وحید جوانبخت

ریاست موسسه

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 355 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : ریاست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
رایانامه : Javanbakht[at]jdeihe.ac.ir

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارسال نمایید.

More Info