کاوه خدام باشی

استادیار گروه زبان


دکترای ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد، ادبیات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
  • A Marxist Reading of Arthur Miller’s Death of a Salesman,
  • Analysis of Alienation Writing and Labor in Bartleby the Scrivener
  • Waiting for the past:E.L. Doctorow’s Ragtime as a Postmodern History
  •  Men and Monsters: Studying Identity Politics in Shakespeare’s Othello
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.