متقاضیان محترم برای درخواست حق التدریس باید ابتدا فرم زیر را پر کرده و سپس فرم پر شده را به همراه مدارک ذکر شده در پایین فرم برای مدیر گروه مربوطه ایمیل نمایند. (ایمیل مدیران گروه های آموزشی در جدول زیر موجود است)

گروه آموزشی مقطع

ایمیل مدیر گروه

آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد najafi@jdeihe.ac.ir
زبان شناسی کارشناسی پیوسته najafi@jdeihe.ac.ir
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته najafi@jdeihe.ac.ir
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته / ناپیوسته najafi@jdeihe.ac.ir
زیست شناسی سلولی ملکولی کارشناسی ارشد mh.nasr@med.mui.ac.ir
علوم سلولی مولکولی-میکروبی کارشناسی ارشد mh.nasr@med.mui.ac.ir
شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد karimi@jdeihe.ac.ir
نرم افزار کامپیوتر کارشناسی پیوسته / ناپیوسته karimi@jdeihe.ac.ir
نرم افزار کامپیوتر کاردانی karimi@jdeihe.ac.ir
مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد moradi@jdeihe.ac.ir
برق-کنترل کارشناسی ارشد moradi@jdeihe.ac.ir
الکترونیک کارشناسی ارشد moradi@jdeihe.ac.ir
مکاترونیک کارشناسی ارشد moradi@jdeihe.ac.ir
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته moradi@jdeihe.ac.ir
برق کارشناسی پیوسته / ناپیوسته moradi@jdeihe.ac.ir
برق کاردانی moradi@jdeihe.ac.ir
شیمی جداسازی کارشناسی ارشد sadeghi@jdeihe.ac.ir
شیمی نانو فناوری کارشناسی ارشد sadeghi@jdeihe.ac.ir
شیمی طراحی فرایند کارشناسی ارشد sadeghi@jdeihe.ac.ir
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
صنایع شیمیایی کاردانی sadeghi@jdeihe.ac.ir
پتروشیمی کاردانی sadeghi@jdeihe.ac.ir
انرژی کارشناسی پیوسته javanbakht@jdeihe.ac.ir
مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته javanbakht@jdeihe.ac.ir
مکانیک کارشناسی پیوسته javanbakht@jdeihe.ac.ir
هوافضا کارشناسی پیوسته javanbakht@jdeihe.ac.ir
مهندسی ایمنی کارشناسی پیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
حسابداری کاردانی / کارشناسی n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
امور اداری کاردانی n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
دروس عمومی و پایه تمام مقاطع zaherifar@jdeihe.ac.ir

38939