امیرحسین گلشیرازی

مربی گروه مهندسی شیمی

گروه آموزشی : شیمی
شماره تماس : 329 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردی و کارشناسی مهندسی پلیمر
رایانامه : Golshirazi[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹7/۱۱/28)

 • کارشناسی ارشد,مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی – اصفهان, ايران, 1386.
 • طراحی راکتورهای شیمیایی (كارشناسي)
 • ریاضی کاربردی(كارشناسي)
 • مکانیک سیّالات(كارشناسي)
 • طراحی راکتورهای شیمیایی
 • ریاضی کاربردی
 • مکانیک سیّالات
 • کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی
 • ماشین آلات صنعتی(1)
 • عملیات پتروشیمی(1)
 • عملیات پتروشیمی(1)
 • تصفیه پسابهای صنعتی
 • موازنه جرم و انرژی
 • انتقال حرارت
 • مبانی پالایش نفت وگاز
 • انتقال سیّالات وحرارت
 • انتقال جرم
 • شیمی تکنولوژی نفت و کارگاه
 • ترمودینامیک
 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh. “Numerical Study of Pulsatile Blood Flow through a Curved Artery with Stenosis”, 10th National Chemical Engineering Conf., Zahedan, Iran, March, 2005.
 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” Steady state Blood Flow Simulation through a Curved Artery with Stenosis”, 10th National Chemical Engineering Conf., Zahedan, Iran, March, 2005.

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” The Effects of Distances of the Bypass Graft to the Stenosis on Blood Flow Hydrodynamics”, 11th National Chemical Engineering Conf., Tabiat Modares University, Tehran, Iran, November, 2006.

   

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” The Effects of Anastomotic Angles on Blood Hydrodynamics”, 11th National Chemical Engineering Conf., Tabiat Modares University, Tehran, Iran, November, 2006.

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., Javanbakht,V.,” A numerical simulation of the non-Newtonian blood flow through a curved artery with stenosis”, 6th International Conforanc on Engineering and Art ., International Center of Academic Communication (ICOAC), Stockholm, sweden, June, 2016.

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه رسیدگی به امور گروه مکانیک سیالات طراحی راکتور در صنایع شیمیایی رسیدگی به امور گروه
یکشنبه کنترل فرآیند در صنایع شیمیایی انتقال حرارت پروژه های دانشجویی مراجعات دانشجویی
دوشنبه مطالعه و پژوهش
سه شنبه مراجعات دانشجویی پروژه های دانشجویی مراجعات دانشجویی مراجعات دانشجویی عدم حضور در موسسه
چهارشنبه طراحی راکتور در صنایع شیمیایی جلسه شورای آموزشی دانشگاه انتقال حرارت مراجعات دانشجویی
پنج شنبه عدم حضور در موسسه