سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور

استادیار گروه برق و مهندسی پزشکی

گروه آموزشی : برق
شماره تماس : 320 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی و مدیریت گروه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
رایانامه : Hamidpoor[at]jdeihe.ac.ir


 • دکترا، مهندسی پزشکی، سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران، تهران، ایران.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 1386.
 • ریاضی عمومی
 • تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
 • مدارهای منطقی
 • تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
 • مدارهای منطقی
 • ریاضی مهندسی
 • تکنیک پالس
 • مدارهای الکتریکی
 • الکترونیک 1
 • زبان تخصصی
 • آزمایشگاه های تخصصی برق
 • سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور – علیرضا احمدیان – رضا آقایی زاده ظروفی، ” روش ترکیبی بخش بندی سه بعدی روده بزرگ با استفاده از مدل های شکل پذیر هندسی بهبود یافته”، فصلنامه مجله فيزيك پزشكي ايران, بهار و تابستان 1386, دوره 4, شماره 1 (پياپي 15-14)، صفحات 30-19
 • Sh.F.Hamidpour, A. Ahmadian, “Colon Image Segmentation Using Deformable Models A Geometric Approach”, 1st Iranian-German Workshop on Medical Engineering, Munich, 2006 September 8-15
 • سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور – جواد حسنی بیدگلی – علیرضا احمدیان – رضا آقایی زاده ظروفی، “بخشبندی خودکار مرزهای کولون در تصاویر سی تی اسکن با استفاده از مدلهای شکلپذیر هندسی”، چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، مشهد، ایران، ۱۳۸۵
 • جواد حسنی بیدگلی – سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور – علیرضا احمدیان – رضا آقایی زاده ظروفی، “ارائه روش ترکیبی برای استخراج اتوماتیک مرزهای بهینه و هموار کولون در تصاویر سی تی اسکن”، دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ایران، ۱۳۸۵
 • Sh. F. Hamidpour, A. Ahmadian, R.A Zoroofi, J.H. Bidgoli, ” Hybrid Segmentation of Colon Boundaries in CT Images Based on Geometric Deformable Model”, The IEEE International Conference on Signal Processing and Communication, ICSPC07,24-27 November 2007 Dubai, UAE, 2007
 • شهربانو حمیدپور، میترا نوید، محمد فیروزمند، ” استخراج رگ ها در تصاویر حرارتی پستان”، کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر-1396