وظایف اداره خدمات عمومی

الف : امور خدمات

۱- نظارت بر کار خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنها .

۲- کنترل روزانه وضعیت نظافت، خدمت رسانی و‌ آبدارخانه‌ها .

۳- نظارت بر فضای عمومی مؤسسه و کلاسهای آموزشی و همکاری با معاونت آموزشی مؤسسه جهت سرویس دهی کلاسهای آموزشی، کارگاهها، آزمایشگاهها و امور فوق برنامه .

۴- حفظ و نگهداری اموال تحویلی .

۵- ارائه گزارشات ماهانه از نحوه خدمات‌رسانی و طرح مشکلات و نیازها.

ب : امور تأسیسات

۱- نگهداری کلیه تأسیسات منصوبه .

۲- تعمیر و نگهداری تجهیزات گرمائی و سرمائی مؤسسه .

۳- تعمیر و نگهداری سیستم برق رسانی، آب‌رسانی و گازرسانی .

۴- تعمیر و نگهداری سیستم ارتباطی .

۵- ساخت تجهیزات موردنیاز در حد امکانات مؤسسه .

۶- درخواست خرید اقلام درخواستی فنی به یگانهای دیگر ساختمان.

۷- ایجاد  هماهنگی‌های لازم مابین پرسنل پرسنل ساختمان و شرکت تاسیساتی.

۸- ارائه دادن راهکارهای مفید در بهینه سازی مصرف در ساختمان مرکزی.

۹- ایجاد هماهنگی بین مدیریت و پیمانکارهای تاسیساتی.

۱۰- مدیریت لازم در مورد مصرف اقلام خریداری شده تاسیساتی.

۱۱- ارائه لوازم مورد نیاز تاسیساتی به شرکت نگهدارنده تاسیسات ساختمان.

ج : امور نقلیه

۱- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل‌ها در دفتر مربوطه انجام امور مربوط به بیمه وسایل نقلیه .

۲- رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات، شماره‌گذاری اتومبیل‌ها و طرح ترافیک .

۳- کنترل ورود و خروج رانندگان .

۴- نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسایل نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها .

۵- صدور برگه‌های مأموریت، و تهیه گزارشات ماهانه تفکیکی از میزان کارکرد اتومبیل‌ها.

۶- نظارت بر امور سرویس عمومی کارکنان.

4808