چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی: ثمین حسنوند
عنوان پایان نامه:
شبیه سازی رهایش دارو بوسیله نانوالیاف تهیه شده به روش الکتروریسی  به کمک نرم افزار کامسول
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – نانو فناوری
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مریم حیدری

چکیده: مطالعات جامعی در زمينه رهایش دارواز نانوالیاف ها بر اساس پيش بيني سينتيک رهایش دارویی انجام شده است.کنترل رهایش دارو، انتقال ژن و مهندسی بافت، حوزه‌های بسیار نزدیکی به یکدیگر هستند.مواد فعال بیولوژیکی (مانند داروهای ضد سرطان می‌توانند در نانو الیاف به عنوان یک حامل بارگذاری شده و به بافت مورد نظر انتقال داده شوند. رهایش دارو در نانو الیاف الکتروریسی شده به دلیل نسبت سطح به حجم بالاتر، با کنترل بهتری صورت می‌گیرد. رهایش دارو در الیاف نانو الکتروریسی شده به صورت خطی و جهت دار بر روی صفحه دو بعدی جمع آوری می‌شوند.دراین تحقیق مطالعه عددی هندسه عنصر مکعبی که حاصل شبیه سـازی نانوالیاف است بررسـی می گردد. نرم افزارکامسول برای ارزیابی تاثیر تطبیق های متنوعی از الیاف در داخل مات استفاده شده است. انتشار دارو از نانوسیم ها با استفاده از معادله جذب-تخریب و انتشار منتشر می‌شود.معادلات حاکم بر مدل با شرایط مرزی مناسب به صورت عددی بیان شده که در آن از روش المان(FEM) برای مطالعه عددی استفاده شده است.
واژه‌های كليدی:  نانوالیاف، رهایش دارو، نرم افزار کامسول
تاریخ دفاع: 1397

نام و نام خانوادگی: علیرضا آراد مهر
عنوان پایان نامه:
هیدروژل کامپوزیتی لیگنین- کیتوسان اصلاح شده توسط نانوذرات نقره جهت افزایش خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – نانو فناوری
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر وحید جوانبخت

چکیده: کیتوسان یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و دارای خواص ضد میکروبی و حتی آنتی اکسیدانی مطلوب می باشد. لیگنین نیز پلیمری است که در دیواره سلولی و قسمت های فیبری گیاهان یافت می شود. در جریان مراحل شیمیایی تهیه ی کاغذ و موادی نظیر آن , همچنین مزارع نیشکرکه مقادیر هنگفتی باگاس نیشکر را بعنوان ضایعات کشاورزی بر جای می گذارد, منبع عظیم و ارزانی از لیگنین را در اختیار ما قرار می دهد. پیشرفت روش های مربوط به تبدیل لیگنین به سایر مواد قابل استفاده, مشکل فعلی از بین بردن لیگنین بعنوان یک ماده زاید را مرتفع و آن را تبدیل به ماده ای مفید و قابل استفاده می کند. یکی از اهداف مطالعه ی حاضر, استفاده از قدرت آنتی اکسیدانی لیگنین در کامپوزیت پایه هیدروژلی کیتوسان / لیگنین می باشد. در این تحقيق نانو ذرات نقره از پیش ماده نیترات نقره و به روش شیمیایی در درون بستر بایو پلیمر کیتوسان / لیگنین زیست تخریب پذیر جهت کاهش میزان جذب رطوبت و افزایش خصلت ضد میکروبی آن بمنظور استفاده در زمینه های مختلفی همچون بسته بندی مواد غذایی, تهیه پانسمان زخم , دارو رسانی  و … سنتز گردید. در این راستا 5 نمونه فیلم ساخته شد, که هر کدام شامل درصدهای مختلفی از لیگنین و کیتوسان  و درصد ثابتی ( 3/0 % ) نانو ذرات نقره بود. سعی گردید بر اساس مطالعات انجام شده قبلی در متون مختلف پژوهشی  بر روی درصد بهینه و مناسب نانو ذرات نقره, در این مطالعه درصد ثابتی برای نانو ذرات نقره انتخاب شد. همچنین جهت ایجاد شبکه هیدروژلی از اتصال دهنده عرضی گلوتار آلدهید استفاده شد. با توجه به خصوصیات لیگنین و طبق بررسی های صورت گرفته بر روی فیلمهای سنتز شده مشخص گردید که هر چه میزان درصد لیگنین نمونه ها افزایش پیدا کند از یک حد مشخصی به شدت قدرت کششی فیلمها را کاهش می دهد. در این تحقیق استحکام کششی کیتوسان در حدود 55 % در بالاترین سطح بارگذاری لیگنین (25%) افزایش یافته است, که در صورت افزایش لیگنین این استحکام رو به کاهش می گذارد. بنا براین بر اساس سایر آزمون های صورت گرفته نمونه فیلمهای کامپوزیتی حاوی 25 % لیگنین و 75 % کیتوسان و 3/0 % نانو ذرات نقره و یک نمونه شاهد ( بدون نانو ذرات نقره ) جهت انجام آزمونهای اساسی انتخاب گردیدند. ساختار ريز ساختار فیلم های سنتز شده نهایی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و  FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت ضد میکروبی فیلم نازک کامپوزیت هیدروژلی لیگنین / کیتوسان / نانو ذرات نقره بصورت تغییر قطر هاله عدم رشد باکتری در غلظت های مختلف بررسی شد. همچنین آزمون غلظت آنتی اکسیدان نمونه ها نیز توسط دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز  انجام گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده پراکندگی یکنواخت نانو ذرات در درون فیلمهای پلیمری می باشد . نتایج میکروبی بدست آمده نشان داد که نانو ذرات نقره در محلول کیتوسان / لیگنین فعالیت ضد باکتریایی بالایی در برابر باکتری های گرم مثبت و منفی دارد. همچنین اثرات آنتی اکسیدانی نمونه ها حاوی لیگنین بسیار بیشتر از نمونه های فاقد لیگنین بوده است. هر چند خود کیتوسان نیز دارای سطوح قابل قبولی از اثرات آنتی اکسیدانی می باشد .
کلمات کلیدی: هیدروژل , لیگنین , کیتوسان , نانوذرات نقره , آنتی باکتریال , آنتی اکسیدان
تاریخ دفاع: 1397

نام و نام خانوادگی: محمدصادق شیروی خوزانی
عنوان پایان نامه : فرآورش چوب به روش حرارتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
استاد راهنما : دکتر روح الله صادقی

چکیده: چوب و فرآورده های آن از دير باز مورد توجه بشر بوده، چونانکه امروزه کاربردهای جديد آن منجر به وقوع بحران های زيست محیطی مختلفی از جمله آلودگی هوا، فرسايش خاک و… گرديده است. تلاش های فراوانی برای کم رنگتر شدن استفاده از چوب طی سالیان گذشته انجام شده اما همچنان علاقه مصرف به چوب ادامه دارد. در جهان صنعتی امروز تلاش شده تا حد امکان علاوه بر تامین نیاز بشر از نابودی اين منابع عظیم خدادادی حفاظت شود. يکی از اين تلاش ها، بالا بردن طول عمر چوب است.
روشهای مختلفی برای افزايش طول عمر چوب وجود دارد از روشهای شیمیايی پر هزينه و سخت تا روش های فیزيکی راحت، امروزه در جهان صنعتی با استفاده از فرآيند عملیات حرارتی)تصفیه حرارتی (موفق به بالا بردن طول عمر و دوام چوب با کمترين سطح مشکلات زيست محیطی گرديده اند. روش تصفیه حرارتی چوب) ترموود (که يک روش فیزيکی است، با تغییرات دما – زمان سه مرحله خشک کردن، حرارت دهی و رطوبت دهی را در آن انجام می شود که دوام و ثبات ابعادی چوب را به شدت بهبود می دهد.
در اين پروژه با انجام مراحل دمايی بر روی نمونه انتخابی) کاج (مراحل فرآوری با تغییر بر روی پارامترهای فرآيندی انجام شد، پس از آن با انجام تست های مکانیکی، زيستی و کیفی بر روی نمونه ها نقصان مقاومت خمشی تا 43 % ، دانسیته تا 23 %، مقدار رطوبت اشباع 03 % و میزان جذب بخارتا 73 % ، ثبات در برابر فشار و افزايش پايداری اابعادی و حجمی تا 03 % ، پايداری زيستی تا 43 % را در نمونه فرآوری شده ، نشان داد که به طور کلی بر اساس نتايج بدست آمده امکان پذيری انجام عملیات تصفیه حرارتی بر روی چوب کاج) بومی (در مقیاس نیمه صنعتی تايید شده و مشخص شد از لحاظ بحث کیفیت محصولات و بهبود دوام و ثبات ابعادی امکان تولید در مقیاس صنعتی وجود دارد.
واژه های کلیدی: درمان حرارتی، تصفیه حرارتی، عملیات حرارتی، ترموود، تیمارحرارتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی فقهی نجف آبادی
عنوان پایان نامه: شبیه سازی چگالش هوا – بخار روی سطح بیرونی یک لوله عمودی تحت شرایط جابه جایی طبیعی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر روح الله صادقی

چکیده: چگالش فرآیندي است که در آن تغییر فاز از فاز گازي به فاز مایع رخ میدهد. نرخ انتقال حرارت حاصل از چگالش یک بخار و انتقال آن به فاز مایع بسیار حائز اهمیت است. در اکثر چگالنده ها معمولاً مقدار کمی از گازهاي غیر قابل چگالش وجود دارند. حتی بعضی از آنها به گونهاي طراحی شده اند که بتوانند در حضور جزءهاي بالایی از گازهاي غیر قابل چگالش عملکرد خوبی داشته باشند. در این پژوهش مدلی از یک چگالنده با لوله عمودي شبیه سازي شده است. این شبیه سازی انجام گرفته است. مدل ایجاد شده سه بعدي بوده است و اثر حضور ANSYS CFX توسط نرم افزار هوا به عنوان یک گاز غیر قابل چگالش بر روي ضریب انتقال حرارت بررسی گردیده است. از جمله فرضیات بکار رفته در این مدل این است که تنها چگالش فیلمی در نظر گرفته میشود و مقاومت گرمایی فیلم ناچیز می باشد، در نتیجه پیش بینیها تنها براي جزء جرمیهاي نسبتاً بالاي گاز 0) معتبر میباشد. / چگالش ناپذیر (بالاتر از 1 نتایج بدست آمده نشان داد که توزیع محوري هوا در طول مبدل یکنواخت میباشد. همچنین با افزایش غلظت هوا در محیط چگالنده، ضریب انتقال حرارت کاهش مییابد. افزایش فشار و افزایش دماي سیال ورودي باعث افزایش ضریب انتقال حرارت میشود. در ضمن افزایش سرعت سیال ورودي نیز باعث افزایش ضریب انتقال حرارت گردیده است.
کلید واژه ها: چگالنده، گاز غیر قابل چگالش، ضریب انتقال حرارت، شبیه سازي، ANSYS CFX

نام و نام خانوادگی: مسعود مقاره زاده اصفهانی
عنوان پایان نامه: استفاده از روش یون زدایی خازنی با کربن فعال درشیرین سازی آب
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر روح الله صادقی

چکیده : كمبود آب شیرین در كشورهاي خشك همواره يكي از موانع توسعه كشاورزي، صنعتي و تامين غذاي جامعه بوده است. يكي ازراههاي مقابله با اين مشكل تبديل منابع آب شور به آب قابل استفاده است. اين راه علاوه بر تامين آب نيازمند هزينه هاي عظيم انتقال و نگه داري خطوط است و در عين حال بسياري از منابع آب كم ارزش را پر ارزش ميكند. اين مسئله در كشور ايران با توجه به حجم عظيم منابع آب شور اطراف و نبود آّب شيرين در زمينه اي ساحلي همچنين چاه هاي شور داخل ايران اهميتي دوچندان دارد. روشهای مختلفی برای نمک زدایی از آبهای شور وجود دارد که از گذشته تا کنون محققین و دانشمندان روی آنها کار کرده اند. يكي از جديدترين روشهاي نمك زدايي، يون زدايي خازني است.
کلیات عملکرد این سیستم‌ها بر مبنای جذب کاتیون‌ها و آنیون‌ها بر روی سطح الکترود است. درواقع الکترودها شامل صفحه‌ای رسانا و بی‌اثر بر آب مثل گرافیت یا تیتانیوم به همراه پوششی از جنس کربن فعال که توسط یک پلیمر به صفحه الکترود نشانده شده است. یون زداهای خازنی بیشتر جهت نمک‌زدایی آب‌های شور و نیمه شور مورد توجه قرار میگیرد.
در این پروژه ضمن ساختن نمونه‌ای واقعی از دستگاه شیرین سازی آب به روش یون زدایی خازنی، بررسی و توضیح روش نشاندن کربن فعال بر روی الکترود گرافیتی، اثر اختلاف‌پتانسیل دو سر الکترود بر میزان شیرین سازی آب، تاثیر دبی های مختلف بر شیرین سازی آب، عملکرد احیای الکترود و همچنین بررسی روند کاهش جریان الکتریسیته بر عملکرد دستگاه، بررسی و مقایسه می شود.
کلمات کلیدی: یون زدای خازنی، کربن فعال، نمک‌زدایی، لایه دوتایی الکتروستاتیکی، پلی وینیلیدین فلوراید

نام و نام خانوادگی: راضیه شفیعی
عنوان پایان نامه: حذف رنگ اریوکروم بلک تی از آب توسط دانه های جاذب آلرژینات/ موسیلاژ ریحان
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر وحید جوانبخت

چکیده: با توجه به مضرات حضور فلز سنگین و رنگ در پساب ها، استفاده از روش های مناسب جهت جداسازی و حذف این مواد و درنتیجه کاهش خطرات ناشی از آن ها ضروری است. روش جذب سطحی شامل استفاده از جاذب های با ظرفیت بالا برای برای حذف آلاینده های مختلف می باشد. برتری جذب سطحی در جداسازی آلاینده ها به دلیل انعطاف در طراحی و عملیات، کیفیت بالای خروجی در بسیاری از موارد قابلیت احیا و استفاده مجدد از جاذب در بسیاری از موارد و هزینه پایین عملیات و نگهداری می باشد. این مطالعه با هدف ساخت و استفاده از جاذب دانه ریحان به همراه سدیم آلژینات به عنوان جاذب بیوکامپوزیت در حذف رنگ اریو کروم بلک تی از محلول آبی انجام شد. اهداف مطالعه شامل تعیین سینتیک، ایزوترم، ترمودینامیک جذب، تاثیر زمان تماس، غلظت رنگ، مقدار جاذب، و نیز pH بر ظرفیت جذب رنگ با جاذب سنتزی است. حداکثر بازدهی رنگ اریو کروم بلک تی در محلول غلظت ppm ۲۰ با pH برابر ۲و با استفاده از ۰۵/۰ گرم جاذب برابر ۳/۹۸ درصد و حداکثر ظرفیت جذب رنگ اریو کروم بلک تی در محلول غلظت ppm ۲۰  با pH برابر ۲ و با استفاده از ۰۱/۰ گرم جاذب برابر ۱۵/۲۱ میلی گرم بر گرم جاذب حاصل شد. نتایج نشان داد که بیوکامپوزیت حاصل به عنوان جاذب با هزینه کم، کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگ اسیدی اریوکروم بلک تی از پساب های رنگی می باشد. همچنین نتایج نشان داد که جذب رنگ اریو کروم بلک تی از ایزوترم فرندلیچ تبعیت می کند. نتایج ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب رنگ اریو کروم بلک تی با جاذب سنتزی فرایندی گرمازا و خود به خودی است.
واژه های کلیدی: جذب سطحی، بذر ریحان، اریو کروم بلک تی، ایزوترم و سینتیک جذب

نام و نام خانوادگی : سعید جهان فر
عنوان پایان نامه : مدلسازی غشاهای چندلایه الیاف توخالی مورداستفاده در جداسازی CO2/CH4
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
استاد راهنما : دکتر بنفشه سلطانی

چکیده : در این پژوهش مدل­های ریاضی ساده و جامع در شرایط ایده­ آل و غیر ایده­آل برای بررسی فرآیند جداسازی مخلوط گازهای دوتایی توسط مدول­های غشایی الیاف توخالی نامتقارن در حالت جریان غیر همسو ارائه شدند. شرایط غیرایده ­آل در نظر گرفته شد در مدل جامع شامل، رفتار واقعی گاز، تغییرات فشار در امتداد الیاف در هر دو طرف غشاء، وابستگی ویسکوزیته به دما، فشار و غلظت، قطبش غلظتی، اثر ژول-تامسون و وابستگی تراوایی به دما می­باشند. معادلات دیفرانسیل معمولی حاکم با استفاده روش عددی رانگ-کاتای مرتبه چهارم به کمک نرم افزار متلب حل شدند. مدل­های ارائه شده با استفاده داده­ های تجربی موجود در منابع در شرایط یکسان صحت سنجی و ارزیابی شدند.
با استفاده از مدل ارائه شده در شرایط غیرایده­ال، اثر پارامترهای مهم طول فعال الیاف، ترکیب درصد خوراک، دما و فشار خوراک بر عملکرد فرآیند جداسازی مخلوط گازی CO2/CH4 توسط مدول غشایی الیاف توخالی بررسی شدند. نتایج حاصل نشان دادند که افزایش طول الیاف منجر به کاهش خلوص CO­2­ در جریان تراوا و البته افزایش خلوص CH4 در جریان ناتراوا شده است. اثر ترکیب درصد خوراک روی عملکرد فرآیند بسیار زیاد بوده و به طوریکه با افزایش درصد CO2 در خوراک، خلوص CO­2­ در جریان تراوا افزایش و خلوص CH4 در جریان ناتراوا کاهش یافته است. اثر دمای خوراک روی عملکرد فرآیند ناچیز بوده ولی با افزایش دمای خوراک خلوص هر دو جریان به مقدار کمی بهبود یافته. اثر فشار یک روند غیر خطی داشته به این صورت که ابتدا با افزایش فشار خلوص هر دو جریان افزایش ولی افزایش بیش از حد فشار منجر به کاهش خلوص جریان­ها شده است.
همچنین بهینه ­سازی فرآیند توسط الگوریتم ژنتیک با سه تابع هدف انجام گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که وقتی تابع هدف ترکیب درصد CO2 در جریان تراوای خروجی باشد، کمترین طول الیاف، بیشترین درصد CO2 در خوراک و یک فشار متوسط انتخاب شده است. در حالتی که تابع هدف ترکیب درصد CH4 در جریان تراوای خروجی باشد، بیشترین طول الیاف، کمترین درصد CO2 در خوراک و بیشینه فشار انتخاب شده است. و موقعی که خلوص هر دو جریان مد نظر باشد، طول الیاف بالا، فشار متوسط و یک حد واسط از درصد CO2 در خوراک برگزیده شده است. در این شرایط بهینه  ترکیب درصد CO2 در جریان تراوای خروجی و ترکیب درصد CH4 در جریان ناتراوای خروجی به ترتیب 35/68 و 82/67 بدست آمده است.
کلمات کلیدی: مدلسازی، بهینه­سازی، جداسازی، غشاء، الیاف توخالی
تاریخ دفاع: زمستان 97

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محمدعلی بشیری
عنوان پایان نامه : حذف COD و نیترات فاضلاب شهری درراکتورهای ناپیوسته متوالی به روش لجن گرانولی هواز
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : روش تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن گرانولی هوازی نتیجه پیشرفت بیوتکنولوژی در جهت رسیدن به راندمان بالای تصفیه می باشد. ویژگی های متمایز گرانول های هوازی نشان دهنده برتری این فناوری در مقایسه با فرآیندهای لجن فعال متداول است. از ویژگی های این روش میتوان به حذف همزمان مواد آلی ونیتروژن وفسفر وحذف تانک های تهنشینی اولیه وثانویه و انجام کل مراحل تصفیه تنها در یک تانک نام برد. دراین تحقیق عملکرد روش تصفیه گرانولی هوازی فاضلاب شهری شامل راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و حذف نیترات در راکتورهای ناپیوسته متوالی و در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی بررسی و با تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مقایسه گردید.پایلوت مورد استفاده به ظرفیت300 متر مکعب در روز شامل سه راکتور ناپیوسته متوالی درون یک استوانه فلزی به ارتفاع10متر و قطر3متر می باشدکه درمجاورت تصفیه خانه شاهین شهر نصب شده است. بررسی راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف نیترات با اندازه گیری غلظت ورودی وخروجی این پارامترها به روش اسپکتوفتومتری نشان داد که این روش با89 درصد حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف آمونیاک تا90درصد و حذف نیترات تا70درصد با میزان اکسیژن خواهی خروجی 55 میلی گرم بر لیتر ونیترات خروجی زیر10میلی گرم بر لیتر40روز پس از راه اندازی پایلوت عملکرد قابل قبولی داشته و بطور موثری می تواند برای تصفیه فاضلاب شهری بکار رود و با توجه به ویژگی های این روش از جمله انجام کل فرآیند تصفیه در یک تانک میتواند جایگزین روش متداول لجن فعال گردد.
کلمات کلیدی : تصفیه هوازی گرانولی،  لجن گرانولی هوازی ، تصفیه گرانولی فاضلاب ، گرانول هوازی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سید ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه‌يابي داربست زيست سازگار و زيست تخريب‌پذير پلي‌كاپرولاكتان/ موسيلاژ ريحان جهت استفاده در مهندسي بافت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا علافچیان
چکیده : در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهندسی بافت صورت گرفته است. از دست دادن عضو یکی از اصلی‌ترین چالش‌های علم پزشکی می‌باشد. جایگزینی بافت‌های آسیب دیده یا از بین رفته هم از لحاظ هزینه و هم دسترسی عمومی دارای محدودیت‌های بسیاری است. علم مهندسی بافت با به کارگیری سه فاکتور اصلی سلول، داربست و عوامل رشد، سعی در تسهیل فرایند بهبود آسیب دیدگی‌ها و نقص عضو دارد. داربست به عنوان مکان رشد و تکثیر سلول‌ها در علم مهندسی بافت جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌بایست بیشترین شباهت به محیط طبیعی بدن را دارا باشد که این امر باعث افزایش میزان مهاجرت سلول‌ها به سمت داربست و همچنین باعث افزایش میزان رشد و تکثیر سلول‌ها می‌شود  از بین روش‌های مختلفی که برای تولید داربست وجود دارد، روش الکتروریسی به دلیل سهولت انجام و قابلیت کنترل بهتر مورد توجه قرار گرفته‌است. پلیمرهای مختلفی در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پلیمرهای طبیعی نظیر کیتوسان، آلژینات، کتیرا، ژلاتین، کلاژن، فیبرینوژن و سلولوز و پلیمرهای سنتزی مانند PCL ، PLGA، PLLA، PVA. پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالایی می‌باشند اما با توجه به آبگریز بودن آنها شرایط را جهت مهاجرت و رشد و تکثیر سلول‌ها فراهم نمی‌آورند. جهت برطرف کردن این نقیصه از ترکیب پلیمرهای سنتزی و طبیعی استفاده شده است. پلیمر سنتزی پلی کاپرولاکتان همانند دیگر پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالا می‌باشد و داربست‌های تهیه شده به وسیله آن شباهت زیادی به [1]ECM دارند. در این مطالعه از پلیمر حاصل از موسیلاژ ریحان جهت افزایش میزان آبدوستی، کنترل زمان تخریب و همچنین افزایش میزان الاستیسیته داربست استفاده‌شد. از‌ این‌رو نسبت‌های مختلفی از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ دانه ریحان با غلظت‌های مختلف فراهم شد و در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار‌گرفت. در نهایتنسبت سه به دو از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ ریحان به دلیل یکدستی، بدون بید بودن و قطر کم الیاف 20±120 نانومتر انتخاب شد و تست‌های مختلف بر روی آن انجام گرفت. مشخصه یابی الیاف حاصل توسط FTIR جهت بررسی گروه‌های عاملی داربست، تست XRD جهت بررسی میزان بلورینگی داربست، تست زاویه تماس جهت بررسی میزان آبدوستی داربست، تست تخلخل جهت بررسی میزان خلل و فرج داربست و همچنین تست استحکام جهت بررسی میزان استحکام کششی داربست انجام‌گرفت. پس از انجام تست‌های فوق‌الذکر و مشخص شدن شرایط مناسب داربست جهت کشت سلول، کشت سلول‌های اپیتلیال بر روی داربست انجام‌گرفت. با جمع‌بندی مطالب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که داربست متشکل از موسیلاژ ریحان و پلی‌کاپرولاکتان گزینه مناسبی جهت کشت سلول‌های اپیتلیال می‌باشد.
کلمات کلیدی : مهندسی بافت، الکتروریسی، داربست زیست سازگار، موسیلاژ ریحان، پلی‌کاپرولاکتان.
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مرضیه بهرامی بیرگانی
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری ترکیبی بر پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : استفاده از یادگیری ترکیبی(Blended learning) که آمیخته ای ازآموزش الکترونیکی برخط وروشهای سنتی چهره به چهره میباشد، بعنوان یک برنامه آموزشی در دهه اخیر بطور وسیعی افزایش یافته است.این تحقیق سعی بر این داشته که تاثیر ساختار یادگیری ترکیبی بر میزان پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین آموزان ایرانی را معلوم سازد.شرکت کنندگان در این مطالعه 60 دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان بودند  .آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند  .  سن آنها   بین 19 تا 25 سال بود و  هر دو جنس مونث و مذکررا شامل میشدند.اولین مرحله در این مطالعه اجرای پیش آزمون انگلیسی بود pretest)). دومین مرحله اجرای فرایند آموزش بود.در طی 10 جلسه آموزش 90 دقیقه ای ،گروه آزمایش متون خواندنی را از کتاب درسی خود دریافت کردند .همچنین در خانه امکان استفاده از سایت nicenet.com  را داشتند.برای گروه کنترل متنها بر اساس روش تدریس سنتی آموزش داده شد و مطالب ،آموزش و بازخوردها در کلاس بر اساس کتاب درسی ارائه گردید.مرحله سوم اجرای پس آزمون بود.به منظور برسی فرضیه های این تحقیق و در جهت یافتن تفاوت اماری قابل توجه، در صورت وجود، از آزمون تی مستقل (Ttest Sample Independent)  استفاده گردید.یافته ها نشان دادند که یادگیری ترکیبی تاثیر مثبتی روی توانایی درک مطلب زبان آموزان دارد. بعنوان توصیه آموزشی به معلمان پیشنهاد گردید که از امکانات مجازی و اینترنتی در شغل خود استفاده کنند و همچنین به برنامه نویسان آموزشی توصیه گردید که نام چند وبسایت آموزشی را برای معرفی به زبان آموزان در کتابهای خود بگنجانند.
کلمات کلیدی : یادگیری ترکیبی، درک مطلب خواندن، زبان آموزان ایرانی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مسعود عرفانی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف از جمله پسابهای رنگی حاوی رنگ متیلن بلو اثرات سوئی بر روی منابع آبی، حاصلخیزی خاک، موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم های طبیعی می گذارد. از میان روش های تصفیه این پساب ها، جذب سطحی یکی از موثرترین روش ها می باشد. این مطالعه با هدف استفاده از جاذب ارزان قیمت کنجاله مغز سفید بادام به همراه سدیم آلژینات به عنوان بیوکامپوزیت جاذب در حذف رنگ بازی متیلن بلو از محلول آبی انجام شد. اهداف مطالعه شامل تعیین سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب، تاثیر غلظت رنگ، مقدار جاذب، زمان تماس و نیز pHبر ظرفیت جذب رنگ با جاذب سنتزی بود. حداکثر بازدهی رنگ بازی متیلن بلو در pHبرابر ۷و با استفاده از ۰/۱گرم جاذب با غلظت 5۰ ppm برابر ۹۱/۷6درصد حاصل شد. نتایج نشان داد که بیوکامپوزیت حاصل به عنوان جاذب نسبتاً کم هزینه ، کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگ بازی متیلن بلو از پساب های رنگی می باشد. سینتیک جذب از نوع شبه مرتبه اول مشاهده شد و همچنین نتایج نشان داده که جذب رنگ متیلن بلو از ایزوترم فرندلیچ تبعیت می کند. نتایج ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب رنگ متیلن آبی با جاذب سنتزی فرآیند گرمازا و خود به خودی است.
کلمات کلیدی : جذب سطحی، کنجاله مغز بادام شیرین، متیلن بلو، ایزوترم و سینتیک جذب
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : امروزه به منظور حفظ منابع طبيعی و همچنين کاهش آلودگی های زیست محيطی، تحقيقات بر روی منابع جدید برای جایگزینی با سوخت های مرسوم فسيلی در دست انجام است که از جمله آنها، می توان به اتانول (بصورت خالص یا مخلوط با بنزین ) اشاره کرد. خالص سازی اتانول در درصد های بالا بسیار اهمیت داشته واتانول با درصد های کمتر از 2/99 برای این منظور مناسب نیست چون منجر به سوختن نامناسب اتانول در موتور وسایل نقلیه می شود وهم چنین در دراز مدت موجب زنگ زدگی درون موتور می‌گردد. دراین تحقيق یک فرآیند سیکلی جذب آب روی زئولیت با نوسان فشاری در مقیاس آزمایشگاهی مدل‌سازی شده است که این فرآیند آزمایشگاهی در مقاله‌ی مرجعی انجام گرفته است. مدل ریاضی بستر جذب مقیاس آزمایشگاهی شامل مدل آهنگ جذب، نیروی محرک خطی و تغییرات سرعت محوری بود. نظر به تاثیر گذاری انتقال حرارت دیواره‌ی بستر برروی دینامیک بستر وجود یک مدل انتقال حرارت دقیق جزء ضروریات کار محسوب می‌شود. منحنی‌های نفوذ جهت بررسی اثرات غلظت و دما در فاز گازی و فاز جامد برحسب مکان و زمان هم در مرحله‌ی جذب و هم در مرحله احیا ترسيم و تحلیل شده اند. نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم های انتقال جرم در نظر گرفته شد. و هم چنین اثرات دما فشار و اندازه زئولیت ها بر مقاومت کلی انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفت و نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم‌های انتقال جرم در نظر گرفته شد. در نهایت در این تحقیق مشخص شد که بیشترین میزان جذب آب روی بستر و بیشترین میزان دفع آب  از روی بستر زئولیت در زمان های آغازی و در ابتدای بستر می باشد.
کلمات کلیدی : جذب، جذب سطحی، اتانول، آب زدایی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : حسنعلی امینی
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی جذب CO2 توسط شوینده ونتوری در مقیاس نیمه‌صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود حق شناس فرد
چکیده :از شوینده ونتوری به عنوان یک روش موثر جهت کاهش آلاینده های هوا شامل ذرات جامد و یا گازهای آلاینده در برخی از صنایع استفاده می شود . در این پژوهش ضمن بررسی هیدرودینامیکی یک شوینده ونتوری در مقیاس نیمه صنعتی به عنوان یک نوع‌آوری از میدان مغناطیسی در شوینده ونتوری به منظور بررسی اثر آن بر جذب گاز کربن دی اکسید و همچنین منحنی های توزیع قطرات استفاده شده است . در این پژوهش نتایج حاصل از اثر پارامتر های مختلف از جمله سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری، دبی حلال مورد نظر، اثر میدان مغناطیسی بر توزیع قطرات حلال، افت فشار در گلوگاه شوینده ونتوری، میزان هدر رفت حلال در فرآیند شستشو، جذب کربن دی اکسید به کمک محلول سود مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز اثر غلظت ورودی کربن دی اکسید بر میزان جذب در دبی های متفاوت از جریان مایع مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش دبی حجمی حلال یا آب توزیع قطرات یکنواخت تر خواهد بود. همچنین با کاهش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری توزیع قطرات آب در راستای شعاع گلوگاه ونتوری یکنواخت تر خواهد بود. این نتایج بخوبی بیان نمود که با افزایش دبی حلال در شوینده ونتوری میزان افت فشار در گلوگاه ونتوری افزایش خواهد یافت. از طرفی با افزایش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری افت فشار در گلوگاه افزایش چشمگیری را از خود نشان می دهد. همچنین با افزایش دبی حلال در شوینده ونتوری میزان هدر رفت حلال افزایش می یابد که این نشان دهنده آن است که هزینه عملیاتی این دستگاه جداسازی افزایش می‌یابد و با کاهش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری میزان هدر رفت حلال مورد نظر کاهش می‌یابد. نتایج این پژوهش مشخص نمود که با اعمال میدان مغناطیسی در گلوگاه شوینده ونتوری توزیع قطرات آب در گلوگاه در راستای شعاع به دلیل کاهش نسبی ویسکوزیته آب کاهش می‌یابد.همچنین با افزایش دبی حجمی محلول سود در شوینده ونتوری در صورتی که سرعت خطی هوای ورودی m/s 40 و غلظت کربن دی اکسید ورودی به شوینده ونتوری ppm 1600 باشد میزان جذب کربن دی اکسید افزایش می یابد و میزان جذب در حضور میدان مغناطیسی بیشتر از حالتی است که میدان مغناطیسی اعمال نشده باشد. همچنین با افزایش دبی حجمی محلول سود در شوینده ونتوری در صورتی که سرعت خطی هوای ورودی m/s 35 و غلظت کربن دی اکسید ورودی به ونتوری ppm 1900 باشد میزان جذب کربن دی اکسید افزایش و سپس کاهش می‌یابد و میزان جذب در غیاب میدان مغناطیسی بیشتر از حالتی است که میدان مغناطیسی اعمال شده باشد.
کلمات کلیدی : جداسازی؛کربن دی اکسید؛ شوینده ونتوری؛ میدان مغناطیسی.
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 93131003
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکل برای آب زدایی از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131015
نام و نام خانوادگی : محمد نیک سیرت
عنوان پایان نامه : پیرولیز و تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده در ایران در مقیاس نیمه صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : آلودگی محیط زیست ناشی از منابع گوناگون بوده که یکی از آنها دور ریز تایرهای تولید شده پس از استفاده خودروها است. امروزه در جهان صنعتی، با استفاده از سیستم پیرولیز موفق به تجزیه و استخراج سوخت از تایرهای ضایعاتی گردیدهاند. در عمل پیرولیز، تایر فرسوده به هیدروکربنهای سبکتر، مواد آلی فرار، گاز، روغن و مواد جامد (مواد غیر آلی تایر همانند فولاد) تجزیه میشود. دراین پروژه به بررسی محصولات حاصل از پیرولیز تایر فرسوده سپس به بررسی تولید کربن فعال از ذغال حاصل از پیرولیز تایر فرسوده به سه روش فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی-شیمیایی و در انتها به بررسی سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرآیند جذب پرمنگنات بر روی کربن فعال تولید شده به روش فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین درصد فراوانی در مایع پیرولیز به لیمونن با غلظت کل  %28/32تعلق دارد. ماکزیمم مساحت سطح ویژه،  550 m2/grحاصل گردید و همچنین مشخص شد که با افزایش دما و زمان فعالسازی میزان عدد ید و عدد متیلن بلو روندی افزایشی و درصد رطوبت، روندی کاهشی دارد. همچنین این نتیجه بدست آمد که بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن فعال به روش شیمیایی مربوط به هیدروکسید پتاسیم با عدد  670 mg/grبدست آمد. بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن به روش فیزیکی-شیمیایی مربوط به اسید سولفوریک با عدد  1060 mg/grبدست آمد. در فرآیند جذب مدل سینتیکی شبه درجه دوم دارای بیشترین تطابق بود و همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که مدل ایزوترم فروندلیچ بیشترین تطابق را دارد. همچنین با منفی بدست آمدن انرژی ازاد گیبس این نتیجه حاصل شده که فرآیند جذب خود به خودی میباشد. براساس نتایج بدست آمده امکان پذیری پیرولیز تایر فرسوده و تولید کربن فعال در مقیاس نیمه صنعتی تایید شده و مشخص شد از لحاظ بحث کیفیت محصولات و بازده آنها امکان تولید در مقیاس صنعتی وجود دارد.
کلمات کلیدی : خودرو، تایر، لاستیک، پیرولیز، کربن فعال، جذب
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131004
نام و نام خانوادگی : پریسا جعفری
عنوان پایان نامه : تولید و تعیین مشخصات و بررسی جذب سطحی کربن فعالی حاصل از پوست لیمو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131016
نام و نام خانوادگی : سیّد ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد جاذب ترکیبی فرم پلی یورتان – کربن فعال سنتژی از پوست گردو و فوم پلی یورتان اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در حذف رنگ متیل گرین در دو فرایند پیوسته و ناپیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده :  به علت آلایندگی شدید پساب­های صنعتی به خصوص پساب­های صنایع نساجی که حاوی رنگ­های آسیب رسان به انسان و محیط زیست است، تصفیه این نوع پساب­ها بسیار حیاتی و مهم می­باشد. یکی از رایج ترین روش­های تصفیه پساب، جذب سطحی می­باشد. رنگ متیل گرین ازجمله رنگ­های کاتیونی است که در پساب صنایع مختلف ازجمله صنایع نساجی، دباغی، کاغذ­سازی، پلاستیک­سازی و غیره وجود داشته که به ‌شدت برای انسان و محیط‌زیست آسیب رسان می­باشد و باید از پساب حذف و یا تا حد مجاز تقلیل یابد. در این پژوهش،در ابتدا کربن فعال از پوست گردو سنتز ومشخصه یابی شد.کربن فعال سنتز شده در تهیه جاذب ترکیبی فوم پلی یورتان-کربن فعال جهت حذف رنگ کاتیونی متیل گرین مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مطلوبی به دست نیامد بنابراین حذف رنگ کاتیونی متیل گرین از پساب­های صنعتی با استفاده از جاذب پلیمری فوم پلی­یورتان اصلاح شده توسط سدیم دودسیل سولفات وهیدروکلریک اسید به دو روش نا­پیوسته و پیوسته مورد مطالعه قرار گرفت.مشخصه یابی جاذب فوم­ پلی­یورتان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف مادون قرمز  ارزیابی گردید. با انجام آزمایشات تک متغیره و به دست آوردن بهترین شرایط برای متغیر­های مختلف ازجمله زمان تماس، غلظت رنگ، PH، مقدار جاذب و دما، میزان حذف رنگ با استفاده از این جاذب به­دست آمد. با توجه به آزمایشات انجام شده،درغلظت  mg/ lit140، PH برابر با 9، مقدار جاذب 1/0 گرم و زمان تعادلی 60 دقیقه،بیشترین میزان جذب رنگ mg/gr­120 حاصل شد. ایزوترم­ها (لانگمویر و فرندلیچ)، سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای تطابق با داده­های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب رنگ بر روی فوم پلی­یورتان اصلاح شده با مدل لانگمویر بهترین تطابق را نشان می دهد و سینتیک جذب رنگ روی فوم اصلاح شده مرتبه دوم بهترین تطابق را نشان می دهد. ارزیابی ترمودینامیکی جذب رنگ متیل گرین روی فوم اصلاح شده نشان داد که پدیده جذب تحت شرایط انتخاب یک فرآیند فیزیکی خود­به­خودی گرماگیر می­باشد. نتایج نشان می­دهند که فوم پلیمری پلی­یورتان اصلاح شده توسط سدیم دودسیل سولفات وهیدروکلریک اسید می­تواند به­عنوان یک جاذب مؤثر برای رنگبری کاتیونی از پساب­های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین فرآیند جذب در شرایط متغیر ازنظر دبی ورودی و ارتفاع ستون جذب در یک سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت جاذب در دبی 10 میلی­لیتر بر دقیقه، غلظت اولیه mg/lit 120 و ارتفاع ستون برابر  8 سانتی­متر بیشترین ظرفیت جذب را نشان داد.
کلمات کلیدی : کربن فعال، فوم پلی­یورتان، جذب، متیل گرین، فرایند نا­پیوسته جذب، فرایند پیوسته جذب
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131001
نام و نام خانوادگی : فرامرز قندی شیخ شبانی
عنوان پایان نامه : تهیه ماتریس پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه ی بِه و بارگذاری پروتئین سرم آلبومین گاوی در آن و بررسی اثر نانو ذرات مگنتیت و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : رهایش کنترل­شده­ی دارو به‌عنوان یکی از روش­های نوین انتقال دارو توجه محققان را به خود معطوف داشته است. از محاسن این‌گونه سیستم­ها، رهایش تدریجی دارو با سرعت ثابت است که بالطبع از تعداد دفعات مصرف دارو و تأثیرات جانبی سوء، به نحو قابل‌توجهی می­کاهد. یکی از روش­های نوین دارورسانی استفاده از سیستم­های پلیمری باقابلیت رهایش کنترل‌شده‌ی دارو در محیط بدن می­باشد. در این تحقیق از پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه به‌منظور دست‌یابی به رهایش کنترل‌شده‌ی ماده­ی دارویی به‌عنوان حامل دارو استفاده‌شده است. همچنین جهت اثبات توانایی این پلیمر ترکیبی به‌عنوان یک حامل مغناطیسی دارو، ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت نیز به‌عنوان یک حامل دارویی موردبررسی قرار گرفت. از روش هم­رسوبی برای تهیه­ی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و از پروتئین سرم آلبومین گاوی نیز به‌عنوان عامل دارویی استفاده شد. از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) جهت بررسی کیفی و مشاهده‌ی ساختار محصولات، از آنالیز طیف­سنج مادون­قرمز (FTIR) جهت بررسی ساختار شیمیایی محصولات، از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV جهت تعیین میزان بارگذاری دارو و نرخ رهایش و از دستگاه مغناطیس­سنج (VSM) جهت تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت استفاده‌شده است. نتایج طیف­های حاصل از آنالیز FTIR، هم رسوبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و همچنین ترسیب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را تأیید می‌نماید. علاوه بر این، سنتز موفق ترکیب کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و بارگذاری پروتئین بر روی آن را تأیید نمود. تصاویر آنالیز SEM نیز بارگذاری موفق پروتئین بر روی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و پلیمر مغناطیسی آن را تائید نمود. ضمن اینکه تصاویر SEM سنتز ذرات مغناطیسی با اندازه­های کمتر از ۵۰۰ نانومتر را نشان می­دهد. نتایج حاصل از آزمایش VSM نشان می­دهد که خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از سنتز هم‌زمان با کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه، از حدود emu g-12/25 به emu g-1 20 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در ساختار پلیمر سنتز شده داشت. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن سنتز این پلیمر دارد چراکه پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی به‌ مانند یک پوشش بر روی مگنتیت قرارگرفته و خاصیت مغناطیسی را کاهش داده است. به‌منظور بررسی میزان جذب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و میزان رهایش پروتئین از آن­ها از تست بردفورد و جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر UV استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز UV در طول‌موج 595 نانومتر میزان جذب پروتئین در ساختار ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را 993/62% و رهایش ۳4 ساعته در محیط آزمایشگاهی و شبیه‌سازی‌شده‌ی بدن انسان یعنی دمای 37 درجه­ی سانتی­گراد و pH 4/7 را برابر با 341/94% نشان می­دهد. نتایج حاصل از میزان جذب پروتئین نشان می­دهد که ترکیب نمودن موسیلاژ دانه­ی به به‌عنوان یک پلیمر طبیعی و ارزان با کیتوسان سبب بهبود میزان جذب پروتئین در ساختار حاصل‌شده و در مقایسه با نتایج کارهای پیشین که از عامل اتصال عرضی استفاده‌شده است، کارایی بهتری دارد. همچنین به‌منظور بررسی رهایش پروتئین از ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت از یک میدان مغناطیسی ثابت (استفاده از یک آهنربای قوی) در محیط رهایش استفاده شد. نتایج حاصل از دستگاه جذب، میزان جذب 6367/67% و رهایش 27/52% پروتئین از این ترکیب را نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را به‌عنوان حامل دارویی خوب جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، موسیلاژ دانه­ی بِه، کیتوسان، سرم آلبومین گاوی، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131020
نام و نام خانوادگی : سمیه عارفیان جزی
عنوان پایان نامه : تهیه ی مهره های آلژینات حاوی پروتئین سرم آلبومین گاوی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر و همچنین حضور نانوذرات مگنتیت بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : باوجود پیشرفت¬های بسیاری که درزمینه‌ی ساخت مواد دارویی صورت گرفته است، آثار جانبی ناشی از مصرف آن¬ها و آسیبی که به سایر بافت¬های سالم موجود در بدن می¬رسانند از چالش¬های پیش روی این علم است. دارورسانی هدفمند و توانایی کنترل رهایش ماده¬ی دارویی، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان را در دو دهه¬ی اخیر به خود معطوف کرده است. در این پژوهش از مهره-های آلژینات به‌عنوان حامل دارو جهت دارورسانی و از پروتئین سرم آلبومین گاوی به‌عنوان ماده¬ی دارویی مدل استفاده‌شده است. به‌منظور بهبود خواص آلژینات به‌عنوان حامل دارو، از موسیلاژ دانه¬ی به و همچنین نانو ذرات مغناطیسی استفاده‌شده است. در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از نمک¬های آن و به روش هم رسوبی سنتز شدند. از آنالیزهای طیف¬سنج مادون-قرمز (FTIR)، مغناطیس¬سنج (VSM) و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) برای مشخصه¬یابی مهره¬ها استفاده گردید. نتایج حاصل از مقایسه¬ی طیف¬های آنالیز FTIR، ساخت موفقیت‌آمیز مهره¬های آلژینات، مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین در آن¬ها، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین روی آن¬ها را تأیید می¬نماید. تصاویر SEM محصولات، بارگذاری پروتئین BSA و همچنین سنتز و بارگذاری نانو ذرات مگنتیت با اندازه‌ی کمتر از ۱۰۰ نانومتر را در ساختار مهره¬ها نشان می¬دهد. از آنالیز VSM نیز برای تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع مهره¬های مغناطیسی آلژینات حاوی پروتئین استفاده شد. این آزمایش نشان داد خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از ترکیب شدن با آلژینات و تشکیل مهره¬های مغناطیسی آلژینات از حدود emu g-1 2/25 به emu g-1 24/12 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در مهره¬های مغناطیسی آلژینات می¬باشد. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن ساخت این مهره¬ها دارد. به‌منظور بررسی میزان بارگذاری پروتئین در مهره¬های آلژینات و آلژینات – موسیلاژ و مهره¬های مغناطیسی این دو پلیمر از تست بردفورد استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از این پروژه، میزان بارگذاری دارو در مهره¬های آلژینات (025/79%)، مهره-های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (159/46%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات (81/80%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه‌ی بِه (46/79%) به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از رهایش داروی برون¬تنی (محلول فسفات بافر در دمای 37 درجه¬ی سانتی¬گراد و pH 4/7) نشان می¬دهد که بیشترین میزان رهایش پروتئین مربوط به مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (732/96%) و پس‌ازآن به ترتیب مهره¬های آلژینات (358/93%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (745/39%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات (41/37%) بیشترین درصد رهایش را داشتند. مقایسه¬ی نتایج رهایش از ساختار آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه با آلژینات نشان می¬دهد که میزان رهایش در ساعت‌های اولیه از ساختار موسیلاژ – آلژینات کمتر از آلژینات است. با افزایش زمان و درنتیجه تخریب پیوند فیزیکی بین موسیلاژ و آلژینات، نرخ رهایش افزایش‌یافته و نهایتاً تقریباً تمام پروتئین آزاد می¬شود. درنتیجه موسیلاژ دانه¬ی به می¬تواند به‌عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی نرخ رهایش، در دارورسانی توسط مهره¬های آلژینات استفاده گردد. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر آلژینات و آلژینات – موسیلاژ را به‌عنوان حامل دارویی مؤثر جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، آلژینات، سرم آلبومین گاوی، مهره، موسیلاژ دانه¬ی بِه، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131009
نام و نام خانوادگی : ثریا راه پیما
عنوان پایان نامه : حذف آلاینده منگز از محلول آبی به کمک بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقادیر فراوان منگنز باعث آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده و منجر به اثرات مضر بر سلامتی انسان گردیده است. سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته برای حذف آلاینده منگنز از محلول های آبی به روش همرسوبی انجام شد. در این پژوهش، بیونانوکامپوزیت با تکنیک های مختلف پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تبدیل فوریه مادون قرمز و دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی مشخصه یابی شد. همچنین، مدل های مختلف سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند جذب بررسی شد. فرآیند جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بیشتری نشان داد. داده های ایزوترم جذب حاکی از مطابقت بیشتر با مدل لانگمویر بود. نتایج ترمودینامیکی خود بخودی و گرماگیر بودن فرایند جذب را نشان داد. با بکارگیری روش پاسخ سطح، تحت شرایط بهینه 2=pH،  g.L-1 5/0 دوز جاذب و    mg.L-1 50 میزان غلظت اولیه یون پرمنگنات، حداکثر ظرفیت جذب منگنز، mg.g-1 78/16حاصل گردید. بیونانوکامپوزیت پیشنهادی با قابلیت زیست سازگاری و غیر سمی بودن می تواند به عنوان یک جاذب موثر و در دسترس برای حذف آلودگی های آبی در غلظت های کم استفاده گردد.
کلمات کلیدی : فرآیند جذب، نشاسته،کربن فعال، مگهمیت، بیو نانوکامپوزیت
تاریخ دفاع : 1395

4089