علیرضا قرنی

مربی گروه حسابداری و مدیریت

گروه آموزشی : حسابداری
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Gharani[at]jdeihe.ac.ir


  • کارشناسی‌ارشد، برنامه‌ریزی سیستم‌ها، صنعتی اصفهان، اصفهان، 1367.
  • کارشناسی‌، مهندسی صنایع، صنعتی اصفهان، اصفهان، 1365.
  • تحقیق در عملیات (برنامه‌ریزی ریاضی)
  • اصول حسابداری 1
  • مدیریت صنعتی
  • حسابداری و مدیریت مالی
  • اقتصاد مهندسی
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • مدیریت تولید