علیرضا نجفی

استادیار گروه زبان

گروه آموزشی : زبان
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ارشد زبان و کارشناسی پیوسته زبان شناسی
رایانامه : Najafi[at]jdeihe.ac.ir


 • دکترا, ادبیات انگلیسی, دانشگاه شیراز, شیراز, ایران, 1392.
 • کارشناسی ارشد, ادبیات انگلیسی, دانشگاه شیراز, شیراز, ایران, 1382.
 • کارشناسی, ادبیات انگلیسی, دانشگاه اصفهان, اصفهان , ایران, 1375.
 • مسایل زبانشناسی
 • آوا شناسی
 • نگارش پیشرفته(کارشناسی ارشد)
 • جامعه شناسی زبان
 • زبانشناسی مقابله ای(کارشناسی ارشد)
 • سیری در تاریخ ادبیات
 • نمایشنامه کلاسیک
 • تاریخ نقد ادبی(کارشناسی)
 • ع. نجفی, “The Symbolic Significance of Yeats’ ‘’The Second Coming’’” ,علم وادب علامه طباطبایی,1385

 • ع. نجفی,  Failed Quest in Samuel Beckett’s How It Is””, IJALEL(International Journal of Applied Linguistics  English Literature) ,2012

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه مراجعه ارشد مراجعه دانشجویی تدریس ارشد تدریس ارشد
یکشنبه تدریس ارشد ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
دوشنبه مراجعه دانشجویی جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
سه شنبه مراجعه دانشجویی ناهار و نماز مراجعه دانشجویی
چهارشنبه جلسه شورا ناهار و نماز مراجعه ارشد
پنج شنبه ناهار و نماز