رئیـس مؤسسـه

اداره کلیه امور مؤسسه آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات با رئیس مؤسسه است که بنا به پیشنهاد هیأت امنا و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیئت امنا منصوب می‌شود.

وظایف و اختیـارات رئیـس مؤسسـه

1- اداره کلیه امور مؤسسه .

۲- اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت امناء .

۳- پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیئت امناء‌.

۴- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی، تجهیزاتی، اداری، معاملاتی، توسعه‌ای و استخدامی مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط.

۵- پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به هیئت امناء .

۶- استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیرآموزشی مؤسسه با رعایت ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب مراجع ذیصلاح.

۷- تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه به هیئت امناء برای تصویب .

۸- امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه .

۹- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه در چهارچوب ضوابط .

 

تبصره ۱: رئیس مؤسسه مسئول اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات و برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

تبصره ۲: رئیس مؤسسه موظف است هر ساله گزارش عملکرد مؤسسه (فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،‌ اجرایی و …) را به همراه ترازنامه مالی مؤسسه به شورای گسترش آموزش عالی ارسال نماید.

9704