متقاضیان محترم برای درخواست حق التدریس باید ابتدا فرم زیر را پر کرده و سپس فرم پر شده را به همراه مدارک ذکر شده در پایین فرم برای مدیر گروه مربوطه ایمیل نمایند. (ایمیل مدیران گروه های آموزشی در جدول زیر موجود است)

گروه آموزشی مقطع

ایمیل مدیر گروه

آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد najafi@jdeihe.ac.ir
زیست شناسی سلولی ملکولی کارشناسی ارشد mh.nasr@med.mui.ac.ir
شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد moslehi@jdeihe.ac.ir
مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد hamidpoor@jdeihe.ac.ir
برق-کنترل کارشناسی ارشد m.askari@jdeihe.ac.ir
الکترونیک کارشناسی ارشد rezai@jdeihe.ac.ir
مکاترونیک کارشناسی ارشد ghasvarian@jdeihe.ac.ir
شیمی جداسازی کارشناسی ارشد javanbakht@jdeihe.ac.ir
شیمی نانو فناوری کارشناسی ارشد javanbakht@jdeihe.ac.ir
شیمی طراحی فرایند کارشناسی ارشد javanbakht@jdeihe.ac.ir
زبان شناسی کارشناسی پیوسته najafi@jdeihe.ac.ir
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته khodambashi@jdeihe.ac.ir
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته / ناپیوسته khodambashi@jdeihe.ac.ir
نرم افزار کامپیوتر کارشناسی پیوسته / ناپیوسته karimi@jdeihe.ac.ir
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته ghasvarian@jdeihe.ac.ir
انرژی کارشناسی پیوسته ghasvarian@jdeihe.ac.ir
مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته mahmoodian@jdeihe.ac.ir
برق کارشناسی پیوسته / ناپیوسته mahmoodian@jdeihe.ac.ir
مکانیک کارشناسی پیوسته mahmoodian@jdeihe.ac.ir
هوافضا کارشناسی پیوسته mahmoodian@jdeihe.ac.ir
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته sadeghi@jdeihe.ac.ir
شیمی کاربردی کارشناسی پیوسته golshirazi@jdeihe.ac.ir
مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته golshirazi@jdeihe.ac.ir
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته soltani@jdeihe.ac.ir
مهندسی ایمنی کارشناسی پیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته soltani@jdeihe.ac.ir
حسابداری کاردانی / کارشناسی n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
نرم افزار کامپیوتر کاردانی baghbani@jdeihe.ac.ir
برق کاردانی mahmoodian@jdeihe.ac.ir
صنایع شیمیایی کاردانی sadeghi@jdeihe.ac.ir
پتروشیمی کاردانی sadeghi@jdeihe.ac.ir
امور اداری کاردانی n.jouzdani@ jdeihe.ac.ir
دروس عمومی و پایه تمام مقاطع zaherifar@jdeihe.ac.ir

4397