– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های ادبیات انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف تجزیه و تحلیل آثار ادبی مختلف بر اساس آخرین شیو ه های نقد ادبی برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت دوره های مختلف تاریخ ادبیات انگلستان و آمریکا

– فراگیری مستمر و شناسائی شاعران, رمان نویسان, داستان کوتاه نویسان و نمایشنامه نویسان دوره های مختلف انگلستان و آمریکا

– شرکت در پروژه های ادبی در زمینه تفسیر و نقد آثار ادبی

– کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل آثار آدبی

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– توانایی ترجمه متون انگلیسی مخصوصا متون ادبی

– توانایی تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان ادبیات انگلیسی با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 8 ترم برنامه ریزی می شود. طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد برای درس نظری 16، عملی و آزمایشگاهی 34  ساعت است.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 146 و به تفکیک زیر است:

عمومی                                       21 واحد

اصلی                                         80 واحد

تخصصی الزامی                           45 واحد

 

 

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های مترجمی انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف ترجمه متون مختلف در زمینه های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, ادبی, تخصصی و مطبوعاتی برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت تئوری های مختلف ترجمه

– فراگیری مستمر و شناسائی متون مختلف زبان انگلیسی

– شرکت در پروژه های ادبی در زمینه ترجمه

– کسب توانایی های لازم جهت تبدیل متون ایرانی و اسلامی به انگلیسی

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– بحث و بررسی تحلیلی- انتقادی آثار ترجمه شده

– توانایی تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان مترجمی زبان انگلیسی با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– درزمینه های اقتصادی ، صنایع بانک ها وبرخی از وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.

– رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبرگزاری ها به کارشناسان ترجمه نیازدارند.

– درکلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی وجود مترجمان دقیق و صدیق که درمواردی بطورهمزمان قادربه برگردان مصاحبه یاسخنرانی باشند، برای وزارتخانه ها و نها دهای مختلف اهمیت فراوان دارد.

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 2 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 4 ترم برنامه ریزی می شود. طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد برای درس نظری 16، عملی و آزمایشگاهی 34  ساعت است.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 69 و به تفکیک زیر است:

عمومی                                         9 واحد

اصلی                                          30 واحد

تخصصی الزامی                            30 واحد

کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های آموزش زبان انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف طراحی شیوه های تدریس و ارزیابی فرایند یادگیری برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت شیوه های تدریس

– فراگیری مستمر و شناسائی شیوه های برخورد با زبان آموزان در کلیه سطوح

– شرکت در پروژه های ارزیابی میزان یادگیری زبان آموزان

– کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل موارد مربوط به زبانشناسی در فرایند یادگیری

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– توانایی استفاده از علوم روانشناسی در برخورد با زبان آموز

– توانایی ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و برعکس

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان آموزش زبان با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 2 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 4ترم برنامه ریزی می شود. طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد برای درس نظری 16، عملی و آزمایشگاهی 34  ساعت است.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 69 و به تفکیک زیر است:

عمومی                                          4 واحد

تربیتی                                           9 واحد

پایه و اصلی                                    32 واحد

تخصصی                                        24 واحد

کارشناسی پیوسته زبان شناسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های زبان شناسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی پیوسته زبان شناسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کارشناسی پیوسته زبان شناسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف طراحی شیوه های تدریس و ارزیابی فرایند یادگیری برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت شیوه های تدریس

– فراگیری مستمر و شناسائی شیوه های برخورد با زبان آموزان در کلیه سطوح

– شرکت در پروژه های ارزیابی میزان یادگیری زبان آموزان

– کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل موارد مربوط به زبانشناسی در فرایند یادگیری

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– توانایی استفاده از علوم روانشناسی در برخورد با زبان آموز

– توانایی ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و برعکس

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان آموزش زبان با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 7 ترم برنامه ریزی می شود.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 135 و به تفکیک زیر است:

عمومی                                        19 واحد

اصلی                                         60 واحد

تخصصی                                    56 واحد

جمع                                        135 واحد

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای ۳ و ۱۳ اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند ۴ همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند ۷ اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای ۸ و ۹ این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های مترجمی انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف ترجمه متون مختلف در زمینه های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, ادبی, تخصصی و مطبوعاتی برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت تئوری های مختلف ترجمه

– فراگیری مستمر و شناسائی متون مختلف زبان انگلیسی

– شرکت در پروژه های ادبی در زمینه ترجمه

– کسب توانایی های لازم جهت تبدیل متون ایرانی و اسلامی به انگلیسی

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– بحث و بررسی تحلیلی- انتقادی آثار ترجمه شده

– توانایی تدریس زبان انگلیسی در سطوح مختلف

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان مترجمی زبان انگلیسی با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– درزمینه های اقتصادی ، صنایع بانک ها وبرخی از وزارتخانه ها و موسسات خصوصی برای ترجمه مدارک فنی ، تجاری و اداری به مترجمان احتیاج دارند.

– رسانه های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی ، روزنامه ای وخبری وبرگردان گزارشات خبرگزاری ها به کارشناسان ترجمه نیازدارند.

– درکلیه زمینه های ارتباطی با دیگر کشورهای جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی وجود مترجمان دقیق و صدیق که درمواردی بطورهمزمان قادربه برگردان مصاحبه یاسخنرانی باشند، برای وزارتخانه ها و نها دهای مختلف اهمیت فراوان دارد.

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 8 ترم برنامه ریزی می شود.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 134 و به تفکیک زیر است:

پایه                                              22 واحد

تخصصی                                       82 واحد

اختیاری                                         10 واحد

عمومی                                           20 واحد

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای ۳ و ۱۳ اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند ۴ همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند ۷ اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای ۸ و ۹ این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های آموزش زبان انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کاردانی به کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف طراحی شیوه های تدریس و ارزیابی فرایند یادگیری برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت شیوه های تدریس

– فراگیری مستمر و شناسائی شیوه های برخورد با زبان آموزان در کلیه سطوح

– شرکت در پروژه های ارزیابی میزان یادگیری زبان آموزان

– کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل موارد مربوط به زبانشناسی در فرایند یادگیری

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– توانایی استفاده از علوم روانشناسی در برخورد با زبان آموز

– توانایی ترجمه متون از انگلیسی به فارسی و برعکس

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان آموزش زبان با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 4 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 8 ترم برنامه ریزی می شود.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 132 و به تفکیک زیر است:

پایه                                           22 واحد

تخصصی                                    80 واحد

اختیاری                                     10 واحد

عمومی                                        20 واحد

40302