شرح وظایف مدیرکل آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت

 ۱- تنظیم برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت در زمینه‌های تخصصی .

۲- فراهم نمودن موجبات تشکیل دوره‌های تخصصی کوتاه مدت در زمینه‌های سرپرستی، کارشناسی و …. با همکاری واحدهای ذیربط .

۳- پیشنهاد میزان شهریه مربوط به هر یک از دوره‌ها برای داوطلبان بخش دولتی و غیردولتی و متفرقه .

۴- جلب همکاری اعضاء هیأت علمی مؤسسه و مدرسان، صاحبنظران و متخصصان رشته‌های مربوط برای تدریس در دوره‌های مختلف آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت با همکاری اداره کل برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش .

۵- نظارت بر اجرای برنامه‌‌های آموزشی مصوب در زمینه آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت .

۶- ارائه دستورالعملهای مصوب در مورد معرفی و توجیه هر یک از دوره‌های آموزشی و قراردادن آنها در دسترس داوطلبان.

۷- ارائه پیشنهاد،‌ انجام اقدامات و بررسی‌های لازم در زمینه تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی و کوتاه مدت برای سازمانهای دولتی و غیر دولتی و متفرقه .

۸- جلب همکاری مؤسسات دولتی و خصوصی جهت عقد قرارداد آموزشی .

۹- همکاری با کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مؤسسه طبق مقررات و اشتراک مساعی با آنها جهت افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی .

۱۰- برگزاری آزمون ورودی داوطلبان ورود به دوره‌های آموزشهای تخصصی کوتاه مدت و اعلام فراغت از تحصیل آنها پس از صدور گواهینامه توسط اداره فارغ‌التحصیلان طبق مقررات .

۱۱- نظارت و ایجاد هماهنگی امور مربوطه طبق مقررات .

۱۲- انجام سایر امور محوله از طرف معاونت آموزشی مؤسسه .

7304