اداره منابع انسانی و امور اداری

این عنوان در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت معاون پشتیبانی نظارت و هماهنگی اداره‌های دبیرخانه، خدمات عمومی،کار پردازی، تخلفات اداری،کارگزینی و رفاه را عهده‌دار می‌باشد.

وظایف و مسئولیتها

  • نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداره‌های تحت سرپرستی .
  • سازماندهی فعالیتهای ادارات تحت پوشش و تقسیم کار و تعیین وظایف و اختیارات ادارات تحت سرپرستی .
  • پیگیری دستورالعمل‌ها و ضوابط، مقررات و دستورهای ابلاغی .
  • تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مسئول مافوق .
  • تهیه گزارش کارکرد ماهیانه پرسنل و اعضاء هیئت علمی جهت ارائه به مسئول مافوق .

12657