احمدرضا مطیعی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی : کامپیوتر
شماره تماس : 340 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Motiee[at]jdeihe.ac.ir


  • کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالتی پلی تکنیک، کالیفرنیا، آمریکا.
  • Efficiency and robustness of ID3 & C45 algorithms published in international journal for machine learning and data mining, 2012.
  • Continuous systems computer simulation  and I/o interface Implemented  Using Ada and Unix,  1989 (Thesis project).
  • Design and implementation of a 3-D scene using Ray-Tracing Published in a computer graphics textbook, by pokorny and gerald, 1988.
8:00-9:30 10:00-11:30 11:30-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
یکشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
دوشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
سه شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
چهارشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
پنج شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)