حسن ظاهری فر

مربی گروه پایه

گروه آموزشی : پایه، کامپیوتر
شماره تماس : 339 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیریت گروه پایه
رایانامه : Zaherifar[at]jdeihe.ac.ir
گوگل اسکالر: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=40GbgOcAAAAJ&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXfnRHaCeHL1HbyV0_GQnEUiJiyAYfPaD&gmla=AJsN-F7bryK8SZr-cM1lULHEFvJwTx8sasVuV1vxGn_uqS2aVlTxS-UOhuCzmq4sUfG87m6NcJ5umv_AFhebSj-JDaQp2JOymdVpu43XmsqNEfzAhJR4CsU&sciund=438029159866372255


(بروز رسانی ۱۳۹8/11/28)

  • کارشناسی ارشد، ریاضی محض، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
  • کارشناسی، ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • معادلات دیفرانسیل
  • ریاضی عمومی
  • معادلات دیفرانسیل
  • ریاضی کاربردی
  • ریاضی مهندسی
  • آمار واحتمالات مهندسی
  • اندیس وینر حاصل ضرب گرافها وکاربرد آن در نانو ساختارها
  •  معادلات دیفرانسیل-ریاضیات گسسته-ریاضی مقدماتی
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.