وظایف اداره خدمات عمومی

الف : امور خدمات

1- نظارت بر کار خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آنها .

2- کنترل روزانه وضعیت نظافت، خدمت رسانی و‌ آبدارخانه‌ها .

3- نظارت بر فضای عمومی مؤسسه و کلاسهای آموزشی و همکاری با معاونت آموزشی مؤسسه جهت سرویس دهی کلاسهای آموزشی، کارگاهها، آزمایشگاهها و امور فوق برنامه .

4- حفظ و نگهداری اموال تحویلی .

5- ارائه گزارشات ماهانه از نحوه خدمات‌رسانی و طرح مشکلات و نیازها.

ب : امور تأسیسات

1- نگهداری کلیه تأسیسات منصوبه .

2- تعمیر و نگهداری تجهیزات گرمائی و سرمائی مؤسسه .

3- تعمیر و نگهداری سیستم برق رسانی، آب‌رسانی و گازرسانی .

4- تعمیر و نگهداری سیستم ارتباطی .

5- ساخت تجهیزات موردنیاز در حد امکانات مؤسسه .

6- درخواست خرید اقلام درخواستی فنی به یگانهای دیگر ساختمان.

7- ایجاد  هماهنگی‌های لازم مابین پرسنل پرسنل ساختمان و شرکت تاسیساتی.

8- ارائه دادن راهکارهای مفید در بهینه سازی مصرف در ساختمان مرکزی.

9- ایجاد هماهنگی بین مدیریت و پیمانکارهای تاسیساتی.

10- مدیریت لازم در مورد مصرف اقلام خریداری شده تاسیساتی.

11- ارائه لوازم مورد نیاز تاسیساتی به شرکت نگهدارنده تاسیسات ساختمان.

ج : امور نقلیه

1- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل‌ها در دفتر مربوطه انجام امور مربوط به بیمه وسایل نقلیه .

2- رسیدگی به تصادفات، تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات، شماره‌گذاری اتومبیل‌ها و طرح ترافیک .

3- کنترل ورود و خروج رانندگان .

4- نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسایل نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها .

5- صدور برگه‌های مأموریت، و تهیه گزارشات ماهانه تفکیکی از میزان کارکرد اتومبیل‌ها.

6- نظارت بر امور سرویس عمومی کارکنان.

10234