چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

شماره دانشجویی : 93133001
نام و نام خانوادگی : داریوش مختاری فر
عنوان پایان نامه : بررسی و بهبود عملکرد FunAdder در تکنولوژی QA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : کاربرد مدارهای الکترونیکی در مقیاس نانو، تکنولوژی CMOS را به دلیل داشتن برخی محدودیت‌ها مانند اثر کانال کوتاه، تلفات توان، جریان نشتی و غیره با چالش جدی روبرو کرده است. اخیراً پژوهش‌های فراوانی برای یافتن جایگزین مناسبی به جای تکنولوژی CMOS صورت گرفته است. اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA) یکی از تکنولوژی‌های جایگزین است که قادر به طراحی مدار در مقیاس نانو با کارایی بالا و  مصرف توان کم است. در این تکنولوژی اطلاعات از طریق برهم‌کنش کلمبی بین بارها منتقل می‌شود. مبنای کار در این تکنولوژی سلولی مربعی شکل متشکل از چهار نقطه کوانتومی ‌و دو الکترون آزاد می‌باشد که در چهار گوش این مربع قرار گرفته‌اند. تکنولوژی QCA برخلاف تکنولوژی CMOS، بدلیل عدم وجود جریان الکتریکی در مدارات، دارای توان تلفاتی پایین، سرعت بالا، مساحت کم و چگالی بالا می‌باشد. با توجه به این امر، تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص مدارات مبتنی بر QCA صورت پذیرفته است. همچنین از این تکنولوژی به‌طور گسترده‌ای برای طراحی مدارات دیجیتال مانند مدارات جمع‌کننده، ضرب‌کننده و مالتی‌پلکسر استفاده شده است. اساس این پایان‌نامه طراحی تمام ‌جمع‌کننده QCA با استفاده از گیت‌های اکثریت سه ورودی و پنج ورودی می‌باشد. در این پایان‌نامه چهار طرح برای پیاده‌سازی تمام جمع‌کننده یک بیتی و دو طرح برای پیاده‌سازی جمع‌کننده چهار بیتی ارائه شده است. تمام ساختارهای پیشنهاد شده در این پایان‌نامه تنها در یک لایه پیاده‌سازی شده‌اند. طرح‌های پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی QCADesigner نسخه 2.0.1 شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی کارایی طرح‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد. ساختار جمع‌کننده‌های یک بیتی نوع اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب شامل 53 سلول QCA و مساحت〖μm〗^2 0.04، 46 سلول QCA و مساحت 〖μm〗^2 0.04، 51 سلول QCA ومساحت〖μm〗^20.04، 39 سلول QCA ومساحت〖μm〗^2 0.03 می‌باشند، همچنین ساختار جمع‌کننده‌های چهار بیتی نوع اول و دوم به ترتیب شامل 239 سلول QCA و مساحت 0.23 و 187 سلول QCA ، مساحت 0.2 می‌باشند که بیانگر آن است که ساختارهای جمع‌کننده یک بیتی نوع چهارم و جمع‌کننده چهار بیتی نوع دوم پیشنهادی در این پایان نامه نسبت به طرح‌های قبلی از لحاظ پارامترهایی نظیر مساحت، تأخیر و تعداد سلول‌های QCA موثر و بهینه‌تر می‌باشد.

کلمات کلیدی : اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA)، تمام جمع‌کننده، نانوتکنولوژی، سلول QCA، QCADesigner، ناحیه کلاک.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92133014
نام و نام خانوادگی : محمد ایزدی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت با استفاده از استخراج ویژگی های تصاویردو بعدی گوش
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : 

کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92233002
نام و نام خانوادگی : احمدرضا آقاجانی فشارکی
عنوان پایان نامه : طبقه بندی تصاویر رادار روزنه مصنوعی در مناطق شهری با روش PCM و SVM
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : براي تدبير سياستهاي مديريت کارآمد و جلوگيري از عواقب منفي در توسعه ي شهري و براي برنامه ريزي شهري معقول، دانش مکاني مورد نياز است. از آنجايي که سنجش از دور مي تواند داده هاي مشاهده اي دقيق و با جزئيات را در مقياس هاي مختلف مکاني و زماني فراهم    بکاربرد.  در بسياري از سيستم هاي LULC آورد،  مي توان آن را به عنوان  يک ابزار کار آمد براي کشف اطلاعات زمين و پوشش زمين  سنجش از راه دور، مدت طولاني است که  رادار روزنه مصنوعي به عنوان يک ابزار موثر براي آناليز شهري شناخته شده است زيرا  در مقايسه  با سنسورهاي نوري يا مادون قرمز نسبت به شرايط آب و هوايي يا نور خورشيد کمتر تحت تاثير قرار مي گيرد. آناليز تصاوير رادار روزنه مصنوعي کاربردهاي  گسترده اي در طراحي شهري ، نظارت بر رشد، تشخيص آسيب، ارزيابي حوادث طبيعي، جستجوي سازه ساخته شده ،مدلسازي سه بعدي شهر ، توليد داده ها انسانی،  نظارت بر تغييرات کاربرد زمين، تخمين جمعيت،ارزيابي تاثير انسان بر محيط زيست طبيعي، تفسير ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي و…  دارد. در اين پژوهش ابتدا خلاصه اي از الگوريتم ها و روش هاي طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي معرفي مي شود و سپس به معرفي رادار روزنه مصنوعي پرداخته و در ادامه کارهاي انجام شده در اين زمينه به همراه بيان معايب و مزاياي آنها  و روش هاي کاهش نويز اسپکل تصاوير توسط فيلتر هاي مختلف پرداخته شده و در نهايت به معرفي الگوريتم و روش پيشنهادي پرداخته می  شود .هدف از انجام اين تحقيق ارائه الگوريتم و روشي جهت بهبود طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي در مناطق شهري مي باشد، که براي رسيدن به اين منظور از الگوريتم جديدي که از بکاربردن مشترک دو روش طبقه بندي با ناظر و بدون ناظر به همراه فيلتر طراحي شده جديد مي باشد استفاده شده است، کارهايي که تا کنون انجام شده است اکثرا يا از روش نظارت شده و يا نظارت نشده استفاده شده است و روشي که توسط آن بتوان هم  تصاوير با زمين مرجع و هم بدون زمين مرجع را طبقه بندي کرد ارائه نشده است .جهت طبقه بندي تصاوير پوشش زميني از طبقه بندي کننده هاي ماشين بردار پشتيبان تا نزديکترين همسايه استفاده شده است.اين طبقه بندي کننده ها از زمره روش هاي طبقه بندي نظارت شده هستند. در طبقه بندي نظارت شده به داده هاي آموزشي براي آموزش طبقه بندي کننده نياز است. در اين پژوهش از سه داده واقعي استفاده شده است.يکي از اين داده ها به عنوان داده ي آموزشي و دو داده ي ديگر به عنوان داد ه ي ارزيابي، مورد استفاده قرار گرفته اند. داده خوشه بندي شده است، سپس درصدي از هر Fuzzy c-means ي مربوط به آموزش با استفاده ازروش خوشه بندي نظارت نشده خوشه به عنوان نمونه هاي آموزشي انتخاب مي شوند. اين نمونه هاي آموزشي براي استخراج ويژگي بکار گرفته شدند. جهت ارزيابي نتايج ، ابتدا روش پيشنهادي روي داده هاي آموزشي اجرا شده است و پس از بدست آمدن نتايج قابل قبول ، روش پيشنهادي روي تصاوير واقعي اجرا شده است، همچنين جهت ارزيابي روش بکار رفته ،نتايج بدست آمده با نتايج خوشه بندي مقايسه مي شود . دقت روش بکار رفته در اين پژوهش براي تصاوير شبيه سازي شده بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي بافت FCM ،76/98 درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت 24/99 درصد مي باشد. دقت طبقه بندي براي داده هاي واقعي تصوير کبک بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت 12/85 درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت 46/89 درصد بدست آمده است. همچنين دقت طبقه بندي کننده براي داده واقعي تصوير خليج سانفرانسيسکو، بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت 76/91 درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت 46/93 درصد بدست آمده است. نتايج حاصل نشان دهنده افزايش دقت طبقه بندي کننده می باشد.
کلمات کليدی:طبقه بندی،رادار،تصاوير،نظارت شده،نظارت نشده
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92133016
نام و نام خانوادگی : سوادا خاچیکیان
عنوان پایان نامه : ردیابی شئ انتخاب شده توسط الگوریتم FREAK با بکارگیری یک دوربین متحرک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : پردازش تصویر با استخراج جزئیات تصویر، رایانه را قادر به درک معنا، مفهوم و محتوای دنیای واقعی می کند. پردازش تصویر می تواند برای کاربردهای متعددی نظیر: ردیابی شی، تشخیص هویت، نظارت خودکار، برقراری ارتباط بین انسان و رایانه، هدایت وسایل نقلیه، کاربردهای پزشکی، کاربردهای صنعتی و کاربردهای متعدد دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ردیابی شی، که به وسیله استخراج، شناسایی و تطبیق ویژگی های یک شی انتخاب شده توسط کاربر یا کشف شده بر اساس یک ویژگی خاص می باشد، امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار شده و از کاربردهای آن می توان به استفاده در بحث های رباتیک، سیستمهای نظامی، سیستمهای امداد و نجات، نظارت خودکار و … اشاره نمود. روشی که در این که روشی برای استخراج نقاط کلیدی تصویر از FAST پژوهش برای ردیابی شی پیشنهاد شده است، ابتدا از الگوریتم روی گوشه هاست استفاده کرده و نقاط کلیدی کل تصویر و شی انتخاب شده را استخراج می نماید و سپس با استفاده از که روشی برای ساخت شاخص های باینری با بهره گیری از شبیه سازی شبکیه چشم انسان می باشد، FREAK الگوریتم شاخص های باینری هر نقطه ساخته شده و با هم تطبیق داده می شود که به این ترتیب شی انتخاب شده در هر فریم شناسایی و کشف می شود. بر این اساس سرعت و بهره تشخیص بالا رفته و از حافظه اشغالی کمتری برای انجام عملیات استفاده استفاده شده و برای SUSAN و DoG ، می شود. در پژوهشهای قبلی برای استخراج نقاط کلیدی از روش های هریس بکار گرفته شده است، BRIEF و BRISK ،SURF ،SIFT : ساخت شاخصها و تطبیق آنها الگوریتمهای مختلفی نظیر حول صحت % 87 عمل BRISK ، با شناساگر عابر پیاده NICTA که طبق ارزیابی های انجام شده روی مجموعه دیتای و BRIEF تقریباً نزدیک به 2 برابر کندتر از SURF در رتبه بعدی با صحت % 85 می باشد. همچنین SURF میکند و می باشد. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی و اجرا FREAK تقریباً 1.5 برابر کندتر از BRIE شده است. ارزیابی عملکرد این روش توسط مجموعه داده معروف معرفی شده توسط مایکلاجیک و اشمید با اندازه گیری نسبت تعداد تطابقات صحیح به کل تطابقات در تصاویر واقعی با تغییرات مختلف هندسی و فتومتریک و برای انواع صحنه نسبت به FREAK های مختلف و همچنین برای تصاویر فاقد هیچگونه تغییری و همچنین ارزیابی عملکرد الگوریتم روش های قبلی با استفاده از همان مجموعه داده های نام برده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده، دقت %99 روش پیشنهاد شده برای تطبیق شی یا قسمتی از ناحیه انتخاب شده در تصاویر بدون تبدیل را نشان می دهد. همچنین FREAK حول صحت % 91 عمل میکند و سرعت و دقت بالاتری نسبت به روش های قبلی دارد.

کلمات کلیدی : پردازش تصویر، ردیابی شی، نقاط کلیدی، شاخص های باینری، شبکیه چشم انسان
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92133006
نام و نام خانوادگی : شیما سلطانی
عنوان پایان نامه : طراحی ضرب کننده ی آنالوگ چهارربعی با توان و ولتاژ مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : ضرب یکی از چهار عمل(عملگر) اصلی در حساب است. علاوه بر آن، واژه ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌ها از جمله الکترونیک دیجیتال و آنالوگ، ریاضیات نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد. در الکترونیک عملیات ضرب توسط ضرب کننده‌ها انجام می‌شود که با توجه به کاربرد آن، آنالوگ یا دیجیتال هستند. ضرب دو سیگنال یک عملیات اساسی مورد استفاده در اکثر سیستم‌های محاسباتی ریاضی خصوصاً در پردازش سیگنال آنالوگ است. ضرب، یکی از عملیات مهم است که اساساً در کل توان مصرفی سیستم سهیم بوده و امروزه طراحی ضرب‌کننده‌‌ها به یکی از مهمترین موضوعات علم الکترونیک تبدیل شده است. ضرب کننده‌های آنالوگ به دلیل نقش مهمی که در پردازش سیگنال آنالوگ دارند، دارای کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف هستند. از جمله این کاربردها می‌توان به مخابرات، کنترل، برنامه‌های چند رسانه‌ای، فیلترهای تطبیقی، دوبرابر کننده‌های فرکانسی، مدولاتورها، کنترل کننده‌های اتوماتیک بهره، پزشکی، پردازش تصویر و کنترل کننده‌های منطق فازی اشاره نمود. از آنجایی که عملکرد ضرب برای برنامه‌های کاربردی مدرن مانند برنامه‌های چندرسانه‌ای و سیستم های پردازش سیگنال که به تعداد زیادی ضرب وابسته هستند بسیار ضروری است،  امروزه تقاضاهای محاسباتی در حال افزایش هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل قابل حمل که توسط باطری راه‌اندازی می‌شوند، طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بر مبنای استفاده از روش‌هایی جهت به دست آوردن ولتاژ راه‌اندازی و توان مصرفی کمتر صورت می‌گیرد. ضرب کنندۀ آنالوگ اولین بار در کارهای گیلبرت با ترانزیستورهای BJT  مشاهده شد. ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و لزوم مجتمع‌سازی و نیاز به مدارات کم مصرف، طراحی مدارات آنالوگ از جمله ضرب‌کننده‌ها با استفاده از تکنولوژی CMOS  گسترش زیادی یافت. لذا طراحی یک ضرب کنندۀ آنالوگ چهارربعی  با توان مصرفی کم می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد. محدودۀ توان مصرفی در اکثر مقالات بررسی شده در حد چند صد میکرو وات و یا حتی میلی وات بوده است، که رنج نسبتاً بالایی است. در سیستم‌هایی با ساختارهای پیچیده، مصرف انرژی بسیار افزایش می‌یابد، و همچنان که گفته شد ضرب کننده در اکثر ساختارهای پردازش سیگنال مورد استفاده است. بنابراین سیستمها به ضرب کننده‌هایی احتیاج دارند که از لحاظ فضای اشغالی کوچک باشد و توان مصرفی بسیار کمی نیز داشته باشند. با توجه به این نیاز پیاده سازی ضرب کننده‌های زیر آستانه و یا با استفاده از تکنیک راه اندازی از طریق بدنه می‌تواند در کاهش توان مصرفی کل تراشه راهکار مفیدی باشد. بنابراین در این پایان نامه، پس از بررسی مدارات مختلف یک مدار ضرب کننده آنالوگ CMOS با توان مصرفی کم ارائه شده است. این مدار در ولتاژ تغذیۀ 0.5 ولت، ولتاژ بایاس 200 میلی ولت و جریان بایاس 300 نانوآمپر در تکنولوژی 0.18 میکرومتر در نرم افزار شبیه‌ساز Hspice با ورودی‌هایی در رنج±60میلی ولت، شبیه‌سازی شده و خطای خطی برابر با %3.8، THD % برابر با 3.2، پهنای باند 3db برابر با 332کیلوهرتز  و توان مصرفی 144.03 پیکو وات دارد.

کلمات کلیدی : ضرب کننده، آنالوگ، توان مصرفی، CMOS، زیرآستانه.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 91133017
نام و نام خانوادگی : مریم مؤیدی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد عملیات ضرب همنهشتی مونتگمری
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : الگوریتم ضرب مونتگمری یکی از روشهای انجام ضرب هم نهشتی است. این الگوریتم ضرب عمل تقسیم که عمل سختی است را با عمل شیفت انجام میدهد.کاربرد ضرب مونتگمری بیشتر وقتی برای ضرب هم نهشتی با تکرار زیاد است؛ دلیل این امر نیاز به پیش محاسبه و پس محاسبه برای استفاده از ضرب مونتگمری است. یکی از جاهایی که در آن ضرب هم نهشتی مکررا انجام میشود عملیات رمزنگاری کلید عمومی است. برخی از روشهای رمزنگاری کلید عمومی مثل RSA به طور گسترده از ضرب مونتگمری استفاده میکنند. از دهه های قبل تا به امروز تلاشهای فراوانی در جهت بهبود عملکرد ضرب مونتگمری شده و الگوریتمها و روشهای مختلفی برای پیاده‌سازی آن ارائه شده است. در همین راستا در این پایان نامه هم سعی شد تا پس از بررسی روشهای مختلف، روش جدیدی برای پیاده‌سازی آن ارائه شود که مزایایی را در  برداشته باشد. در این پایان نامه چند الگوریتم جدید برای بهبود عملکرد ضرب مونتگمری ارائه شده است که به آنها اشاره ای میشود. در ابتدا روش شمارش صفر و پارتیشن بندی برای عملوند مضروب با تعداد بیت کمتر از تعداد بیت عدد همنهشتی تعمیم یافته، سپس دو روش جدید برای شمارش صفر و بخش بندی برای عملوند مضروب و بر اساس آنها الگوریتم هایی برای عملیات ضرب هم نهشتی ارائه شده است. در یکی از این روشها شمارش و پارتیشن بندی (تبدیل چند بیت به یک رقم) از کم‌ارزش ترین بیت و در دیگری از بیت پر‌ارزش شروع میشود. نتایج شبیه سازی این دو الگوریتم نسبت به الگوریتم مربوط به روش تعمیم یافته در محیط ISE نشان میدهد که بدون تغییر در حداکثر فرکانس مدار، حافظه مورد استفاده کاهش می یابد. در ادامه و به طور مجزا از روش اول ارائه شده، سعی شد مبتنی بر کارهای قبلی روشی برای بالا بردن سرعت پیدا شود که در عین حال مجبور به استفاده از ضرب مبنای بالا با پیچیدگی های نباشد. در این راستا عملوند مضروبِ بازکدگذاری شده با تقسیم کلمات آن بطور یک در میان به چند عملوند و جایگزینی کلمه صفر بجای کلمات جاافتاده به چند عملوند تقسیم شد که امکان پردازش موازی آنها باعث افزایش سرعت میشود؛ از طرف دیگر بازکدگذاری و کلمات صفر تعداد متوسط بیتهای غیر صفر هر عملوند را کاهش میدهد. برای پیاده‌سازی سخت افزاری این الگوریتم سه روش مختلف پیشنهاد میشود. آنالیز پیچیدگی آنها نشان میدهد که در دو مورد تعداد پالس ساعت مورد نیاز کاملا وابسته به طول کلمات عملوندهای جدید(در یکی نزدیک به n/(k.w) و در دومی اگر طول کلمات به قدر کافی بزرگ باشد به طور تقریبی حدود n/kw  w/3) است، ولی استفاده از روش های جایگزینِ ضرب مبنای بالا باعث میشود تا افزایش طول کلمات منجر به پیچیدگیهای مفرط در طراحی سخت افزاری نشود؛ در سومی صرفنظر از طول کلمات تعداد پالس مورد نیاز با دقت بیشتری در حدود (n )/3k است. تفاوت دیگر این سه روش در پیچیدگی مرحله طراحی مدار و نیز مساحت مورد نیاز است.

کلمات کلیدی : ضرب مونتگمری- بازکدگذاری متعارف- رمزنگاری کلید عمومی- سخت افزار
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93133009
نام و نام خانوادگی : حمید رشیدی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد مالتی پلکسر در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : کاربرد مدارهای الکترونیکی در مقیاس نانو، تکنولوژی CMOS  را بدلیل داشتن برخی محدودیت ها مانند اثر کانال کوتاه ، تلفات توان، جریان نشتی و غیره با چالش جدی روبرو کرده است. همچنین به دليل سرعت چشمگير افزايش تعداد ترانزيستورها درون تراشه ها، کاهش ابعاد ترانزيستور ضروری می‌باشد. اخیرا ” پژوهش های فراوانی برای یافتن جایگزین مناسبی به جای تکنولوژی CMOS صورت گرفته است، که یکی از تکنولوژی های پیشنهادی جهت جایگزین شدن با تکنولوژی CMOS، تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی (QCA ) می‌باشد. اتوماتای سلولی کوانتومی یکی از تکنولوژی های پیشنهادی و نوین در مقیاس نانو می‌باشد، که می‌توان بدلیل داشتن مزایایی مانند ابعاد بسیار کوچک، سرعت بالا، تاخیر و توان مصرفی بسیار پایین، آن را از تکنولوژی CMOS برتر دانست.  در این تکنولوژی اطلاعات از طریق بر هم کنش کولمبی  بین بارها، منتقل می‌شوند. هر سلول QCA شامل چهار نقطه کوانتومی و دو بار الکترون آزاد می‌باشد. در تکنولوژِی QCA بر خلاف تکنولوژی CMOS بدلیل عدم وجود جریان الکتریکی در مدارات، دارای توان تلفاتی پایین، سرعت بالا، مساحت کم، و چگالی بالا می‌باشند. با توجه به این امر تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص مدارات مبتنی بر QCA صورت پذیرفته است. همچنین از این تکنولوژی به‌طور گسترده ای برای طراحی مدارات دیجیتال مانند مدارات جمع کننده، مدارات ضرب کننده و مدارات مالتی پلکسر  استفاده‌شده است. مالتی پلکسر یکی از عناصر مهم در پیاده‌سازی مدارات دیجیتال می‌باشد، که در طراحی مدارات ترکیبی و ترتیبی نقش کلیدی دارد. برای مثال، در یک مدار RAM cell، Row decoder، ALU  و همچنین در الگوریتم‌های رمزنگاری می‌تواند بکار برود. در مدارات پیاده‌سازی شده در QCA هم، مالتی پلکسر می‌تواند به کار برده شود.

در همين راستا در اين پایان‌نامه به بررسی مدارات مالتی پلکسر پیاده‌سازی شده در تکنولوژی QCA پرداخته‌شده و همچنین ساختارهای جدید و موثری جهت طراحی مالتی پلکسر در تکنولوژی QCA به ترتیب زیر ارائه و موردبررسی قرارگرفته شده است:

–             ارائه ساختارهای جدید و مؤثر برای مالتی پلکسر 2:1، به‌عنوان ماژول منطقی پایه برای طراحی مالتی پلکسر های مرتبه بالاتر.

–             ارائه و طراحی مالتی پلکسرهای 4:1 براساس ماژول منطقی پایه.

–             ارائه و طراحی مالتی پلکسرهای 8:1 براساس ماژول منطقی پایه.

–             پیاده‌سازی و شبیه‌سازی ساختارهای پیشنهادی توسط نرم‌افزار QCAdesigner نسخه 2.0.1.

تمام ساختارهای پیشنهاد شده در این پایان نامه، تنها در یک لایه پیاده سازی شده اند.  بعنوان نتایج بدست آمده، ساختار مالتی پلکسرهای 2:1 نوع اول، نوع دوم و نوع سوم به ترتیب شامل 14 سلول QCA و مساحتµm2 01/0، 17 سلول QCA و مساحت µm2 02/0، 15 سلول QCA و مساحت µm2 01/0 می باشند. نتایج شبیه سازی و مقایسات صورت گرفته نشان می دهندکه ساختارهای پیشنهادی در این پایان نامه نسبت به طرح های قبلی از لحاظ پارامترهایی نظیر مساحت اشغالی، تاخیر، تعداد سلول های QCA و پیچیدگی بسیار موثر و بهینه تر می باشند.

کلمات کلیدی : تکنولوژی نانو ، اتوماتای سلولی کوانتومی، clock zone، نقاط کوانتومی ، مالتی پلکسر، سلول QCA ، QCADesigner
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92233003
نام و نام خانوادگی : فاطمه اسماعیلی
عنوان پایان نامه : معرفی یک روش انتقال بی سیم مبتنی بر القای الکترومغناطیسی رزوناشی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدي نيرومند
چکیده : انتقال انرژی الکتریکی بدون تماس یکی از موضوعات تحت بررسی و تحقیق از گذشته، زمانی که تسلا برای اولین بار در سال 1899 ایده آن را ارائه کرد تا کنون که روشهای مختلفی برای این نوع از انتقال ارائه شده است. این پژوهش خلاصهای از بررسیها و تحقیقات در ارتباط با سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی به صورت بدون تماس را شامل میشود. به تاریخچه انتقال انرژی الکتریکی بدونتماس اشاره میشود و بعضی از سیستمهای پیاده سازی شده از آن زمان تاکنون نام برده شده است. امروزه تلاشها برای انتقال انرژی بدونتماس با تلاشها در زمان تسلا متفاوت میباشد چراکه امروزه شبکه الکتریکی، انرژی الکتریکی را تقریبا به تمام نقاط منتقل میکند و در نتیجه تنها یک روش انتقال انرژی الکتریکی که قابلیت انتقال توان در مسافتهایی در حدود اندازه مشخصه سیستم دارند مورد نیاز است. در تلاشها و فعالیتهای امروزی بر روی این سیستمها، و همچنین در این پایان نامه تمام روش های موجود و در حال بررسی برای انتقال بدونتماس انرژی، معایب و مضرات هر یک به تنهایی و در یک کاربرد خاص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. کاربردهای بسیاری برای سیستمهای انتقال انرژی بدون تماس اشاره شده و در نهایت برروی یکی از کاربردهای اصلی این سیستمها که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، در سیستمهای شارژ خودروهای الکتریکی تمرکز شده است. هم چنین ساختار سیستم های تک فرستنده تک گیرنده به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه یک سیستم جدید دو فرستنده تک گیرنده طراحی و شبیه سازی شده است. در این راستا سیستم مورد نظر در حوزه های کاری مختلفی اعم از کاربرد های خودروی الکتریکی و مهندسی پزشکی به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و تمام پارامتر های آن استخراج گردیده است. به منظور افزایش راندمان و قابلیت اطمینان، تعداد فرستنده ها ارتقا داده خواهد شد. هم چنین عوامل موثر بر بازده انتقال مانند تغییرات فاصله، راستا و یا زوایای بین قسمت های مختلف در هر 2 سیستم بررسی شده است. در همه موارد مشاهده میگردد بهره انتقال با تغییر وضعیت هایی شامل افزایش فاصله، انحراف راستاها و افزایش زاویه کاهش می یابد. هدف نهایی رسیدن به بهترین حالت ممکن برای دستیابی به راندمان بالا می باشد.

کلمات کلیدی : انتقال توان بی سیم، القای الکترومغناطیسی رزونانسی، راندمان، بهبود بهره، تغییر راستا، تغییر زاویه
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 931133005
نام و نام خانوادگی : مرتضی شفیع زاده
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی با تغییر در ساختار آنها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با ورود به فناوری نانو، همراه مزایایی که به دنبال داشته، چالش‌های فراوانی نیز فراروی متخصصین الکترونیک پدید آمده است. برخی از این چالش‌ها مربوط به فرآیند و فناوری ساخت و بخشی مربوط به کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها است. افزایش مسائل و مشکلات در ساختارهای جدید سبب شده تا پژوهشگران به فکر استفاده از مواد جدید جایگزین در مدارهای الکترونیکی باشند، تا به‌جای استفاده ابزارهای سیلیکونی، از مواد دیگری بهره گیرند. در این پایان‌نامه یکی از بهترین جایگزین‌های‌ سیلیکون، تحلیل‌شده است.

ساختار موردبررسی، ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی است، که به دلیل خاصیت الکتریکی مطلوب، قابلیت جایگزین شدن در مدارات CMOS سیلیکونی را دارد؛ ولیکن، ازآنجایی‌که توجه محققین بر روی عملکرد این ترانزیستورها جلب شده است، ضرورت دارد که برای بهبود عملکرد این ترانزیستورها تلاش نمود. یکی از مهم‌ترین دغدغه محققین در قطعات جدید پیشنهادی علاوه بر مؤلفه‌های سازگاری با مدارات پیشین، کم نمودن توان مصرفی در قطعات پیشنهادی جدید می‌باشد. لذا در این پایان‌نامه روش جدیدی در جایگزینی عایق گیت ارائه‌شده و بهبود در توان مصرفی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی مشاهده‌شده است، همچنین سایر عملکردهای ترانزیستور پیشنهادی نیز موردبررسی قرارگرفته و افزایش در نسبت جریان حالت روشن به خاموش   و کاهش در ترا رسانایی  DIBLو ولتاژ آستانه  و همچنین در نوسان زیر آستانه دیده‌شده است. کلیه موارد توسط نرم‌افزار HSPICE شبیه‌سازی‌شده و نتایج موردبحث و مقایسه قرارگرفته است.

کلمات کلیدی : ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی ، عایق دی‌الکتریک گیت ، توان مصرفی
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92133005
نام و نام خانوادگی : محسن رحمانی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی با بهره بالا و توان کم با روشهای فیدبک مثبت و بالک درایو
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : در این پایان نامه دو مدار آپ امپ  با استفاده از روش های فیدبک مثبت  و بالک درایو  طراحی و شبیه سازی شده است در ادامه چکیده هر دو مدار آمده است.

در مدار اول با انتخاب یک آپ امپ ساده بالک درایو تمام تفاضلی و قرار دادن فیدبک مثبت در آن بدون تغییر محسوسی در توان مصرفی مدار، بهره DC   مدار بیش از 30db افزایش یافته است. آپ امپ با فناوری 0.18 μm و با ولتاژ تغذیۀ 0.6v طراحی شده است. نتایج شبیه سازی، توان مصرفی  75 μw ، بهره 65db ، پهنای باند بهره واحد  48MHz ،  نویز ورودی  45(nv/√Hz) در فرکانس 1KHz، سوئینگ خروجی  برابر 0.84v را نشان می دهد. خازن بار در همۀ شبیه سازی ها 2pf می باشد.

در مدار دوم نیز با تغییر در ساختار یک آپ امپ ساده بالک درایو تمام تفاضلی و قرار دادن فیدبک مثبت در آن بدون افزایش توان مصرفی مدار، بهره DC مدار بیش از  37db افزایش یافته است. همچنین با اضافه کردن خازن و مقاومت به مدار، پهنای باند 3db مدار را  140 برابر بهبود داده ایم. آپ امپ با فناوری 0.18 μm و با ولتاژ تغذیۀ  0.6v  طراحی شده است.  نتایج شبیه سازی ، توان مصرفی 48 μw ،  بهره 83db ، پهنای باند 3db برابر 70KHz ،پهنای باند بهره واحد 13MHz و نویز ورودی 34(nv/√Hz) در فرکانس 1KHz، سوئینگ خروجی برابر 0.9v را نشان می دهد. خازن بار در همۀ شبیه سازی ها 4pf می باشد.

کلمات کلیدی : آپ امپ، آپ امپ با توان کم، آپ امپ با تغذیه کمتر از 1v، روش فیدبک مثبت، روش بالک درایو
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92133001
نام و نام خانوادگی : مجید مهدیه نجف آبادی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت اینورتر متصل به شبکه با هارمونیک کم در خروجی برای کاربردهای فتوولتائیک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی نیرومند
چکیده : در سالهای اخیر کاهش جریان نشتی و حذف هارمونیک های زائد خروجی در اینورترهای فتوولتائیک  بدون ترانسفورماتور مورد توجه بسیار مهمی قرار گرفته است. در گذشته، اینورترهای فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور مختلفی ساخته شده اند که توسط تکنیک هایی همچون ایزولاسیون سازی الکتریکی  و کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک ، جریان نشتی آنها بهینه شده است. جداسازی الکتریکی می تواند بصورت جداسازی  ac و یا جداسازی  dc باشد که به ترتیب برای جداسازی در سمت ac یا dc اینورتر استفاده می شود. واضح است که جداسازی ac به علت کم تر بودن تعداد سوئیچ ها در مسیر هدایت، تلفات توان کمتری از خود نشان می دهد. با این حال، جریان نشتی به علت حضور خازن های پیوندی سوئیچ ها و همچنین اثرات رزونانسی مدار، نمی تواند تنها به وسیله ی جداسازی الکتریکی و تکنیک های مدولاسیون در حد مطلوب کاهش یابد. از این رو جهت کاهش کامل و مطلوب جریان نشتی، تکنیک کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک نیز به برخی از ساختارها اضافه شده است. در این پایان نامه، چندین ساختار اینورتر بدون ترانسفورماتور نسل جدید با روش های مختلف جداسازی الکتریکی و تکنیک های مختلف کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک آنالیز و مقایسه شده است. یک ساختار تمام پل کلمپ دیودی اصلاح شده  و یک ساختار دارای تکنیک جداسازی در سمت ac با راندمان بالا نیز به منظور ترکیب مزایای روش جداسازی ac و کلمپ کامل ولتاژ حالت مشترک جهت مهار کامل جریان نشتی، به همراه فیلتر جدید مرتبه بالا و کارآمد LLCL جهت کاهش مطلوب هارمونیک های فرکانس بالای خروجی آورده شده است. کارآیی ساختارهای مختلف از نقطه نظرهایی چون ولتاژ مود مشترک، جریان نشتی، اعوجاج هارمونیکی کل  در جریان خروجی شبکه، تلفات، دمای پیوند داخلی سوئیچ ها و بازده مقایسه شده است. آنالیزها بصورت تئوری و همچنین شبیه سازی توسط نرم افزار PSIM9.1.1 انجام شده و سرانجام توسط ساخت اینورتر و مشاهدات عملی، اعتبار آنها تضمین گردیده است. این پایان نامه برای محققان جهت انتخاب درست ساختار و اصول طراحی برای کاربردهای فتوولتائیک بدون ترانسفورمر از نقطه نظرهای ولتاژ مود مشترک، جریان نشتی، بازده و هارمونیک های خروجی بسیار مفید می باشد.

کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133016
نام و نام خانوادگی : نرجس خاتون قاسمی
عنوان پایان نامه : بکارگیری یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم کنترل کننده پیش بین روی FPGA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : امروزه کنترلرهای پیش بین به دلیل قابلیت های بالایی از جمله توانایی پیش بینی و جریمه خطا قبل از وقوع آن به طور وسیعی، بویژه در کاربردهای حساس و حیاتی مانند مصارف پزشکی و نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند.

در این پایان نامه سعی شده است برای پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم این کنترلر یک روش کارآمد و بهینه انتخاب شود و در این راستا بعد از انتخاب یک روش حل مناسب (الگوریتم Hildreths Quadratic programming) و نوشتن برنامه آن در نرم افزار متلب، کدهای زبان Verilog در نرم افزار Xilinx ISE نوشته می شود و مرحله به مرحله به بهینه سازی این کدها پرداخته می شود. در این مسیر از قابلیت هایی چون Coreهای آماده داخل FPGA و برنامه نویسی به روش ماشین حالت که یک برنامه نویسی ساختار یافته و بلوک دیاگرامی است نیز استفاده شده است.

کلمات کلیدی : کنترل کننده پیش بین، Field Programmable Gate Arrays، Hildreths Quadratic programming
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133001
نام و نام خانوادگی : علی امینی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد فیلترها بر موتورهای القایی و شبیه سازی تأثیر هارمونیها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده :پایان نامه حاضر به بررسی تاثیر فیلترها بر عملکرد موتورهای القایی و شبیه سازی تاثیر هارمونیکها توسط نرم افزار MATLAB در شرکت صنعتی گلگهر سیرجان می پردازد. مشخصات فنی از موتورهای القایی سه فاز مدل weg ساخت آلمان که در شرکت صنعتی گلگهر سیرجان موجود هستند اخذ شده اند و پارامترهای مربوط به منبع ولتاژ مطابق پارامترهای ترانس 20000 ولت به 400 ولت  موجود در پست کمپکت شرکت صنعتی گلگهر سیرجان می باشند. با استفاده از مدار معادل ماشین القایی، تاثیر جریانهای هارمونیکی در راندمان ماشینهای القایی سه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تلفات ناشی از هارمونیک ها و گشتاور ماشین القایی بررسی شده اند.  از تکنیک تبدیل d-q برای خطی سازی معادلات دینامیکی حاکم بر موتور القایی استفاده شده است. همچنین نحوه تحلیل و کنترل حلقه بسته موتور و کلیه بلوک های مورد استفاده جهت شبیه سازی و زیر سیستم های مدل پیشنهادی از جمله ساختار داخلی فیلتر اکتیو مطرح شده است.

 در فصل اول اساس كار موتور هاي القايي مرور شده است. در فصل دوم ابتدا سری های فوریه که در آنالیزهای هارمونیک ها ابزاری نیرومند هستند به طور مختصر مرور شده و سپس منابع تولید هارمونیکها و اثرات هارمونیکها بر تجهیزات مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم با استفاده از مدار معادل ماشین القایی، تاثیر جریانهای هارمونیکی در راندمان ماشینهای القایی سه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تلفات ناشی از هارمونیک ها و گشتاور ماشین القایی بررسی شده اند. در فصل چهارم روش پیشنهادی جهت تحلیل رفتار موتور و نتایج طراحی فیلتر برای حذف هارمونیک ها و نتایج شبیه سازی بر روی ماشینهای القایی شرکت صنعتی گلگهر سیرجان ذکر شده است

کلمات کلیدی : موتورهای القایی، فیلتر
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133006
نام و نام خانوادگی : سید اسماعیل موسوی نژاد
عنوان پایان نامه : اتوماسیون و بهینه سازی تست پودر پی وی سی با استفاده از پردازش تصویر
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان پی وی سی در جهان است. پودر پی وی سی خروجی از پتروشیمی قبل از صدور به کارخانجات مصرفی باید از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گیرد. در کشور تست پودر پی وی سی به روش های ابتدایی انجام می گیردکه دارای معایب و مشکلات متعددی است. وقت گیر بودن، آسیب به چشم، خستگی کاربر، خطا و متناسب نبودن این روش ها با پیشرفت صنعت پتروشیمی لزوم ارائه طرح جدیدی را ضروری می نماید. این پایان نامه روش جدیدی را بر اساس نمونه برداری تصویری، بزرگنمایی و پردازش تصاویر ارائه می دهد. ذرات پودر پی وی سی که قطری حدود 200 میکرون دارند، بر روی نوار نقاله ریخته می شوند. حرکت نوار نقاله موجب می شود که پودر از زیر چهارچوب نمونه برداری تصویری بگذرد. در فواصل منظم و دقیق، از ذرات پودر نمونه برداری تصویری می شود و ROI انتخابی جهت پردازش و آنالیز تصویر به سیستم کنترل و پردازش مرکزی ارسال می گردد. پس از طی مراحل پیش پردازش و بهینه سازی و نویزگیری، ROI آماده شده توسط الگوریتم های کلاسه بندی بررسی و داده ها دسته بندی می شوند. پس از آنالیز نهایی نتایج تست پودر توسط سیستم مانیتورینگ نمایش داده می شود. در این پایان نامه سه راه حل برای کلاسه بندی داده ها ارائه شده است و مزایا و معایب هر روش بررسی گردیده است. این روشها عبارتند از روش کلاسه بندی با معیار همسایگی، روش کلاسه بندی با معیار فاصله به عنوان عدم تشابه دسته ها (K-Means سفارشی شده) و روش کلاسه بندی ارتقا یافته روش اول.

سیستم پیشنهادی به صورت اتوماتیک و با حداقل نیاز به کاربر تست پودر را انجام میدهد. سرعت بالاتر، امکان طبقه بندی و آرشیو و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر، صنعتی شدن تست و خارج شدن از حالت آزمایشگاهی، رفع تمامی آسیب هایی که در روش های قبل متوجه اپراتور بود، دور ریختن پودر آزمایش شده و قابلیت استفاده در مورد محصولات دیگر پتروشیمی از مزایای این روش است.
کلمات کلیدی : پردازش تصویر، کلاسه بندی، K-Means، پلی وینیل کلراید
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133003
نام و نام خانوادگی : داود کریمی
عنوان پایان نامه : سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر مبنای مرتبط ترین ویژگیهای رنگ و بافت
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : پیشرفت در تصاویر دیجیتال باعث پیشرفتهای بسیاری در پردازش تصویر شده است. بازیابی تصاویر یکی از مهمترین شاخه های پردازش تصویر است. بازیابی تصویر به سیستمی اطلاق می شود که در آن با داشتن یک ورودی خاص مانند متن یا تصویر زیرمجموعه ای از تصاویر پایگاه داده بصورت اتوماتیک استخراج شود. در حالت کلی دو سیستم بازیابی تصویر بر مبنای متن و بر مبنای محتوا وجود دارد. سیستم بازیابی تصویر بر مبنای محتوا (CBIR) بازیابی بر اساس ویژگیهای ذاتی تصویر مانند رنگ، بافت، شکل و ممان ها میباشد. سیستم بازیابی تصویر بر مبنای محتوا کاربردهای زیادی نظیر بینایی ماشین، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، موتورهای جستجوی تصویر و کاربردهای پزشکی دارد. تاکنون سیستم های زیادی برای بازیابی تصویر بر مبنای محتوا ارایه گردیده است. مشکلات اصلی در سیستم های بازیابی تصویر بر مبنای محتوا شامل انتخاب صحیح ویژگیهای تصویر، همپوشانی کلاس های مختلف تصویر، تصاویر شلوغ و بدون الگوی مشخص و تصاویر متفاوت در یک کلاس می باشد. در این پایان نامه سیستم بازیابی تصویری بر مبنای رنگ و بافت پیشنهاد گردیده است. در این پروژه از پایگاه داده Corel استفاده گردیده که در تحقیقات اخیر بیشترین موارد استفاده را داشته است. در بخش رنگ از روش توصیف کننده ی رنگ غالب (DCD) استفاده شده که کارایی بالایی دارد. در این روش هر تصویر به هشت خوشه تقسیم شده و در هر خوشه تعداد پیکسل های رنگ های اصلی قرمز، سبز و آبی (RGB) استخراج شده و همچنین درصد پیکسل های هر خوشه نیز بدست می آید. با انجام این کار دو ماتریس 3×8 برای تعداد و درصد پیکسل ها برای هر تصویر بدست می آید. در بخش بافت از روش تبدیل های ریاضی استفاده شده است. در این بخش از تبدیل موجک برای استخراج ویژگیهای بافت استفاده می شود. ابتدا با استفاده از یک فیلتر Haar در یک سطح ماتریس های ضرایب تبدیل بدست می آید که ما از سطرهای ماتریس های LL و LH و ستون های ماتریس HL استفاده می کنیم با توجه به 128 سطر و ستون داریم ما با یک بردار شاخص 128×128×3 مواجه هستیم که برای پردازش بسیار بزرگ است. برای کاهش حجم محاسبات از سطرهای ماتریس های LL و LH و ستون های ماتریس HL نرم فربینیوس می گیریم و بردار ما به یک بردار 3×128 کوچک می شود. سپس از هر یک  از بردارهای 128 تایی مجدداً میانگین، انحراف استاندارد و نرم می گوییم و نهایتاً یک بردار 3×3×3 خواهیم داشت که به عنوان ویژگی بافت برای هر تصویر شناخته می شود. در پایان با معیار فاصله اقلیدسی کمترین فاصله بین تصویر پرس و جو و پایگاه داده تصویر محاسبه و تصاویر با بیشترین شباهت بازیابی می گردند. برای ارزیابی این پروژه تصاویر کلاس های مختلف را ابتدا با ویژگی های رنگ و سپس با ویژگی های بافت و نهایتاً با ترکیب هر دو ویژگی تست کردیم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که در بعضی کلاس های تصویر ویژگیهای رنگ و در برخی دیگر ویژگیهای بافت نتایج بهتری دارند. با ترکیب مؤثر این دو ویژگی می توان به نتایج بهتری دارند. با ترکیب مؤثر این دو ویژگی می توان به نتایج بازیابی بهتری رسید. مقایسه این سیستم بازیابی تصویر با چند سیستم قبلی نشان داد که این سیستم کارآیی و دقت بالاتری نسبت به این سیستم های بازیابی تصویر نشان می دهد.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91233003
نام و نام خانوادگی : حمید صدری منش
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده تک بیتی با تکنولوژی CNFET با هدف رسیدن به PDP بهینه
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133021
نام و نام خانوادگی : میترا مؤمن زاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی میزان دز دریافتی بیمار و بافت مورد مطالعه در ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال جهت بهینه سازی کیفیت تصویر و میزان دز
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا کریمیان
چکیده : سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان است و تعداد مبتلایان به آن در ایران و سایر کشورها روزبه روز در حال افزایش است. در حال حاضر مؤثرترین روش تشخیص سرطان سینه در مراحل اولیه، تصویربرداری به وسیله ی دستگاههای ماموگرافی است و به همین دلیل از آن نه تنها در تشخیص بیماری بلکه در غربال گری افراد در معرض خطر نیز استفاده می شود. جهت افزایش کنتراست تصویر در ماموگرافی از فوتون های ایکس با انرژی پایین استفاده می شود که جذب بافت پستان شده و دز دریافتی فرد مورد آزمایش را افزایش می دهد و این موضوع می تواند خود عامل بوجود آورنده سرطان بخصوص در غربال گری گردد. لذا لزوم انجام بهینه سازی کارا بین کیفیت تصویر و دز دریافتی بیمار لازم است که هدف اصلی اجرای این پروژه در دستگاههای آنالوگ و دیجیتال می باشد. در این تحقیق ابتدا در یک مرکز که از دستگاه ماموگرافی دیجیتال و در مد تصویرگیری AEC استفاده می گردید اطلاعات مربوط به دز دریافتی 55 بیمار که برای ماموگرافی مراجعه نمودند جمع آوری شد. بیماران به دو گروه سنی تقسیم شدند و شرایط پرتودهی در هر تصویرگیری ثبت گردید. برای بررسی چگونگی پرتوگیری بیماران از شاخصی به نام Exposure Index بر روی دستگاه که نشان دهنده ی میزان تابش (متناسب با دز دریافتی) بر حسب کیفیت تصویر است استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فقط برای حدود 20%  از بیماران زیر چهل سال و 15% از بیماران بالای 40 سال، میزان شاخص تابش در محدوده ی مناسب قرار دارد. در مرحله بعد 6 دستگاه در بخش های تصویربرداری انتخاب شد آزمون های کنترل کیفی روی آنها انجام گردید. سپس در حالت نیمه خودکار (AEC) با انتخاب کیلوولتهای 23، 25، 26، 27 و 29 برای ضخامت 2 سانتی متر از فانتوم شبیه ساز بافت و کیلوولتهای 24، 26، 27، 28 و 30 برای ضخامت 4 سانتی متر، پرتودهی انجام شد و تصاویر آن بدست آمد. همچنین با استفاده از مولتی متر Piranha که نوعی دزیمتر نیمه رسانا است مقدار دز سطحی ورودی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در دستگاههای ماموگرافی فیلم اسکرین با افزایش kVp و کاهش mAs، مقدار دز دریافتی کاهش می یابد اما با توجه به کاهش آستانه کنتراست تصویر و درصد کنتراست اجسام ( calcification, mass, air) لازم است از kVp های پایین تر و mAs بیشتر استفاده نمود که برای ضخامت های 2، 4 و 6 سانتیمتر به ترتیب kVpهای (26-25)، (28-27)، (29-28)، توصیه می گردد. نتایج حاصل از بررسی دستگاههای ماموگرافی دیجیتال نشان داد که همچنان با افزایش ولتاژ در صورت کاهش جریان، دز بیمار کاهش می یابد ولی در شرایطی که جریان کاهش نیافته باشد دز همچنان با افزایش ولتاژ افزایش می یابد لذا استفاده از مد AEC در تمام موارد نمی تواند صحیح باشد از طرفی با توجه به اینکه کنتراست تصویر در شرایط مختلف تغییرات زیاد و فراوانی نداشته و به طور کلی در تصاویر دیجیتال با کنتراست مناسبی مواجه هستیم توصیه می شود تا حد امکان برای کاهش دز از mAs کمتر و ولتاژ بیشتر نسبت به ماموگرافی فیلم اسکرین استفاده گردد. لازم به ذکر است در شرایطی که از ولتاژ کمتر استفاده می شود علیرغم افزایش کنتراست ضایعات نسبت به یکدیگر میزان دز نیز افزایش می یابد. هنگام استفاده از دستگاههای CR، دز بیمار در مقایسه با دستگاههای فیلم اسکرین چند برابر می شود ضمن اینکه در این دستگاهها قدرت تفکیک مکانی نسبت به دستگاههای فیلم اسکرین کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از حالت بزرگنمایی هنگام تصویربرداری در دستگاههای دیجیتال نیز منجر به افزایش دز بیمار می گردد که بهتر است پزشکان محترم حتی الامکان از امکانات پردازش تصویر این دستگاهها برای تشخیص بهتر ضایعات استفاده نمایند تا منجر به کاهش دز بیمار گردد.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 91133013
نام و نام خانوادگی : افسانه رحیمی حقیقی
عنوان پایان نامه : تحلیل عملکرد ترانزیستورهای گرافتی و بهبود عملکرد آنها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : گرافن یکی از موضوعات تحقیقاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است.  سرعت اشباع گرافن (vsat)  حدود 5 برابر بیشتر از سرعت اشباع ماسفتهای سیلیکون می باشد. در این پایاننامه روش جدیدی برای بهبود ویژگیهای ترانزیستورهای گرافنی ارائه شده است. در روش پیشنهادی از ناخالصی AlN به جایAl2O3 استفاده شده است. ویژگیهای انتقال الکتریکی گرافن فت بر بدنهی آلمینیوم نیترید (AlN)، بهبود خاصی را بر موبیلیتی حاملها نشان میدهد. ترانزیستور گرافنی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار متلب شبیهسازی شده و خصوصیات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیهسازی نشان می دهد که نسبت جریان به ولتاژ درین-سورس،  نسبت جریان روشن به خاموش، ترارسانایی، بهرهی ذاتی، ولتاژ  Vbgو همچنین فاصله همینگ نسبت به نتایج ارائه شده در  مقایسه با تحقیقات گذشته بهبود یافته است.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92133010
نام و نام خانوادگی : حمیده یوسفی
عنوان پایان نامه : طراحی یک مقایسه کننده جدید با توان مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : نیاز به مبدل های آنالوگ به دیجیتال با توان مصرفی پائین و سرعت بالا طراحان را به سمت استفاده از مقایسه کننده های لچ دینامیک که دارای بیشترین سرعت و کمترین توان هستند، سوق می دهد. مقایسه کننده ها یکی از بلوک های ساختمانی اصلی در مبدل های آنالوگ به دیجیتال هستند. یکی از معماری های معروف مقایسه کننده ها، مقایسه کننده بر اساس اینورترهای عبور زوج می باشند. فیدبک مثبت قوی در این معماری تصمیم گیری سریع را نتیجه می دهد. ما در این پایان نامه یک مقایسه کننده لچ دینامیک مناسب برای کاربردهایی با منبع ولتاژ کم و توان مصرفی پایین مانند مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان و سریع طراحی کرده ایم. بیشترین فرکانس کلاک این طرح 500 MHZ می باشد. منبع ولتاژ در این طرح 0/8 V می باشد. توان مصرفی 21 pw به دست آمده است. این مقایسه کننده پیشنهادی در تکنولوژی 0/18µm پیاده سازی و شبیه سازی شده است.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : 92133003
نام و نام خانوادگی : داریوش بلیوند
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک فیلتر GM-C چند منظوره با ولتاژ و توان مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : فیلتر تقویت کننده هدایت انتقالی (OTA-C) در تجهیزات پزشکی به دلیل مزایای آن در توان مصرفی و ولتاژ کم که برای باتری دستگاههای پزشکی و تجهیزات قابل حمل بسیار مهم است، به طور قابل توجهی گسترش یافته است. در این پایان نامه ایده اصلی، تحقق فیلتر GM-C با توان مصرفی کم و ولتاژ کم است. در این پایان نامه 4 فیلتر مد ولتاژ طراحی شده که توان مصرفی و منبع ولتاژ بسیار کمتری نسبت به مدارات ارائه شده در سایر مراجع دارند. این فیلترها در ناحیه زیر آستانه و استفاده از تکنیک راه اندازی از طریق بدنه بایاس شده اند. همچنین یک فیلتر Mixed-Mode با استفاده از طراحی مدارات OTA در ناحیه زیر آستانه طراحی شده است. طراحی دیگری که در این پایان نامه ارائه شده است، یک فیلتر Mixed-Mode، که مدار OTA آن جهت کاهش ولتاژ تغذیه از دو تکنیک ناحیه زیر آستانه (Sub-Threshold) و راه اندازی از طریق بدنه (Bulk-Driven) به طور همزمان استفده می کند. مدارات پیشنهاد شده در این پایان نامه برای پیاده سازی به صورت مجتمع بسیار ایده آل می باشد. شبیه سازی تمامی مدارات پیشنهادی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی HSPICE بافناوری 0/18µmCMOS ارائه شده است.
کلمات کلیدی : 1- فیلتر OTA-C 2- فیلتر Mixed-Mode 3- ناحیه زیر آستانه 4- راه اندازی از طریق بدنه
تاریخ دفاع :

9782