وظایف حراست

–  نظارت و کنترل بر عملکرد نگهبانان و پیگیری لازم جهت رفع نیازهای آنها

– تدوین برنامه زمانبندی حضور نگهبانان تحت سرپرستی و تعیین محل خدمت آنها

– برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت بر انجام امور حراستی در مجموعه جهاد مطابق ضوابط تعیین شده

– همکاری در صدور کارت شناسایی و تردد و مجوزهای عبور و مرور بر اساس ضوابط تعیین شده با هماهنگی واحدهای مربوطه

– پیگیری نصب و بکارگیری وسایل و تجهیزات امنیتی، کنترلی و حفاظتی مورد نیاز

– بازدید از ساختمانها و واحدهای تحت پوشش و پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با هماهنگی واحدها و مسئولین مربوطه

– ارائه گزارش از وضعیت های خاص و شرایط اضطراری به مقامات مافوق

– هماهنگی امور مرتبط با ورود و خروج و ایاب و ذهاب کارکنان و وسایل نقلیه و نیز ارباب رجوع

– نظارت و کنترل بر رفتار و عملکرد پرسنل تحت پوشش

–  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

12643