کاوه خدام باشی

مربی گروه زبان

گروه آموزشی : زبان
شماره تماس : 306 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیریت گروه کارشناسی پیوسته مترجمی زبان، کارشناسی پیوسته آموزش زبان و کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان
رایانامه : Khodambashi[at]jdeihe.ac.ir


دانشجوی دکترا، ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد، ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

  • ادبیات جهان
  • نقد ادبی
  • مکتبهای ادبی
  • A Marxist Reading of Arthur Miller’s Death of a Salesman,
  • Analysis of Alienation Writing and Labor in Bartleby the Scrivener
  • Waiting for the past:E.L. Doctorow’s Ragtime as a Postmodern History
  •  Men and Monsters: Studying Identity Politics in Shakespeare’s Othello
8:00-9:30 10:00-11:30 11:30-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
یکشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
دوشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
سه شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
چهارشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
پنج شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)