انجمن های علمی و صنفی :

امور انجمن ها و انجام بازدیدهای علمی تخصصی که از طرف استادان دروس و بر اساس سر فصل درس و صرفا از طریق دریافت و تکمیل فرم مربوطه  از دفتر گروههای علمی درخواست میگردد توسط این بخش برنامه ریزی و اجرا میگردد.

13480