کاوه خدام باشی

مدیر گروه زبان

گروه آموزشی : زبان
شماره تماس : 304 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیریت گروه زبان
رایانامه : Khodambashi[at]jdeihe.ac.ir


دانشجوی دکترا، ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد، ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

  • ادبیات جهان
  • نقد ادبی
  • مکتبهای ادبی
  • A Marxist Reading of Arthur Miller’s Death of a Salesman,
  • Analysis of Alienation Writing and Labor in Bartleby the Scrivener
  • Waiting for the past:E.L. Doctorow’s Ragtime as a Postmodern History
  •  Men and Monsters: Studying Identity Politics in Shakespeare’s Othello