combined DGC/Zeta Sperm Selection Procedure in a Couple with Eleven Repeated Fail IVF/ICSI Cycles. Int J Fertil Steril. 2010 Apr-Jun; 1(4):41-43.

 41. Tavalaee M, Kiani A, Arbabian M, Deemeh MR, Nasr-Esfahani MH. Flow Cytometry: A New Approach for Indirect Assessment of Sperm Protamine Deficiency. Int J Fertil Steril. 2010 Feb-Mar; 4(3):177-184.

 42. Hatami-Baroogh L, Razavi S, Zarkesh-Esfahani H, Tavalaee M, Tanhaei S, Ghaedi K, Deemeh MR, Rabiee F, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of the leptin receptor in human spermatozoa. Reprod Biol Endocrinol. 2010 Feb;( 8):17.

 43. Razavi SH, Nasr-Esfahani MH, Deemeh MR, Shayesteh M, Tavalaee M. Evaluation of zeta and HA-binding methods for selection of spermatozoa with normal morphology, protamine content and DNA integrity. Andrologia. 2010 Feb; 42(1):13-9.

 44. Nasr Esfahani MH, Abbasi H, Mirhosseini Z, Ghasemi N, Razavi S, Tavalaee M, Tanhaei S, Deemeh MR, Ghaedi K, Zamansoltani F, Rajaei F. Can Altered Expression of HSPA2 in Varicocele Patients Lead to Abnormal Spermatogenesis? Int J Fertil Steril. 2010 Oct-Dec; 3(4):104-113.

 45. Babazadeh Z, Razavi S, Tavalaee M, Deemeh MR, Shahidi M, Nasr-Esfahani MH. Sperm DNA damage and its relation with leukocyte DNA damage. Reprod Toxicol. 2010 Jan; 29(1):120-4. Epub 2009 Sep 15.

 46. Kheirollahi-Kouhestani M, Razavi S, Tavalaee M, Deemeh MR, Mardani M, Moshtaghian J, Nasr-Esfahani MH. Selection of sperm based on combined density gradient and Zeta method may improve ICSI outcome. Hum Reprod. 2009 Oct; 24(10):2409-16. Epub 2009 Jun 24.

 47. Tavalaee M, Razavi S, Nasr-Esfahani MH. Influence of sperm chromatin anomalies on assisted reproductive technology outcome. Fertil Steril. 2009 Apr; 91(4):1119-26. Epub 2008 May 27.

 48. Nasr-Esfahani MH, Abasi H, Razavi S, Ashrafi S, Tavalaee M. Varicocelectomy: semen parameters and protamine deficiency. Int J Androl. 2009 Apr; 32(2):115-22. Epub 2007 Oct 30.

 49. Khajavi NA, Razavi S, Mardani M, Tavalaee M, Deemeh MR, Nasr-Esfahani MH. Can Zeta sperm selection method, recover sperm with higher DNA integrity compare to density gradient centrifugation? Iranian Journal of Reproductive Medicine. 2009; 7(2):73-77.

 50. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Javdan Z, Tavalaee M. Artificial oocyte activation in severe teratozoospermia undergoing intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2008 Dec; 90(6):2231-7. Epub 2008 Jan 18.

 51. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Vahdati AA, Fathi F, Tavalaee M. Evaluation of sperm selection procedure based on hyaluronic acid binding ability on ICSI outcome. J Assist Reprod Genet. 2008 May; 25(5):197-203. Epub 2008 May 16.

 52. Salamian A, Ghaedi K, Razavi S, Tavalaee M, Tanhaei S, Salahshouri I, Gourabi H, Nasr-Esfahani MH. Single Nucleotide Polymorphism Analysis of Protamine Genes in Infertile Men. Int J Fertil Steril. May-Jun 2008; 2(1):13-18.

 53. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Tavalaee M. Failed fertilization after ICSI and spermiogenic defects. Fertil Steril. 2008 Apr; 89(4):892-8. Epub 2007 Jun 21.

 54. Tavalaee M, Nasr Esfahani MH, Deemeh MR. Etiology and Evaluation of Sperm Chromatin Anomalies. Int J Fertil Steril. 2008 May-Jun; 1(2):1-43.

 55. Tavalaee M, Razavi S, Nasr-Esfahani MH. Effect of sperm acrosomal integrity and protamine deficiency on IVF and pregnancy rate. Int J Fertil Steril. 2007; 1(1):27-34.

 56. Deemeh MR, Tavalaee M, Razavi S, Nasr-Esfahani MH. Evaluation of protamine deficiency and DNA fragmentation in two globozoospermia patients undergoing ICSI. Int J Fertil Steril. 2007; 1(2):85-88.

 57. Navaeian-kalat E, Tavalaee M, Azadi L, Abbasi H, Deemeh MR, Arbabian M, Nasr-Esfahani MH. Known pathophysiological mechanisms in the incidence of varicoceles. J Shahrekord Univ Med Sci. 2016; 18(1): 122-140 .

 58. Barekat F, Tavalaee M, Azadi L, Nasr-Esfahani MH. Comparison of sperm parameters and its functional characteristics between fertile and infertile men with varicocele. Cell and Tissue. 2016; 6(4): 523-532.

 59. Tavalaee M, Parivar K, Javadian-Eliaderani S, Nasr-Esfahani MH. Centrosome and its role in gametogenesis and embryonic development. J Shahrekord Univ Med Sci. 2016; 18(2): 143-169.

 60. Tavalaee M, Parivar K, Nasr-Esfahani MH, Shahverdi AH, Ghaedi k. Comparison of chromatin structure and PLCζ in sperm from infertile oligoasthenoteratozoospermic men and fertile individuals. J Shahrekord Univ Med Sci 2016. In press.

 61. Aghajanpour S, Tavalaee M, Azadi L, Nasr-Esfahani MH. The role of phospholipase Czeta in male fertility as an oocyte activation factor. J Shahrekord Univ Med Sci. 2015 Feb, Mar; 16(6): 19-26.

 62. Shaygan nia E, Tavalaei M, Nasr- Esfahani MH. Role of ubiquitin-proteasome in spermatogenesis process. JIMS. 2014; 288(32):1-16.

 63. Azadi L, Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH. Introduction of routine and novel sperm selection methods for treatment infertile patient undergoing ICSI procedure. J Kermanshah Univ Med Sci. 2014; 18(3): 181-196.

 64. Deemeh MR, Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH. Artificial Oocyte Activation: Methods and Clinical Efficiency after Intra-Cytoplasmic Sperm Injection. JIMS, 2013 Aug; 240 (31):  851-866.

 65. Motiei M, Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH. The role and effect of HSPA2 in male infertility. Journal of Iranian Anatomical Sciences. 2012; 37(9):338-358. Review.

 66. Navaeian-Kalat E, Tavalaee M, Abasi H, Nasr-Esfahani MH. Comparison of Sperm Parameters and DNA Integrity between Fertile and Varicocele Individuals. Journal of Cell & Tissue (JCT). 2012; 3(2): 171-177.

 67. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Mardani M, Khajavi N, Deemeh MR, Tavalaee M. The Comparison of Efficiency of Density Gradient Centrifugation and Zeta Methods in Separation of Mature Sperm with Normal Chromatin Structure. Cell Journal. 2009; 11(2):168-175.

 68. Deemeh MR, Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Nazem HA, Moghadam S, Tavalaee M. The comparison of HA binding and Zeta methods efficiency in selection of sperm with normal morphology and intact chromatin. JIMS. 2009; 27(92):46-56.

 69. Taghadosi MT, Tavalaee M, Razavi S, Mardani M, Nasr Esfahani MH. Efficiency of Sperm Gradient Processing and HA-binding Test for the Selection of Sperm with Normal Protamine, intact DNA and Normal Morphology. Cell Journal. 2008; 9(4):226-231.

 70. Razavi S, Nasr-Esfahani MH, Tavalaee M, Ameri A. Assessing the sperm DNA damages on Assisted Reproductive Technology outcome.  Arak Medical University Journal. 2008; 11(1):21-31.

 71. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Vahdati AA, Fathi F, Tavalaee M. Evaluation of sperm selection procedure based on its binding ability to hyaluronic acide on ICSI outcome.  JIMS. 2008; 26(89): 187-197.

 72. Nasr-Esfahani MH, Tavalaee M, Deemeh MR. Origins and Evaluation of DNA Damage in Infertile Individual. Journal of Iranian Anatomical Sciences. 2008; 6(24): 489-50.

 73. Fathi F, Vahdati A, Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Tavalaee M. Relation between sperm binding ability to hyaluronic acid with human sperm parameters. Iranian biology Journal. 2008; 21(5):1-8.

 74. Moghadam S, Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Nazem HA, Deemeh MR, Tavalaee M .The efficiency of zeta method in separation of sperm with normal morphology and chromatin structure. JSKUMS, 2008; 10(1):20-29.

 75. Ashrafi S, Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Abasi H, Molavi F, Tavalaee M. Effect of varicocelectomy on semen parameters and protamine deficiency 3 and 6 months post-surgery. JIMS, 2007; 87(25):77-88.

 76. Razavi S, Fathi F, Tavalaee M, Vahdati A, Nasr Esfahani MH. Relation between sperm binding ability to hyaluronic acid with protamine deficiency and DNA fragmentation. Journal of Iranian Anatomical Sciences. 2007; 5(18):49-59.

 77. Tavalaee M, Razavi S, Nasr-Esfahani MH. Effects of Spermiogenic Defects on Fertilization and Pregnancy Rate in IVF Patients. Cell Journal. 2007; 9(2):103-110.

 78. Razavi S, Nasr-Esfahani MH, Tavalaee M, Vaezi GH, Shiravi A. Relationship between protamine deficiency and acrosin activity with fertilization rate post ICSI. Journal of Iranian Anatomical Sciences, 2006; 3(4):245-252.

 79. Nasr Esfahani MH, Razavi S, Vaezi GH, Shiravi E, Tavalaee M. Effects of acrosomal activity and morphology on fertilization rates following ICSI. Journal of reproduction and infertility.  2006; 7(3): 217-224.

1- Sperm: Identification and selection of sperm from Sperm the biological and clinical aspect in ICSI patients (2010), is written by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. ISBN: 978-964-8115-83-3. Second edition

2- WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen, Translated by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee (ISBN: 978-600-6040-00-4).

3- Collaborated in writing a English book chapter: “Mechanism of human oocyte activation during ICSI and methodology of overcoming low or failed fertilization”. Practical Manual of In Vitro Fertilization: Advanced Methods and Novel Devices, 1 DOI 10.1007/978-1-4419-1780-5_1, © Springer Science+Business Media, LLC 2012.

4- Writing an English book chapter: “Sperm Selection for ICSI Using the Hyaluronic Acid Binding Assay”.  is written by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. Spermatogenesis: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, vol. 927, DOI 10.1007/978-1-62703-038-0_24, © Springer Science+Business Media, LLC 2013.

5- An English book chapter “Sperm selection based on surface electrical charge” is written by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. Non-Invasive Sperm Selection for In Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods. DOI 10.1007/978-1-4939-1411-1_4©Springer Science+Business Media, New York 2015.

6- In Vitro Fertilization (2013), is written by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. ISBN: 978-600-92587-9-6.

7- Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (2014) by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. ISBN:978-600-94587-0-7.

8- Cellular and molecular aspects of reproduction biology (2015) by Dr.MH.Nasr-Esfahani and Marziyeh Tavalaee. ISBN:978-600-94587-5-2.