تـرکیب و وظایـف و اختیـارات شـورای موسسه

شورای موسسه :

الف) اعضای هیأت رئیسه مؤسسه .

ب) روسای دانشکده و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها .

ج) 2 نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (شورای آموزشی، پژوهشی).

د) 2 نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد و به انتخاب رئیس مؤسسه .

تبصره ) رئیس مؤسسه می‌تواند در مورد مسائلی که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق رأی در شورای مؤسسه شرکت کند.

ماده 14ـ دوره شورای مؤسسه 2 سال است .

ماده 15ـ ریاست شورا با رئیس مؤسسه است. شورا دارای نایب رئیس است که توسط اعضای شورا از میان سه نفر عضو شورا که رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌کند که با رأی بیشتر انتخاب می‌شوند. حکم اعضای بندهای «ج» و «د» شورای مؤسسه توسط رئیس مؤسسه صادر می‌شود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رئیس مؤسسه صورت می‌گیرد.

ماده 16ـ وظایف و اختیارات شورای مؤسسه بدین شرح است:

الف) بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .

ب) بررسی و تأیید برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت .

ج) بررسی روشهای همکاری با مؤسسات دولتی و غیردولتی و تدوین ضوابط برای آن .

د) بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) مؤسسه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها .

هـ) برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات مؤسسه باتوجه به برنامه توسعه کشور .

و) بررسی مسائلی که توسط رئیس مؤسسه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ز) بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی مؤسسه و ارائه راه‌حلهای لازم.

ح) ارزیابی کلی عملکرد مؤسسه .

ط) بررسی و تصویب طرحها و برنامه‌های پیشنهادی شورای تخصصی.

ی) تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و تصویب آیین‌نامه کمیته‌های داخلی شورا.

10730