ابوذر پورمدنی

ریاست موسسه

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 355 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : ریاست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

 

More Info