نام و نام خانوادگی رشته رتبه علمی مسئولیت در هیأت امناء
دکتر حمیدرضا طیبی برق – الکترونیک استادیار رئیس هیأت امناء
دکتر اسماعیل همدانی گلشن برق استاد نماینده وزیر علوم
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر حوزوی روحانی
دکترمهدی جمالی‌نژاد روابط بین‌الملل شهردار اصفهان
دکتر عبدالحمید احمدی تربیت بدنی استادیار عضو
دکتر عبدالحسین شاهوردی پزشکی استادیار عضو
دکتر محسن قرنفلی شیمی دانشیار عضو

60