چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان

نام و نام خانوادگی: ندا نصر اصفهانی
عنوان پایان نامه:
تاثیرات متفاوت تکرار یک تمرین بر توانایی درک شنیداری افراد از طریق موبایل
رشته تحصیلی:
آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید طباطبایی

چکیده:  این تحقیق تاثیرات تکرار یک تمرین ازطریق موبایل بر روی توانایی شنیداری زبان آموزان ایرانی را روشن می سازد. دراین تخقیق از پیش ازمون و پس ازمون با حضور 30 زبان آموز در موسسه زبانی درایران استفاده شده است. برای روشن سازی این موضوع هم سطح بودن علمی 30 زبان آموز بزرگسال به وسیله تست استاندارد شده بررسی شد و 15نفر از آنها وارد گروه الف شدند،گروهی که متن شنیداری رادرکلاس گوش دادندو 15 نفر دیگر به گروه ب تخصیص یافتند، گروهی که متن شنیداری را ازطریق موبایل دریافت نمودند. سپس به هر گروه یک متن شنیداری همراه بامتن پاسخگویی و 12 سوال اختصاص داده شد و از افراد در طول 4 هفته متوالی خواسته شدکه در هر هفته فقط یکباربه آن گوش داده و به سوالات پاسخ دهند تا تاثیرات تکرار یک تمرین بر روی توانایی شنیداری آنها مشخص گردد.گروه اول بافاصله یک هفته متن شنیداری مشخصی را در کلاس گوش دادند و گروه دوم متن شنیداری دیگری را ازطریق موبایل دریافت کردند. از آنها خواسته شد که به آن بافاصله یک هفته گوش داده وجواب سوالات را ازطریق موبایل برای معلم خود بفرستند. به علت کمی تعداد زبان آموزان گروه کنترل وجود نداشته و دو گروه بایکدیگر مقایسه می گردند. جواب سوالات در اولین هفته به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته شدند. از هر دو گروه خواسته شدکه تنها یکبار به هرمتن درطول هفته گوش دهند و جوابهای هفته چهارم به سوالات به عنوان پس آزمون در نظر گرفته شدند. نتایج پیش ازمون و پس ازمون به کمک آماره های Paired-Sample t test  وOne-Way ANCOVA بررسی شدند و نتایج حاصله نشان داد که پیشرفت قابل توجهی در هر دو گروه زبان آموزان چه در کلاس و همچنین گروهی که در این مدت به پاسخ گویی سوالات از طریق موبایل پرداخته بودند با توجه به استفاده از تکرار تمرین در درک شنیداری وجود داشت، اما تفاوت قابل توجهی بین این دو گروه دراستفاده از روش تکرار یک تمرین قابل مشاهده نبود. نتایج بدست آمده ادعای اینکه تکرار یک تمرین یکی از مهمترین عوامل موثر در توانایی درک شنیداری زبان آموزان است را تایید می کند. نتایج این تحقیق می تواند توجه معلمین و تهیه کنندگان کتاب را به خود جلب کند. این نتایج می تواند توسط معلمین زبان انگلیسی، طراحان کتاب و تهیه کنندگان کتاب برای راحتی در آموزش زبان انگلیسی هنگامی که دانش آموزان در فاصله دور هستند مورد استفاده قرارگیرد.
واژگان کلیدی: آموزش زبان بر اساس تمرین –  تمرین تکرار – کمک موبایل در یادگیری زبان – کمک کامپیوتر در یادگیری زبان –  مکالمه ازطریق کامپیوتر
تاریخ دفاع: شهریور 1397

نام و نام خانوادگی : علی ساکی
عنوان پایان نامه : ارزشیابی کتاب “انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی” از دیدگاه اساتید و دانشجویان
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سید امید طباطبایی
چکیده : تحقیق پیش رو با هدف ارزشیابی کتاب “انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی” آموزش داده شده در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه استاید و دانشجویان این رشته انجام گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این کتاب ارائه شده است. در این پروژه تحقیقاتی تنها خصوصیات مربوط به محتوی کتاب و فرمت کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و برای دستیابی به اهداف ذکر شده روش تحقیق آمیخته که شامل استفاده از پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده کلاسی می شود مورد انتخاب قرار گرفته است. سه استاد و 31 دانشجوی رشته علوم سیاسی در این تحقیق شرکت نموده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده باور اساتید و دانشجویان بر ناهمخوانی کتاب حاضر با نیازهای آموزشی آنان در حوزه های فرمت کتاب (روش تدریس، متناسب بودن برای دانشجو، طراحی کتاب) و محتوی (محتوی عمومی، مهارت شنیدار، مهارت گفتار، مهارت خواندن، مهارت نوشتار، لغت، دستور، تلفظ، تمرین ها) است. بر مبنای این یافته ها نویسندگان توصیه می کنند که برای بهبود کتاب اقداماتی نظیر اضافه نمودن بخش های جداگانه جهت تقویت چهار مهارت اصلی، اضافه نمودن واژه نامه انگلیسی به فارسی، بروزرسانی متن ها، و بازطراحی کتاب انجام شوند. می توان از نتایج این تحقیق برای طراحی کتاب هایی متناسب تر برای آموزش انگلیسی تخصصی رشته علوم سیاسی و سایر رشته های دانشگاهی بهره برد.
کلمات کلیدی : انگلیسی برای اهداف خاص، انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، ارزشیابی کتاب انگلیسی، انگلیسی برای علوم سیاسی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سمیه افراز
عنوان پایان نامه : تأثیر طرح ریزی بر روی اضطراب و کیفیت تولید نوشتاری زبان آموزان ایرانی.    طرح ریزی پیش از تکلیف در مقایسه با طرح ریزی همزمان با تکلیف
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : اعتقاد بر این است که رویکرد مبتنی بر تکلیف ، شرایط مطلوب تری برای زبان آموزان ایجاد و یادگیری زبان دوم را تسهیل می کند. به همین دلیل ، آموزش و یادگیری زبان بر اساس این رویکرد اخیراُ در مرکز توجه بسیاری از مدرسان زبان دوم و طراحان برنامه درسی قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی اثر بخشی طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف ،به عنوان طرح ریزی های متداول، بر دقت و پیچیدگی کیفیت نوشتاری زبان آموزان ایرانی می پردازد. در این تحقیق از میان 60 نفر زبان آموز انگلیسی مرد و زن ، 41 نفر انتخاب شدند. میانگین سن شرکت کنندگان در این مطالعه که بین 25 تا 35 سال داشتند ، حدود 30 سال بود. آنها به دو گروه طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف تقسیم شدند. در طرح ریزی پیش از تکلیف ، یک قطعه متن خواندنی به شرکت کنندگان داده شد، در حالیکه در طرح ریزی همزمان با تکلیف یک موضوع داده شد تا در مورد آن بنویسند.پس از اینکه هر دو گروه از شرکت کنندگان نوشته های خود را ایجاد کردند، برای اندازه گیری میزان اضطراب آنان ، یک نسخه ترجمه شده از پرسشنامه اضطراب به آنها داده شد. برای اندازه گیری دقت نوشتار دانش آموزان معیار جملات بدون خطا و برای اندازه گیری پیچیدگی نوشتار آنان معیار نسبت اجزای جملات به کل جملات محاسبه شد. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از معیار همبستگی پیرسون تحلیل شد ،بعلاوه، اطلاعات بدست آمده از سنجش میزان دقت و پیچیدگی توسط   معیار زوجیt-test  از لحاظ کمی تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف  تاَثیر مثبتی بر افزایش پیچیدگی نوشتار دانش آموزان داشتند اما تاَثیر قابل توجهی بر دقت نوشتار آنان نداشتند. علاوه بر این ، اضطراب طرح ریزان پیش از تکلیف، ارتباط منفی با کیفیت نوشتار آنان داشت. یافته های این مطالعه می تواند الهام بخش معلمان زبان باشد تا از روش های مذکور در کلاس های آموزش مهارت نوشتن بهره مند گردند.
کلمات کلیدی : اضطراب زبان، طرح ریزی، تکلیف، آموزش مبتنی بر تکلیف، دقت نوشتن، اضطراب نوشتن، پیچیدگی نوشتن
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محمد منتظری
عنوان پایان نامه : تاثیر فرضیه میزان فرایند و تحلیل ویژگی فنی بر روی  یاد گیری لغات زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : مطالعات متعددی تاثیر تسک های مختلف بر بروی یادگیری لغات را بررسی نموده اند. این تحقیق از دیدگاهی متفاوت به بررسی دو نوع تئوری ( تاثیر فرضیه میزان فرایندILH  و تحلیل ویژگی فنی  TFA) پرداخته است که از طریق آنها میتوان میزان اثربخشی تسک ها برروی یادگیری لغات را پیش بینی کرد. این تئوری ها برای میزان فرایند یادگیری , معیارهایی را مشخص میکنند ولی در تعداد معیارها با یکدیگر متفاوت هستند. به همین منظور در ابتدا 20 زبان اموز ایرانی که از نظر مهارت زبانی و لغت همسان بودند به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. سپس از گروه ها خواسته شد تا پس از خواندن متنی مشابه یکی از دو تسک زیر را انجام دهند: (1) نوشتن جمله با به کار گیری لغات مورد نظر , دارای شاخص 4 بر اساس تئئوری ILH   و شاخص 6 بر طبق TFA . (2) پر کردن جاهای خالی , دارای شاخص 2 بر اساس ILH , و شاخص 7 بر طبق TFA. در حالی که تئوری ILH پیش بینی میکند تسک 1 به دلیل داشتن شاخص بالاتر(4 در مقابل 2) موفق تر خواهد بود, تئوری TFA از دیدگاهی متفاوت پیش بینی میکند تسک 2 به دلیل داشتن شاخص بالاتر ( 7 در مقابل 6) موفق تر خواهد بود. این تحقیق پس از بررسی نتایج به دست امده به این نتیجه رسید که تئوری فرضیه میزان فرایند در پیش بینی اثر پذیری تسک ها موفق تر خواهد بود. بنابراین اساتید میتوانند از این تئوری موثر, برای آموزش لغات به زبان آموزان استفاده کنند.
کلمات کلیدی :  فرضیه میزان فرایند , لغت ,  تحلیل ویژگی فنی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : پریسا میهن خواه
عنوان پایان نامه : تاثیرات استفاده از تکنیک ارزیابی خودکار نوشتن بر دستاورد مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سید امید طباطبایی
چکیده : این مسئله که آیا تکنیک ارزیابی خودکار متن نگارش شده (AWE) مهارت نگارش دانش آموزان را سهولت می بخشد یا خیر، در دو دهه اخیر بحث های بیشماری را برانگیخته است، اما بیشتر یافته ها جامع و کلی هستند. این مطالعه میزان رضایت دانش آموزان از کاربردهای نرم افزار ویراستار Style Writer ، اینکه چگونه روی توانایی نگارش زبان آموزان ایرانی تاثیر می گذارد و همچنین اینکه به چه دلیلی این نرم افزار می تواند برای ارزیابی درستی و روانی متن نگارش شده مفید و یا غیرکارامد باشد را مورد مطالعه قرار می دهد. این مطالعه در آموزشگاه های زبان های خارجی بزرگمهر و اندیشمند در شهر یاسوج انجام شد و سی زبان آموز در ده جلسه دوره ورکشاپ نگارش پیشرفته شرکت کردند. همگن بودن دانش آموزان در سطح زبان انگلیسی شان به وسیله آزمون تعیین سطح آکسفورد بررسی شد و سپس آنها به دو دسته کنترل و آزمایش تقسیم شدند. در این مطالعه از روش های آماری کمی و کیفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. دانش آموزان یک پیش آزمون سطح فرامتوسطه از انتشارات کمبریج (CAE) قبل از شروع دوره و همان آزمون را پس از اتمام دوره به عنوان پس آزمون دادند. پس از این دوره ورکشاپ نگارش پیشرفته، شرکت کنندگان به یک پرسشنامه نظرسنجی درباره مناسب بودن روش بازخورد اصلاحی AWE (نرم افزار ویراستار Style Writer ) بخصوص از نظر ابعاد دقت و درستی گرامری و روان بودن یک متن نوشته ، پاسخ دادند و البته تعدادی از آنها به صورت تصادفی انتخاب و درباره کارایی این دوره ورکشاپ و نظرشان درباره استفاده مجدد از نرم افزار ویراستار Style Writer در آینده مصاحبه شدند. نتایج حاصل از پیش و پس آزمون آشکار ساخت که شرکت کنندگان پیشرفت معناداری در توانایی نگارش به واسطه بازخورد های اصلاحی این نرم افزار روی اشتباهات نوشتاری شان داشته اند. به صورت کلی آنها از استفاده از این نرم افزار رضایت داشتند، اما به این نکته باید اشاره کرد که آنها این نرم افزار را به عنوان مواد کمک آموزشی نه به عنوان جایگزینی برای بازخورد اصلاح کننده مدرس ترجیح دادند. نتایج حاصل از پس آزمون گروه آزمایش نشان داد که پیشرفت معنادارتری در دقت گرامری ،استفاده از لغات و دیکته درست کلمات نسبت به روانی متن ازجمله سازماندهی و ارتباط محتوای متن داشتند. نتایج استفاده از نرم افزار Style Writer نشان داد که برنامه این نرم افزار Style Writer  فعلی در توانایی تشخیص خطاهای مربوط به زمان فعل ها، حروف ربط، سازمان دهی و ارتباط محتوای متن، ترتیب کلمات در سوال های غیرمستقیم و … محدودیت دارد. مشکل دیگر استفاده از این نرم افزار این است که ممکن است به تناسب موقعیت جملات هشدار های نادرستی دهد. پس تکنیک AWE مزایا و معایبی دارد که می تواند این را توجیح کند که چرا برخی از شرکت کنندگان عقیده داشتند که روش ترکیبی نرم افزار اصلاح کننده AWE به همراه بازخورد اصلاحی مدرس می تواند بهترین روش مکمل برای یک کلاس نگارش باشد.
کلمات کلیدی : ارزیابی خودکار متن نگارش، مهارت نگارش، بازخورد اصلاحی نوشتار، دقت و درستی متن نگارش شده، روانی متن نگارش شده.
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محسن موفق
عنوان پایان نامه : آموزش زبان انگلیسی با اهداف ویژه به پرستاران با استفاده از شبیه‌سازی و فناوری ارتباطات سیّار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سعید خزائی
چکیده : به موازات رشد سريع ارتباطات سیّار و با توجه به قدرت نهفته‌ی شبیه‌سازی براي آموزش و يادگيري زبان، به كارگيري آن‌ها در امر آموزش زبان ضروري به نظر مي‌رسد. بدين منظور، طراحي و آماده سازي محتوای خوانداری زبان انگلیسی با اهداف ویژه متناسب با انواع وسایل حوزه‌ی ارتباطات سیّار امري اجتناب ناپذير است. در اين مطالعه، شبیه‌سازی در طراحي محتوای خوانداری به كار گرفته شده است. از آن جهت كه فراگیری زبان انگلیسی با اهداف ویژه اهمیت زیادی در زندگی شغلی فراگیران دارد فراگیرانی كه در اين مطالعه شركت داده شدند 150 نفر از  کسانی بودندکه سنی بين 23-19 سال داشتند. بر اساس نمرات آزمون‌هاي خواندن و درک مشخص شد که ارائه کاربرد شبیه‌سازی در تهیه، تولید و عرضه‌ی محتوای خوانداری به‌واسطه‌ی فناوری ارتباطات سیّار نتيجه بهتري در يادگيري مي‌دهد. نتايج اين مطالعه مي‌تواند كاربردهايي در مطالعه ساير مهارت‌هاي اصلي و فرعي زبان انگليسي با اهداف ویژه داشته باشد.
کلمات کلیدی : شبیه‌سازی، یادگیری همراه، خواندن و درک، زبان انگلیسی با اهداف ویژه، مهارت خوانداری، آموزش عالی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : رویا افتخاری
عنوان پایان نامه : تاثیر استفاده از کلمات رمزگذاری شده در ارتفاء دانش لغوی زبان آموزان پسر و دختر ایرانی در سطح فرا متوسط
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سید امید طباطبایی
چکیده : در این پایان نامه تاثیر استفاده از کلمات رمزگذاری شده در ارتقاء دانش لغوی زبان آموزان پسر و دختر ایرانی در سطح فرا متوسط مورد تحقیق قرار میگیرد. این تحقیق در کسب اینکه استفاده از کلمات رمزگذاری شده باعث پیشرفت یادگیری و به یادآوری کلمات در مدت زمان زیاد برای یادگیرندگان میشود تلاش میکند. در این تحقیق 60 شرکت کننده از طریق تعیین سطح OPT ا زبین 100 نفر یاد گیرنده زیان انگلیسی انتخاب و به دو گروه 30 نفری کنترل شده و گروه آزمایشی که هر کدام شامل 15 دختر و 15 پسر میباشد تقسیم میشوند. در گروه کنترل از روش سنتی (تکرار کلمات و معنی آنها) و در گروه آزمایشی از روش کدگذاری کلمات استفاده میشود. در ابتدا پیش تستی از همه یادگیرندگان توسط محقق گرفته میشود و در پایان اعمال متد تست پایانی برای مقایسه دو تست و آنالیز دادها گرفته میشود. آنالیز تحقیق تاثیر تدریس متد در بین دختران و پسران یادگیرنده را نشان میدهد. یافتهای این تحقیق برای استادان که دنبال روش آسان برای تدریس واژگان انگلیسی و بیاد ماندن طولانی مدت در ذهن یادگیرنگان برنامهای درسی طراحان تست میتواند بسیار مفید باشد.
کلمات کلیدی : کلمات کد گذاری شده, واژگان, اطلاعات لغوی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : هادی احمدی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تأثیرپذیری توان خواندن و درک دانشجویان از نوع محتوای خوانداری: کاربرد پودمان ترکیبی در یاد‌دهی و یادگیری متون انگلیسی با اهداف ویژه در آموزش عالی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سعید خزائی
چکیده : برای ارتقای سطح خواندن و درک متون انگلیسی با اهداف ویژه  دانشجویان، این پژوهش سه وجهی در نظر دارد تا به بررسی جنبه‌ها‌ی کارآمد در یک پودمان یاددهی و یادگیری ترکیبی بپردازد. به همین شکل، در نیمسال دوم سال تحصیلی 1395، 160 دانشجوی پسر  و دختر رشته‌ی پرستاری از دانشگاه جندی‌شاپور اهواز با سطوح مختلف مهارت خواندن زبان انگلیسی به‌شیوه‌ی تصادفی انتخاب و به همین شکل به چهار گروه تقسیم شدند تا خواندن و درک متون انگلیسی با اهداف ویژه را در قالب ترکیبی از متون موثق و ساده شده در 16 جلسه‌ی ترکیبی فراگیرند. طرح آزمایش عاملی کامل برای هدایت این پژوهش به‌کار گرفته شد. نگرش ابتدایی آزمودنی‌ها در مورد سودمندی پودمان یاد‌دهی و یادگیری فناوری محور برای آموزش و یادگیری خواندن متون انگلیسی با اهداف ویژه مساعد بود. تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌های حاصل از عملکرد آزمودنی‌ها نشان داد که آموزش و تمرین متون موثق سطح بالاتری از خواندن و درک متون انگلیسی ویژه را رقم می‌زد. اعمال روند متون ساده شده- موثق تا حد زیادی موجب ارتقای سطح درک مطلب شد. در این پودمان ترکیبی آزمودنی‌ها با سطح مهارت پایین خواندن متون انگلیسی پیشرفت قابل توجهی در درک مطلب از طریق تمرین در روند متون موثق-ساده شده یا فقط موثق نشان ندادند. در عین حال، روند کاربرد تنها متون ساده شده بسیاری از ابعادی را که آزمودنی‌ها ممکن است در دنیای واقعی مواجه شوند، پوشش نداد. به طرز جالبی، دیدگاه آزمودنی‌ها در مورد کاربرد پودمان‌های مبتنی بر فناوری در یاد‌دهی و تمرین خواندن و درک متون انگلیسی با اهداف ویژه ثابت ماند. به‌طور کلی، اگرچه ممکن است سطح مهارت خواندن زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم یا خارجی در خواندن و درک متون انگلیسی با اهداف ویژه مؤثر باشد، اما آموزش و تمرین این متون را نمی‌توان تنها به یک یا دو راه حل در پودمان مبتنی بر فناوری آموزشی محدود کرد.
کلمات کلیدی : یادگیری ترکیبی، انگلیسی با اهداف ویژه، خواندن و درک، نوع محتوای خوانداری
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سمیه شاهپوری
عنوان پایان نامه : رابطه ی میان درک مطلب انگلیسی با اهداف دانشگاهی دانشجویان کامپیوتر و عمق واژگان، آگاهی نحوی، و آگاهی فراشناختی آنها
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : این پژوهش تلاشی است به منظور بررسی تاثیر عمق واژگان، آگاهی نحوی، و آگاهی فراشناختی بر درک مطلب انگلیسی دانش جویان ایرانی با اهداف دانشگاهی. در ابتدا، از 70 شرکت کننده خواسته شد که به بخش های آزمون درک مطلب پاسخ دهند. پس از آن، پرسش نامه های عمق واژگان، آگاهی نحوی و در آخر، به ترتیب پرسش نامه های راهبردهای فراشناختی و آگاهی فراشناختی مهارت خواندن اجرا شد. فرآیند کلی طی سه جلسه و در مدت زمانی 200 دقیقه صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد موثرترین فاکتور مطالعه شده در درک مطلب دانشگاهی  آگاهی نحوی است. اگرچه، آگاهی فراشناختی نیز از عوامل تعیین کننده ی مهارت خواندن متون دانشگاهی برای دانشجویان با پیش زمینه ی زبانی مشابه محسوب می شود، اما تاثیر آگاهی نحوی بر مهارت خواندن به میزان قابل توجهی بیشتر است. بعبارت دیگر، دانش عمق واژگان پیش بینی کننده ی خوبی برای درک مطلب به حساب نمی آید. تمامی نتایج حاکی از آن بود که برای دانشجویان حاذق زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی و پیش زمینه ی زبانی مشابه، آگاهی نحوی در مقایسه با دانش عمق واژگانی و آگاهی فراشناختی عامل پیش بینی کننده ی بسیار بهتری است. این یافته ها می تواند معلمان را یاری رساند تا برای شناسایی بخش های چالش برانگیز در نقش های خود بازنگری کرده و بمنظور تسهیل نمون دشواری های مهارت خواندن  شیوه های نو و شایسته طراحی کنند و بدین ترتیب بر سرعت یادگیری بیفزایند.

کلمات کلیدی : درک مطلب انگلیسی با اهداف دانشگاهی، عمق واژگان، آگاهی نحوی، آگاهی فراشناختی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : پرستو خسروی شهماروندی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر تعریف الگوهای صحیح و کشف الگوهای صحیح بر مهارت نوشتار فراگیران زبان انگلیسی- سطح متوسط
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سید امید طباطبایی
چکیده : اینترنت و موتورهای جستجوگر موجود، به جامعه ی زبان آموزان کمک میکندتا به مواد و مطالب آموزشی دسترسی داشته باشند. این تحقیق به گونه ای طراحی شده که به بررسی تاثیر دو تکنیک مرتبط با وب (تعریف الگوهای صحیح و کشف الگوهای صحیح) بر مهارت نوشتاری زبان آموزان زن ایرانی در سطح متوسط  می پردازد. از جمعیت 200 زبان آموز، 57 نفر که تست مکان یابی آکسفورد را انجام دادند ، به عنوان دانشجویان سطح متوسط شناسایی و در تحقیق شرکت کردند. سن دانش آموزان بین 13 تا 22 سال بود. پس از انجام پیش آزمونی در زمینه ی مهارت نوشتاری ، به دو گروه آزمایشی (تعریف الگوهای صحیح و کشف الگوهای صحیح) تقسیم شدند. با این وجود گروه اول از تکنیک تعریف الگوهای صحیح و گروه دوم از تکنیک کشف الگوهای صحیح استفاده کردند.  گروه اول آماده ی انجام تمرین های نوشتاری از طریق تکنیک کشف الگوهای صحیح و گروه دوم آماده ی انجام تمرین های نوشتاری با تکنیک تعریف الگوهای صحیح بودند.  یافته ها نشان می دهد که هر دو تکنیک، مهارت نوشتاری شرکت کنندگان را به صورت معنادار و مثبت تغییر میدهد. تحلیل های بیشتر نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو تکنیک بر مهارت نوشتاری شرکت کنندگان وجود ندارد. نتایج، چند پیشنهاد آموزشی برای مربیان زبان و محققان دارد.
کلمات کلیدی : مهارت های نوشتاری، تعریف الگوهای صحیح و کشف الگوهای صحیح.
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : گیتی مختاری
عنوان پایان نامه : خواندن متون انگلیسی برای اهداف آکادمیک در دانشجویان ایرانی رشته ی مدیریت: رابطه ی بین نگرش و مهارت خواندن
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : مهارت خواندن به عنوان یکی از مهم ترین مهارتهای زبانی فراگیران است که باید انجام دهند. نگرش به عنوان یک فاکتور اصلی است که در یادگیری زبان وموفقیت زبان تاثیر دارد. هدف مطالعه حاضر، دو قسمتی است. اولا، تلاش برای بررسی رابطه ی بین مهارت خواندن دانشجویان رشته ی مدیریت و نگرش آنها. ثانیا، ارزیابی نگرشی که دانشجویان مدیریت نسبت به  EAPدریافت می کنند. با QPT دانشجویانی که نمره ی آنها یک انحراف معیار بالای میانگین و یک انحراف معیار زیر میانگین بود به عنوان سطح متوسط انتخاب شدند. جمعیت این مطالعه شامل 100 دانشجو از دانشگاه صبح صادق بود. در راستی این هدف، اول یک تست مستقل با نام T- Testاز 60 دانشجوی مونث و مذکر گرفته شد وسپس، از یک پرسشنامه ی نگرش استفاده شد. در تحلیل داده ها از 22SSPS استفاده شده است. نتایج نشان داد که هیچ رابطه ی بین نگرش دانشجویان و مهارت خواندن آنها وجود نداشت و این دو به عنوان فاکتور های مجزا هستند ودانشجویان نگرش مثبتی نسبت به مهارت خواندن در جهت اهداف آکادمیک داشتند.کسانی که کتاب های انگلیسی را برای دانشجویان رشته های غیر انگلیسی می نویسند و مربیان ممکن است از داده های حاضر بهره ببرند.

کلمات کلیدی : خواندن، مهارت خواندن، انگلیسی برای اهداف اکادمیک، نگرش
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مریم اسلامیان
عنوان پایان نامه : امکان‌سنجی استفاده از پیامک در آموزش واژگان زبان انگلیسی: تأکید بر فراگیران دختر و پسر انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سعید خزائی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا ضیایی زیارتگاهی
عنوان پایان نامه : باور ها و عملکردهای پیرامون آموزش مهارت خواندن زبان انگلیسی: مدرسان آموزشگاه ها در مقایسه با معلمان مدارس متوسطه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : باورهای معلمان زبان انگلیسی پیرامون آموزش مهارت خواندن در زمینه ی یادگیری زبان خارجی اصل مهمی است که توسط محققان حوزه ی آموزش معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است، هرچند که ثابت شده است باورهای معلمان منجر به شکل گیری شیوه های تدریس شان شده و پیامدهای آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به منظور شناسایی این باورها و در جهت کمک به معلمان برای آگاهی از نگرش خود، به بررسی این شکاف ها پرداخته است. این پژوهش به طور ویژه  با بررسی و مطالعه بر روی باورهای معلمان مؤسسات زبان انگلیسی (EFL) در مقابل باورهای معلمان مدارس متوسطه در ارتباط با آموزش خواندن و همچنین پیوند دادن آن با تحقیقات اخیر در این زمینه، عمدتا به حوزه ی آموزش معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته است. هدف دیگر این پژوهش بررسی میزان تمایل معلمان نسبت به یکی از مدل های رایج آموزش خواندن، از جمله مدل مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی بود. در این مطالعه 127 نفر از معلمان شامل 69 معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مؤسسات زبان انگلیسی و 58 معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مدارس متوسطه یا دبیرستانی در شهرهای مختلف ایران از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی باورهای شرکت کنند گان در ارتباط با آموزش مهارت خواندن شامل پرسشنامه ی باورهای آموزگاران زبان انگلیسی در مورد آموزش مهارت خواندن (TBRIQ) بود. این پرسشنامه 63 آیتمی شامل سنجش سه رویکرد عمده در آموزش خواندن از جمله مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی تشکیل شده بود. یافته ها نشان می دهد که معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه اغلب با رویکرد راهبردی فرا شناختی موافق یا به آن می پردازند. لازم به ذکر است که معلمان مؤسسات زبان انگلیسی نیز غالبا با این رویکرد موافق یا به آن می پردازند. نتایج مقایسه ی دو گروه حاکی از آن بود که در بسیاری از موارد معلمان مدارس متوسطه رویکرد مهارت محور را مورد توجه قرار می دهند درحالی که معلمان مؤسسات زبان بیشتر به رویکرد تمام-زبانی می پردازند.   اشاره ی اصلی مطالعه ی حاضر مربوط به معلمان EFL است. معلمان می بایست در جهت آگاهی از نحوه ی تاثیر اعتقادات و عوامل زمینه ای خود در شیوه های تدریس شان تحت آموزش قرار بگیرند. در حقیقت، شاید با آگاهی معلمان از مهارت ها و ضعف های خود، بتوانیم قدمی رو به جلو در جهت یاری رساندن به آنها برداشته تا شیوه هایشان را بهبود بخشیده و به معلمان کارآمدتری دست یابیم. یکی از راه های عملی کردن این هدف، برگزاری کارگاه های آموزشی منظم با موضوع دستورالعمل های راهبرد محور برای معلمان است. ابتکار عمل برای بررسی این موضوع به معلمان کمک خواهد کرد تا از نگرش خود مطلع شوند.
کلمات کلیدی : رویکرد راهبرد فراشناختی، آموزش مهارت خواندن، رویکرد مبتنی بر مهارت، باورهای آموزگار، رویکرد کل زبانی
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : فاطمه داوری دولت آبادی
عنوان پایان نامه : بازخورد همسان یا غیر همسان در آموزش زبان انگلیسی عمومی؟:تحلیلی از یادگیری با تلفن همراه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : خواندن یکی از اجزاء مهم آموزش و یادگیری در زبان دوم می باشد و در حقیقت ،نقش مهمی در یادگیری سایر مهارت ها دارد. مهمترین هدف این مطالعه مختلط اینست که نشان دهد تا چه اندازه به کار گیری انواع بازخورد در یادگیری درک خواندن دانشجویان تغییر ایجاد می کند. مطالعه در دو محیط انجام شده است : در داخل کلاس به صورت آموزش سنتی و بیرون کلاس به کمک یادگیری از طریق تلفن همراه. در ابتدا ،محقق به عنوان مدرس اثر دو نوع بازخورد به نام های بازخورد همسان و بازخورد غیر همسان را بر مهارت درک خواندن در بین  03نفر از دانشجویان دانشکده ی علوم قرآنی دانشگاه اصفهان بررسی کرد. در بیرون از کلاس ،دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه همسان که ار طریق تلگرام در صفحه خصوصی از مدرس بازخورد تائیدی دریافت کردند و گروه غیر همسان که در تلگرام از طریق همکلاسان بازخورد تصحیحی دریافت کردند. تحلیل نتایج نشان داد، دانشجویان هر دو گروه در استفاده از لغات جدید و به کارگیری نکات دستوری بهتر شده اندو و نتایج آموزن با تاخیر حاکی از آن بود که گذر زمان اثر این یادگیری را از بین نبرده است. در این بین ،تحلیل ها نشان داد: بازخورد تصحیحی همکلاسان زمانی که در روش مختلط انجام شود اثر بهتری در آموزش و یادگیری مهارت درک خواندن دارد. نتیجه گیری کلی این است که بازخورد از طریق یادگیری تلفن همراه می تواند باعث شود زبان آموزان مفهوم کلاس را از آن حیث تعریف کنند.
کلمات کلیدی : یادگیری مختلط، درک خواندن ،بازخورد (بازخورد تائیدی و بازخورد از طریق همکلاسان) و یادگیری با تلفن همراه.
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا برهانی اصفهانی
عنوان پایان نامه : کاربرد روشهای مختلف آموزشی در کلاسهای درک خواندن
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد روشهای مختلف آموزسی در فضای آمیخته (سنتی و مجازی) بر روی ایرانیان کلاسهای درک خواندن صورت گرفته است. 100 زبان آموز که از نظر مهارت زبانی خواندن متون همسان بودند به 4 گروه تقسیم شدند: 3 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. افرادی که نمره ی آنها دارای انحراف معیار (1+ و 1-) از میانگین بودند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. گروه کنترل در معرض آموزش سنتی فقط از کتابهای زبان در سطح کلاسی استفاده میکردند ولی گروههای آزمایش تحت تاثیر فضای آمیخته ی آموزشی هم آموزش سنتی و هم آموزش از طریق فضای مجازی را تجربه کردند. برای تحلیل داده ها میانگین داده ها محاسبه شد و دو آزمون کلوموگراف اسمیرنوف و ویلکاکسون و همچنین آمارهای توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد بین گروههای آزمایش و گروه کنترل بسیار زیاد است و گرههای آزمایش پیشرفت بهتری نسبت به گروه کنترل داشته اند اگرچه پیشرفت گروههای آزمایش هم  قابل توجه نبوده است. همچنین نتایج نشان دهنده ی آن بود که اگرچه علائم ناامیدی و فرسودگی در بین دانشجویان دیده نشده ولی بر اساس سه علامت موجود در پرسشنامه ی میزان ناامیدی بیشترین میزان خستگی مربوط به گروه کنترل و بیشترین میزان موفقیت فردی مربوط به گروه دیداری بعنوان یکی از گروههای آزمایش میباشد.
کلمات کلیدی : تنوع در آموزش- محیط آمیخته (سنتی و مجازی)- درک خواندن- ناامیدی و فرسودگی در میان دانشجویان
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی : 93117006
نام و نام خانوادگی : آیلین چراغی
عنوان پایان نامه : Teaching English reading strategies by implementing social network application as a blended presentation technique
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93117010
نام و نام خانوادگی : الهام شمشی
عنوان پایان نامه : Effect of collaborative x individual tasks on receptive and productive knowledge of grammatical collocations
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93117007
نام و نام خانوادگی : شهلا براتی
عنوان پایان نامه : The relationship between EFL learners’ communication strategy use and pragmatic awareness
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین کاربرد استراتژی های ارتباطی و آگاهی از معنای عملی آنها در بین فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می باشد.  در راستای دستیابی به این هدف، 120 زبان آموز در سطح متوسط از سه آموزشگاه متفاوت در اصفهان جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شده اند. در ابتدا، جهت اندازه گیری کاربرد استراتژی های ارتباطی زبان آموزان، پرسشنامه ای تحت عنوان ایجاد استراتژی ارتباطی شفاهی (OCSI)  که توسط Nakatahi(2005)  طراحی شده است، مورد استفاده قرار گرفته است؛ و دومین پرسشنامه که توسط Yuan(2012) طراحی شده است، جهت بررسی آگاهی زبان آموزان از معنای عملی آنها مورد استفاده قرار گرفت. برای مشخص کردن همبستگی بین متغیرها از فرمول همبستگی Spearman  استفاده شده است که نتیجه رابطه ی مثبت بین دو متغیر( کاربرد استراتژی های ارتباطی و آگاهی از معنای عملی آنها) را نشان داده است. همچنین، نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که آگاهی از معنای عملی، یک پیش نیاز اساسی در کاربرد استراتژی های ارتباطی شفاهی زبان آموزان است.

کلمات کلیدی : توانش ارتباطی، کاربرد استراتژی های ارتباطی، کاربرد استراتژی های ارتباطی شفاهی، آگاهی از معنای عملی استراتژی ها.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93117011
نام و نام خانوادگی : محمدهادی صالحی
عنوان پایان نامه : بررسی تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی؛ مدل ساختاری برای فراگیران سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی در ایران
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : این تحقیق بر آن بود تا تمایل آموزشی فراگیران سطح پیش متوسطه به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی را مورد واکاوی قرار دهد. به همین منظور، این تحقیق بر اساستمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی مبتنی بر تحقیقات و مدل های ساختاری قبلی بنا شده است. در این تحقیق، رابطه بین تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم و رابطه بدون واسطه معلم مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، صد و پنجاه نفر از فراگیران سطح پیش متوسطه به عنوان داوطلب و بصورت تصادفی انتخاب شدند . از آنها خواسته شد که پرسشنامه ها را با صداقت کامل پر کنند. در این تحقیق از شش پرسشنامه آی. دبلو. تی. سی( پرسشنامه تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط)، اِس. آی. اِی.( پرسشنامه میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی) ، اِل. اِل. اُ.( پرسشنامه تمایل به یادگیری زبان انگلیسی)، تی. سی. بی.( پرسشنامه رفتار اجتماعی معلم) و تی. آی( پرسشنامه رابطه بدون واسطه معلم) توزیع شد تا بتوان در مورد متغییرهای مورد نظراطلاعات کافی کسب کرد. در تحلیل اطلاعات،  نشان داده شد که مدل ساختاری این تحقیق برای فراگیران سطح پیش متوسطه نسبتاً مناسب است. طبق نتایج تحقیق، فراگیرانی که میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی شان بیشتر است، میزان تمایل به برقراری ارتباط پایین تری دارند. همچنین دو متغییر رابطه بدون واسطه معلم و رفتار اجتماعی معلم  مستقیما بر روی تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی با تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی رابطه ی مستقیم دارد. این تحقیق می تواند برای آموزش و یادگیری زبان انگیسی دارای کاربردهایی باشد. با درک بهتر ازمیزان تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط به زبان کمک می نماید تا معلمان روش ها و برنامه های آموزشی و درسی موثرتری در جهت ارتقا مهارت صحبت کردن و تمایل به زبان انگلیسی آماده و اجرا نمایند.
کلمات کلیدی : تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم، رابطه بدون واسطه معلم.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93117002
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی دارانی
عنوان پایان نامه : Towards the efficacy of input-based, preduction-based and the combination of both instruction on vocabulary an grammar acquisition by young Iranian EFL learners
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

6382