چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی

شماره دانشجویی : 93131007
نام و نام خانوادگی : فاطمه آیین جان
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت/ کیتوزان EDTA
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : متیلن بلو به عنوان یک رنگ شیمیایی آروماتیک پر کاربرد و درعین حال سمی، مقاوم به تجزیه و سرطان زا است. جذب سطحی یکی از پرکاربردترین تکنیکهای حذف رنگ مخصوصا برای رنگهای غیر قابل تجزیه است. زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به عنوان یک جاذب دردسترس و فراوان با ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، پایداری شیمیایی، حرارتی و فیزیکی، قیمت پایین و عدم نیاز به بازیافت مورد توجه قرار دارد. در این پژوهش زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از ترسیب نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی شد در ادامه توسط  EDTAجهت افزودن گروههای عاملی جاذب اصلاح گردید و بررسی کارایی آن در حذف متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده توسط آنالیزها ی FTIR،SEM ،XRD ،VSMمشخصه یابی شد. نتایج حاصل از مشخصه یابی بیانگر سنتز نانو کامپوزیتی با خاصیت اشباع مغناطیسی 24 emu/g و اندازه متوسط نانو ذرات مگهمیت  14نانومتر بود. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر فرآیند جذب و بهینه سازی آن از طرح آزمایش مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده گردید. همچنین داده های حاصل توسط مدلهای مختلف ایزوترم، سینتیک جذب و ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفت . که حاصل امر نشانگر تطابق بهتر دادههای حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ و همچنین مشخص شد جذب از سینتیک درجه دوم پیروی می کند. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک جذب نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو خود به خودی است.

نتایج حاصل نشان داد که نانو کامپوزیت حاصل می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای جذب متیلن بلو و در ادامه سایر آلاینده های رنگی معرفی شود.

کلمات کلیدی : مگهمیت، کلینوپتیلولایت،  ،EDTAمتیلن بلو، نانوکامپوزیت، فرآیند جذب سطحی
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131012
نام و نام خانوادگی : فاطمه کیوانی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کربن فعالی مغناطیسی اصلاح شده توسط EDTA برای حذف منگنز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : در دهه‌های اخیر روشهای متعددی برای حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنایع و شیرابه‌ها انجام شده است. منگنز از جمله فلزات سنگین متداول در شیرابه‌ها، فاضلاب‌ها و محیط زیست است که  به وسیله‌ی فعالیت‌های صنعتی مانند: صنایع پتروشیمی، کارخانه های شیشه و سرامیک  و غیره وارد آب می‌شود، مقدار بیش از حد منگنز برای انسان  ودیگر جانداران خطرناک و سمی است. کربن فعال به عنوان يك جاذب باتوانايي بالاي جذب سطحی،كاربرد‌هاي وسيعي در زمينه تصفيه آب وپساب‌ها صنعتي دارد، امابه علت پودری بودن این جاذب همواره محدوديت‌هايي در پايان فرآیندجذب و جداسازي خواهد داشت بنابراین استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با کارکردها و خصوصیات ویژه مانند: خاصیت سوپر پارا مغناطیسی،ویژگی های خاصی برای کربن فعال فراهم می‌کند.  بنابراین کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات مگهمیت در مقادیر مختلف کربن فعال و دماهای مختلف به روش همرسوبی سنتز شد و نانو کامپوزیت تولید شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید اصلاح شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، از تخریب و اکسید شدن یون‌های فلزی جلوگیری شود.مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مغناطیسی نانو کامپوزیت با تکنیک‌های مختلف مانند: میکروسکوپ الکترون روبشی، طیف سنج پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز  مغناطیس سنج مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین ترمودینامیک، سینتیک فرآیند جذب و ایزوترم آن مورد بررسی قرار گرفت.برای بدست آوردن پارامتر‌های بهینه از روش طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار MINITAB 17واز طراحی باکس بنکن و روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج طراحی آزمایش  نشان دادکه شرایط بهینه جاذب برای حذف پرمنگنات توسط نانوکامپوزیت کربن فعال/مگهمیت/ EDTAعبارتند از: 2=pH، غلظت اولیهppm50 و مقدار جاذب g05/0 می‌باشد.مقایسه داده‌ها با مدل‌های مختلف  سینتیکی نشان داد که داده‌ها در فرآیند جذب از مدل سینیتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌نماید.مطالعه‌ی داده‌های ایزوترم‌های تعادلی در دماهای مختلف نشان داد که فرآیند جذب با مدل لانگمویر همخوانی بیشتری دارد و حداکثر ظرفیت جذب با توجه به این مدل mg/g 50/50 حاصل شد. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک فرآیند جذب نشان داد که فرآیند حذف منگنز خود به خودی وگرماگیر است.
کلمات کلیدی : کربن فعال، مغناطیسی، نانوذرات مگهمیت، EDTA، همرسوبی، فرآیند جذب
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131002
نام و نام خانوادگی : شکوفه رضایی
عنوان پایان نامه : جذب رنگ آنیونی متیل اورانژ بوسیله نانو کامپوزیت مگهمیت/ بنتونیت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131011
نام و نام خانوادگی : مهسا بیات
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت زئولیت طبیعی/ فریت نیکل/ سدیم آلژینات برای جذب سطحی رنگ کاتیونی متلین بلو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف اثرات زیان باری برروی منابع آبی،حاصل خیزی خاک،موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم ها می گذارد.از میان روش های تصفیه ،جذب سطحی یکی از موثرترین روش های حذف رنگ از پساب می باشد.زئولیت به عنوان یک جاذب با توانایی بالای جذب سطحی کاربردهای وسیعی در زمینه تصفیه آب و پسابهای صنعتی دارد.در این میان سنتز و استفاده از نانو ذرات اکسید آهن فریت نیکل با کاربردها و خصوصیات ویژه مانند سطح ویژه بالا،اندازه در حد نانو و سوپرپارامغناطیس بودن مورد توجه قرار گرفته و استفاده از این نانو ذرات مغناطیسی برای ترکیب بازئولیت و تهییه نانوکامپوزیت مغناطیسی ویژگی خاصی برای زئولیت به وجود آورده است.هدف از این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی زئولیت/فریت نیکل به روش همرسوبی و اصلاح سطح آن توسط سدیم آلژینات به منظور افزایش ظرفیت جذب و جلوگیری از اکسید شدن می باشد.ویژگی این نانوکامپوزیت توسط آنالیزهای SEM،VSM،XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بیانگر این امر است که سنتز و اصلاح نانوکامپوزیت با موفقیت انجام شده است.ترمودینامیک،سینتیک و ایزوترم فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفت و برای بدست آوردن پارامترهای بهینه از روش طراحی آزمایش با نرم افزار Minitab  ،روش سطح پاسخ و از طرح Box-Benhken استفاده شده است.بالاترین ظرفیت جذب رنگ متیلن بلو از محلول آبی در pH بهینه5،مدت زمان تماس 120 دقیقه،غلظت رنگزای 10 میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب 03/0گرم و حدود 67/69 میلی گرم بر گرم  حاصل شد.بررسی داده های سینتیکی آزمایشات جذب موید تطابق فرایند با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد و مطالعه ی داده های ایزوترم تعادلی در دماهای مختلف نشان دهنده تطابق فرایند جذب با مدل ایزوترم لانگمویر است و حداکثر ظرفیت جذب در دمای 298کلوین ،04/54 میلی گرم بر گرم بدست آمده است.
کلمات کلیدی : نانوکامپوزیت، فریت نیکل، زئولیت، ، سنتز، جذب، متیلن بلو
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131019
نام و نام خانوادگی : زهرا ساربان
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت / کیتوزان / اوره برای حذف فلز سنگین منگز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقدار زیاد منگنز به عنوان یکی از فلزات سنگین می¬تواند باعث آسیب رسیدن به بافت¬های سیستم عصبی و اختلالات عصبی ¬شود. در این پژوهش یک نانو کامپوزیت مغناطیسی زئولیت/ مگهمیت/ کیتوزان / اوره  سنتز و برای حذف منگنز استفاده شد.زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی و سپس توسط کیتوزان به عنوان یک پلیمر زیست تخریب¬پذیر و غیر سمی پوششدار و همچنین برای افزایش ظرفیت جذب، توسط اوره عاملدار شد.برای مشخصه یابی نانو کامپوزیت سنتزی از آنالیزهای پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. اثر دما، زمان تماس، غلظت فلز ،مقادیر pH و مقدار جاذب بر ظرفیت حذف منگنز بررسی شد.سینتیک فرایند جذب توسط مدل¬های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ و نفوذ ذره¬ای مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترین انطباق را با داده¬های سینتیکی نشان داد.ایزوترم جذب با مدل¬های لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکویچ بررسی شد و مدل لانگمویر بهترین تطابق را با داده¬های ایزوترم نشان داد.در بررسی نتایج ترمودینامیکی، منفی بودن انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبخودی بودن فرایند حذف منگنز بود. برای دستیابی به شرایط بهینه حذف منگنز از روش پاسخ سطح و برای طراحی آزمایش از روش طراحی مرکب مرکزی استفاده و فرایند جذب به عنوان تابعی از سه فاکتور شامل pH( 6-4)، غلظت اولیه یون¬های پرمنگنات (50-10 میلی گرم بر لیتر) و مقدار جاذب (05/0-01/0 گرم) بررسی شد. حداکثر ظرفیت جذب  منگنز تحت شرایط بهینه 13/2pH= ، مقدار جاذب 02/0 گرم، غلظت اولیه منگنز 00/46 میلی گرم بر لیتر، 3/16 میلی گرم بر گرم بدست آمد. نانو کامپوزیت سوپرپارامغناطیس حاصل می¬تواند به عنوان جاذب مناسب برای حذف منگنز از محلولهای آبی و  پساب¬ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : زئولیت، مگهمیت، کیتوزان، اوره، نانو کامپوزیت، جذب سطحی، منگنز.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131005
نام و نام خانوادگی : محمدصادق طناب تاب زاده
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : افزایش سریع استفاده از رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی  اثرات مضر آن ها بر کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان ها، منجر به وضع قوانین زیادی در استفاده از آن ها شده است. استفاده از رنگ هاي طبیعی علیرغم ثبات و قدرت رنگی کمتر نسبت به رنگ هاي مصنوعی به دلیل مطمئن تر بودن و داشتن ارزش غذایی و  عدم اثرات مسمومیت زایی آن ها ترجیح داده می شوند. یکی از منابع طبیعی، رنگ طبیعی چغندر قرمز است که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد رادیکال، محافظت کبدی وخواص ضد سرطانی دارد. کیتوسان مشتق استیل زدایی شده کیتین بوده که به طور طبیعی فراوان ترین موکوپلی ساکارید موجود در پوسته سخت پوستان، حشرات و قارچ ها است. کیتوسان به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون سمی نبودن، تجزیه پذیری و زیست سازگاری به طور گسترده در زمینه های مختلفی همچون تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع بهداشتی و آرایشی، بیوتکنولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. هدف از این پژوهش استخراج جاذب کیتوسانی از ضایعات میگو طی فرآیندهای پروتئین زدایی، معدنی زدایی و تبدیل کیتین به کیتوسان و سپس استفاده از آن به عنوان استخراج کننده رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز است. بازدهی وزنی استخراج کیتوسان از ضایعات میگو 25 درصد و درجه استیل زدایی آن 49 درصد  بدست آمد.  بهینه سازی فرآیند جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان به وسیله طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی انجام شد. آزمایشات تاثیر pH ،  مقدار جاذب (کیتوسان) و غلظت های مختلف محلول چغندر قرمز روی جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین توسط نرم افزار 7.0.0Design Expert  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین با افزایش pH و مقدار جاذب جداسازی کاهش و با افزایش غلظت محلول چغندر قرمز جداسازی افزایش یافت. پارامترهای بهینه در سیستم برای pH، دوز جاذب و غلظت اولیه محلول چغندر قرمز در محدوده 12/5 ، 02/0 و42/131 به ترتیب برای رنگدانه بتاسیانین و 47/5 ، 01/0 و 71/112 به ترتیب برای رنگدانه بتازانتین و همچنین برای مخلوط هر دو رنگدانه 96/3 ، 02/0 و 89/135 به ترتیب  بدست آمد. می توان ازکیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو جاذبی مناسب و قابل دسترس برای جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین ارائه نمود.
کلمات کلیدی : چغندر قرمز، کیتوسان، رنگدانه بتاسیانین، رنگدانه بتازانتین، ضایعات میگو
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 9313106
نام و نام خانوادگی : سعیده فیروزی راد
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جذب دی اکسید کربن با محلول مونو اتانول آمین در میکرو کانال با دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : گرم شدن کره ‌زمین و تغیرات آب‌ و هوایی انگیزه تحقیقات گسترده‌ای را در جهت توسعه و بهبود تکنولوژی‌های کارآمدتر برای جذب دی‌اکسیدکربن از منابع بزرگ مانند واحد نیروگاه‌ها بر پایه ذغال‌سنگ و پالایشگاه‌ها فراهم کرده است. در حال حاضر، تکنیک‌های گسترده‌ای برای حذف دی‌اکسید‌کربن استفاده می‌شود و یکی از فرآیند‌های معمول حذف دی‌اکسیدکربن از گازهای احتراق، فرآیند جذب می‌باشد. نمونه‌ای از فرآیند جذب، فرآیند جذب با حلال‌ است که برای عملیات جذب دی‌اکسیدکربن، می‌توان به استفاده از محلول آبی مونواتانول‌آمین اشاره کرد. برای بهبود این فرآیند می‌توان سطح انتقال جرم را به‌وسیله میکروکانال افزایش داد. با توجه به افزایش سطح آنها نسبت به حجم این دستگاه‌ها فرآیند جذب بهبود می‌یابد و تماس واختلاط مایعات و واکنش‌دهنده‌ها را سرعت می‌بخشد. در این پژوهش شبیه‌سازی فرآیند انتقال جرم جذب دی‌اکسیدکربن به‌وسیله محلول آبی مونواتانول‌آمین در میکروکانال توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد. در این شبیه‌سازی از مدل دو فازی همگن استفاده شده است. شبیه‌سازی بصورت سه بعدی برای جریان دو فازی شامل گازی حاوی دی‌اکسیدکربن- نیتروژن و محلول آبی مونواتانول‌آمین انجام شد. ضریب انتقال ‌جرم در فاز مایع با استفاده از نرم‌افزار محاسبه گردید و با مقادیر تجربی مقایسه شد. اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف مانند سرعت گاز، دما، سرعت مایع، نسبت ابعاد میکروکانال ، غلظت گاز و مایع ورودی بر میزان انتقال جرم و درصد تبدیل گاز دی‌اکسیدکربن مورد بررسی قرارگرفت. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی نشان داد که اختلاف کمی بین آنها وجود دارد. بررسی هیدرودینامیک جریان داخل میکروکانال نشان داد که اگر سرعت گاز بیش‌تر از  m/s10 باشد الگوی جریان اسلاگ به حلقوی تبدیل می‌شود. این بررسی همچنین نشان داد که با افزایش سرعت گاز و کاهش ابعاد میکروکانال گرادیان سرعت نزدیک دیواره افزایش می‌یابد و افت فشار نزدیک دیواره زیاد می‌شود. نتابج بررسی فرآیند انتقال جرم نشان دادکه ضریب انتقال جرم را می‌توان در غالب عدد بدون بعد شروود توسط رابطه مناسب بیان کرد. هم‌چنین نتایج نشان داد که  در سرعت یکسان مایع با افزایش سرعت جریان گاز و افزایش دما میزان ضریب انتقال‌ جرم افزایش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش دما و غلظت حلال میزان تبدیل نیز افزایش می‌یابد این میزان تبدیل می‌تواند با افزایش غلظت گاز ورودی و نسبت ابعاد کاهش یابد. بررسی اثر سرعت مایع نشان داد که انتقال جرم در فاز مایع با سرعت مایع افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : دی‌اکسیدکربن، مونواتانول‌آمین، میکروکانال، ضریب انتقال جرم، جریان حلقوی، دینامیک سیالات محاسباتی.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93131018
نام و نام خانوادگی : راضیه نوروزی
عنوان پایان نامه : حذف کروم شش ظرفیتی از پساب صنایع با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان/ پلی وینیل اکل / کربن فعال
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مریم حیدری
چکیده : فاضلابهای حاصل از فرآیندهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارند. تخلیه این فاضلاب‌ها در محیط طبیعی همواره توام با اثرات جبران‌ناپذیری بوده است. در میان انواع پسابهای صنعتی، پساب حاوی فلزات سنگین به‌ویژه کروم معضلات زیست محیطی شدیدی را به‌وجود آورده است. از آنجایی که این فلزات خاصیت تجمع‌پذیری دارند بررسی کمی وکیفی فاضلاب این صنایع ضروری می‌باشد. از جمله روشهای تصفیه پسابهای صنعتی می‌توان به جذب سطحی اشاره نمود. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگینی است که در پساب صنایعی مانند دباغی چرم، آبکاری و پالایشگاه‌ها وجود دارد.این فلز بسیار سمی است و بایستی از پساب حذف شود. در این پژوهش حذف کروم شش ظرفیتی از پساب‌های صنعتی با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال مورد مطالعه قرار گرفته است. خصوصیات سطحی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال و هم‌چنین جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل بدون کربن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی و طیف مادون قرمز ( FTIR) ارزیابی گردید. با انجام آزمایشات تک متغیره شرایط بهینه برای متغیرهای مختلف از جمله زمان تماس، غلظت اولیه، pH، دما، مقدار جاذب جهت حذف کروم با استفاده از این جاذب سنتزی به‌دست آمد. با توجه به آزمایشات انجام شده مقادیر بهینه 2=pH، غلظت ppm 60، مدت زمان تماس 225 دقیقه، دمای 25 درجه سانتی‌گراد و میزان جاذب 15/0 گرم به‌دست آمد. ایزوترم‌ها (لانگمویر و فروندلیچ)، سینتیک جذب (مرتبه اول، دوم، مدل نفوذ درون ذره‌ای) برای تطابق با داده‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب کروم بر روی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل – کربن فعال از مدل لانگمویر پیروی می‌کند و هم‌چنین سینتیک جذب کروم بر روی این جاذب از مرتبه دوم تبعیت می‌نماید. ارزیابی ترمودینامیکی جذب کروم شش ظرفیتی بر روی جاذب ترکیبی نشان داد که پدیده جذب تحت شرایط انتخاب شده یک فرآیند فیزیکی خود به خودی می‌باشد. به‌علاوه مطالعات احیای جاذب تحت شرایط بهینه جذب انجام گرفت . عمل جذب/ واجذب توسط محلول 1/0 مولار سدیم هیدروکسید و در چهار مرتبه انجام شد. بر طبق نتایج به‌دست آمده این جاذب توانایی جذب و احیای خوبی از خود نشان داد و لذا می‌تواند به‌عنوان یک جاذب موثر برای حذف کروم شش ظرفیتی از پساب به‌کار رود
کلمات کلیدی : جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل- کربن فعال،جذب،کروم شش ظرفیتی
تاریخ دفاع : 1395

3931