مسعود عسکری

استادیار گروه برق و مهندسی پزشکی

گروه آموزشی : برق
شماره تماس : 338 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی نیمه وقت
سمت :
هیئت علمی نیمه وقت
رایانامه : M.Askari[at]jdeihe.ac.ir


 • دکترا، مهندسی برق، دانشگاه مالایا، کوالالومپور، مالزی، 1392.
 • کارشناسی ارشد، کنترل، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1375.
 • کارشناسی، الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، 1367.
 • کنترل پیش بین
 • کنترل دیجیتال
 • سیستمهای کنترل خطی
 • کنترل فازی
 • اتوماسیون صنعتی
 • کنترل مدرن
 • سمینار
 • پردازش سیگنال دیجیتال
 • مدارهای الکتریکی
 • اندازه گیری الکترونیکی
 • ” Predictive Control of the Blood Glucose Level in Type I Diabetic Patient Using Delay Differential Equation Wang Model” Journal of Medical Signals and Sensors, Vol 7,No 1, 2017
 • “Multivariable Offset free Model Predictive Control for Quadruple Tanks System” IEEE Transactions on Industry Applications 52 (2), 1882-1890, 2016
 • ”Hysteresis parameter identification of hybrid dynamical systems,” Scientific Research and Essays, vol. 7, pp. 1298-1303, 2012
 • RFB-PID Controller Design for Quadrotor. International Conference on Researches in Science and Engineering. Istanbul Univ, Turkey, July 2016
 • Intelligent Fuzzy PID Controller Desighn for Quadrotor. International Conference on Researches in Science and Engineering, Istanbul Univ, Turkey, July 2016
 • Soft Constrained Finite Horizon Model Predictive Control. Industry Applications Society Annual Meeting, 2015 IEEE. Dallas  USA, Oct 2015
 • Control of the Blood Glucose Level in Diabetic Patient Using Predictive Controller and Delay Differential Equation. International Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation. Science and Technology Univ. Tehran, 2015
 • An Offset-free  Multivariable Model Predictive Control for Quadruple Tanks System. Industry Applications Society Annual Meeting, 2014 IEEE. Vancouver, British Columbia, Canada. Oct 2014
 • ” ارائه یک روش ترکیبی, موسوم به هدایتی فازی به همراه مدلسازی و شبیه سازی مدار ردیابی و استخراج بیشینه توان  (M.P.P.T)  برای سیستم های فتوولتائیک ” کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی 1393
 • ” شبیه سازی و مدلسازی آرایه های خورشیدی به همراه مدار ردیابی و استخراج حداکثر توان (MPPT)  به کمک روش هدایتی افزایشی برای سیستمهای فتوولتائیک”، کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی1393
 • ” ردیابی و استخراج نقطه بیشینه توانM.P.P.T)) در سیستم های فتوولتائیک با استفاده از روش های هوشمند P&O, INC, FUZZY”، اولين كنفرانس ملي انرژي هاي تجديد پذير و توسعه پايدار، دانشگاه زابل، 1393
 • ” ارائه روش ترکیبی جدیدهدایتی فازی به منظور مقایسه با سایر روشهای کلاسیک در دنبال کننده های بیشینه توان (M.P.P.T)  برای سیستم های فتوولتائیک “، سمینار فناوری های الکترونیک قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، 1393
 • ” تحلیل مدل یک کوادروتور و طراحی یک کنترل کننده LQR”، همایش ملی مهندسی برق،مخابرات و توسعه پایدار ،     مشهد،  بهمن 1393
 • “Soft Constrained Finite Horizon Model Predictive Control”, International Congress on Recent Advances in Engineering, 2014
 • ”Hysteresis parameter identification of hybrid dynamical systems,” Scientific Research and Essays, vol. 7, pp. 1298-1303, 2012
 • “ Model Predictive Control of Quadruple Tanks System”, SICE Annual Conference, Japan, 2011, pp. 87-91
 • “Hard Constraints Explicit Model Predictive Control of an Inverted Pendulum”, Iraq Journal of Electronic Engineering, Vol.6, No.1, 2010.
 • “Model Predictive Control of an Inverted Pendulum”, IEEE Indexed, International  Conference for Technical Postgraduates (TCHPOS), Kuala Lumpur, Malaysia, Dec., 2009.
 • “Parameter Tuning of Model Predictive Controller; a Case Study”, IEEE Indexed, Conference on Innovative Technologies in Intelligent Systems and Industrial Applications (CITISIA), Malaysia, July, 2009.
 • “Identification of Hybrid Systems by Fuzzy Piecewise Affine Models”, The Second International Conference on Control, Instrumentation and Mechatronic Engineering, Malacca, Malaysia, June  2009.
 • “Identification of Piecewise affine Systems with Hysteresis Model”. International Conference on Control, Automation and  Systems, ICCAS, Seoul, Korea. Oct. 2008.
 • “Nonlinear System Identification by Fuzzy Piecewise Affine Models”, IEEE indexed, International conference on Instrumentation, Control and Information Technology, (SICE), Tokyo, Japan, Aug 2008.
 • “Effect of face form on maximal molar bite force with natural dentition” Archives of oral biology 54 (3), 201-204, 2009
 • “اکتشاف کانسارهای تیپ کربناته با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای”، کنفرانس مهندسی معدن، تهران، 1383
 • “کاربرد منطق فازی در پردازش تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی کانسارهای تیپ کربناته”، کنفرانس مهندسی برق، زنجان، 1383
 •  برنده مدال طلا در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتیMalaysia – Expo 2010
 • برنده مدال برنز در همایش Malaysia – ITEX 2010
8:00-9:30 10:00-11:30 11:30-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
یکشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
دوشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
سه شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
چهارشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
پنج شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)