نسیم جوزدانی

مدیر گروه مدیریت و امور اداری

گروه آموزشی : مدیریت
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی نیمه وقت
سمت : عضو هیئت علمی