امیرحسین گلشیرازی

مربی گروه مهندسی شیمی

گروه آموزشی : شیمی
شماره تماس : 329 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Golshirazi[at]jdeihe.ac.ir


 • کارشناسی ارشد,مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی – اصفهان, ايران, 1386.
 • طراحی راکتورهای شیمیایی (كارشناسي)
 • ریاضی کاربردی(كارشناسي)
 • مکانیک سیّالات(كارشناسي)
 • طراحی راکتورهای شیمیایی
 • ریاضی کاربردی
 • مکانیک سیّالات
 • کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی
 • ماشین آلات صنعتی(1)
 • عملیات پتروشیمی(1)
 • عملیات پتروشیمی(1)
 • تصفیه پسابهای صنعتی
 • موازنه جرم و انرژی
 • انتقال حرارت
 • مبانی پالایش نفت وگاز
 • انتقال سیّالات وحرارت
 • انتقال جرم
 • شیمی تکنولوژی نفت و کارگاه
 • ترمودینامیک
 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh. “Numerical Study of Pulsatile Blood Flow through a Curved Artery with Stenosis”, 10th National Chemical Engineering Conf., Zahedan, Iran, March, 2005.
 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” Steady state Blood Flow Simulation through a Curved Artery with Stenosis”, 10th National Chemical Engineering Conf., Zahedan, Iran, March, 2005.

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” The Effects of Distances of the Bypass Graft to the Stenosis on Blood Flow Hydrodynamics”, 11th National Chemical Engineering Conf., Tabiat Modares University, Tehran, Iran, November, 2006.

   

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., ” The Effects of Anastomotic Angles on Blood Hydrodynamics”, 11th National Chemical Engineering Conf., Tabiat Modares University, Tehran, Iran, November, 2006.

 • Golshirazi, A.H., Etemad, S.Gh., Javanbakht,V.,” A numerical simulation of the non-Newtonian blood flow through a curved artery with stenosis”, 6th International Conforanc on Engineering and Art ., International Center of Academic Communication (ICOAC), Stockholm, sweden, June, 2016.