وظایف دفتر ریاست

  • دریافت و ثبت کلیه مراسلات و پیامهای وارده .
  • ثبت و ارسال کلیه مراسلات و پیامهای صادره .
  • پاسخگویی مناسب به کلیه مراجعات، تماسها،‌ و پیگیری امور محوله .
  • انجام کلیه امور دفتری .
  • تفکیک و توزیع کلیه مراسلات و پیامهای وارده و صادره .
  • طبقه‌بندی و نگهداری سوابق مربوط به کلیه مراسلات، پیامها، مراجعات، و پیگیریهای صورت گرفته، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و غیره .
  • تهیه و ارائه فرمهای موردنیاز دفتر .
  • انجام سایر امور محوله .

11646