رئیـس مؤسسـه

اداره کلیه امور مؤسسه آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات با رئیس مؤسسه است که بنا به پیشنهاد هیأت امنا و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس هیئت امنا منصوب می‌شود.

وظایف و اختیـارات رئیـس مؤسسـه

1- اداره کلیه امور مؤسسه .

2- اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت امناء .

3- پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیئت امناء‌.

4- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی، تجهیزاتی، اداری، معاملاتی، توسعه‌ای و استخدامی مؤسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط.

5- پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به هیئت امناء .

6- استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیرآموزشی مؤسسه با رعایت ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب مراجع ذیصلاح.

7- تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه مؤسسه به هیئت امناء برای تصویب .

8- امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه .

9- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مؤسسه در چهارچوب ضوابط .

 

تبصره 1: رئیس مؤسسه مسئول اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات و برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

تبصره 2: رئیس مؤسسه موظف است هر ساله گزارش عملکرد مؤسسه (فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی،‌ اجرایی و …) را به همراه ترازنامه مالی مؤسسه به شورای گسترش آموزش عالی ارسال نماید.

19271