چاپ کتاب انالیز شکست مغزه

کتاب انالیز شکست مغزه توسط پژوهشگران هسته علمی مهندسی نفت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ترجمه و چاپ شد…این کتاب توسط علی عزیزی،رضا صادقی، مینا طاهری و نجمه کریم زاده ترجمه شده و می تواند مورد استفاده دانشجویان زمین شناسی،مهندسی نفت و استادان دانشگاه ها قرار گیرد.

در مقدمه این کتاب امده است :

اگرچه مغزه جهت دار و یا غیرجهت دار یکی از بهترین فرصت ها را برای مشاهدات مستقیم از ویژگی های شکستگی ها و ترک ها در صخره زیر سطحی مخزن فراهم می کند، اغلب هزینه ها قابلیت دسترسی به آنها را محدود می کند. اغلب مواد محدود شده از مغزه صحت واعتبار اطلاعات بدست آمده از مغزه را ایجاد می کند. تفکیک ترک های طبیعی از نوع القاء شده توسط فعالیت های تولیدی مرتبط می تواند یک مانع عمده در تحقیقات مغزه های ترک برداری شده ایجاد کند. بقیه چالش ها در مورد شناخت و کاربرد معنی دار اطلاعات است که می تواند از ترک های طبیعی باشد و ترک های القاء شده و ترک های ساختاری در مغزه به حالت درست و مناسب شناسایی می شوند. این کتاب یک جمع آوری یا گردآوری از مقالات و تحقیقات مربوط، تحلیل مغزه های ترک برده شده است ویک دیدگاه و بررسی جامع از خصوصیات فیزیکی از ترک های القا شده و طبیعی را فراهم می کند که متمرکز بر حالت های مختلف از پیشرفت ترک های القا شده است. این کتاب شامل نمونه هایی از نحوه اطلاعات بدست آمده از مشاهدات مغزه ا ی است که جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته شده است.
هدف دیگر این مقالات ارتقاء دادن موارد استاندارد شده برای ترک های طبیعی انتخاب شده و نمونه های ترک های متفاوت است که قبل از ضربه و در طول حفاری به مغزه ضربه ایجاد کرده اند می باشد. نمونه های استاندارد شده شامل واژه هایی است که به طور رایج برای طبقه بندی ساختارهای سطحی ترک ها شکل گرفته شد. در طول رشد ترک ها بکار گرفته شده اند. این ساختارهای سطحی ترک ها در جزئیات بیشتر توضیح داده شده اند به خاطر اینکه آنها ردپایی از دینامیک های مدل I ترک ها و تحلیل مغزه ای در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است نویسنده این کتاب فکر می کند که این کتاب برای بیشتر افراد وغیر متخصصان و افراد با تجربه در زمینه تحقیقات ترک ها مناسب و مفید است. به طور مثال، آنهایی که تجربه کمتری نیز دارند می تواند نمونه های مغزه را با عکس ها و رسم ها مناسب با فصل های این کتاب مورد مقایسه قرار دهند. ما بحث هایی از قبیل حفظ ساختارهای سطحی ترک ها و مشخصات و استفاده از ترک های القاء شده را موارد استاندارد شده و فشار زمینی همراه با حفر زمین و دانش و تجربه های شخصی ارائه می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *