شرح وظایف مدیرکل آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت

 1- تنظیم برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت در زمینه‌های تخصصی .

2- فراهم نمودن موجبات تشکیل دوره‌های تخصصی کوتاه مدت در زمینه‌های سرپرستی، کارشناسی و …. با همکاری واحدهای ذیربط .

3- پیشنهاد میزان شهریه مربوط به هر یک از دوره‌ها برای داوطلبان بخش دولتی و غیردولتی و متفرقه .

4- جلب همکاری اعضاء هیأت علمی مؤسسه و مدرسان، صاحبنظران و متخصصان رشته‌های مربوط برای تدریس در دوره‌های مختلف آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت با همکاری اداره کل برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش .

5- نظارت بر اجرای برنامه‌‌های آموزشی مصوب در زمینه آموزشهای تخصصی و کوتاه مدت .

6- ارائه دستورالعملهای مصوب در مورد معرفی و توجیه هر یک از دوره‌های آموزشی و قراردادن آنها در دسترس داوطلبان.

7- ارائه پیشنهاد،‌ انجام اقدامات و بررسی‌های لازم در زمینه تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی و کوتاه مدت برای سازمانهای دولتی و غیر دولتی و متفرقه .

8- جلب همکاری مؤسسات دولتی و خصوصی جهت عقد قرارداد آموزشی .

9- همکاری با کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مؤسسه طبق مقررات و اشتراک مساعی با آنها جهت افزایش کیفیت برنامه‌های آموزشی .

10- برگزاری آزمون ورودی داوطلبان ورود به دوره‌های آموزشهای تخصصی کوتاه مدت و اعلام فراغت از تحصیل آنها پس از صدور گواهینامه توسط اداره فارغ‌التحصیلان طبق مقررات .

11- نظارت و ایجاد هماهنگی امور مربوطه طبق مقررات .

12- انجام سایر امور محوله از طرف معاونت آموزشی مؤسسه .

14443