چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن

شماره دانشجویی : 92127010
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای توریوم در برگه 1:50000 ترک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : شاید مهمترین برتری استفاده از توریوم نسبت به اورانیوم و پلوتونیوم در زمینه ایمنی، آن است استفاده از سوخت هسته ای توریوم در راکتورهای هسته ای هم به آسانی قابل اجراست و خطرات آن نیز نسبت به استفاده از اورانیوم و پلوتونیوم بسیار کمتر است. محدوده اکتشافی ترک در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امیدبخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی و انجام آنالیز شیمیایی نمونه های سنگی برداشت شده مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا 7 محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتو سنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92127010
نام و نام خانوادگی : کاظم محمدی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای اورانیوم در برگه 1:100000 سراب
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : مهمترین قسمت تکنولوژی هسته ای زنجیره چرخه تولید سوخت هسته ای برای نیروگاههای تحقیقاتی و قدرت است. در واقع اولین مرحله چرخه تولید سوخت هسته ای جهت استفاده در راکتورها برای تأمین سوخت نیروگاههای هسته ای، اکتشاف و استخراج منابع اورانیوم در کشور است بنابراین نیاز دستیابی به کانسارهای اقتصادی اورانیوم بعنوان هدفی کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انجام این نگارش گام مؤثری جهت مطالعات اکتشافی اورانیوم در استان آذربایجان شرقی می باشد. محدوده اکتشافی سراب در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امید بخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا هفت محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتوسنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92127008
نام و نام خانوادگی : علیرضا نیشتری
عنوان پایان نامه : بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا با نگرش به تأثیرات زیست محیطی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : برای بررسی پراکندگی عناصر بر مبنای ماهیت رادیواکتیو، از خاصیت اندازه گیری تابش گاما برای شناسایی و تعیین حضور عناصر پرتوزا استفاده می گردد که اساس روش های رادیومتری ژئوفیزیکی می باشند. عناصر هدف اورانیوم و توریوم و پتاسیم اند که در پژوهش برگه برندق استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفته اند. منطقه مورد نظر در محدوده برگه 250.000/1 بندر انزلی و همچنین در محدوده جزیی تر برگه 100.000/1 ماسوله قرار دارد. در ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری بر روی 53154 داده رادیومتریک برداشت شده از طریق ژئوفیزیک هوایی منطقه، بررسی و جدایش جوامع بی هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی و نمودارهای ستونی عناصر مورد نظر رسم گردید. با تحلیل و پردازش اطلاعات بدست آمده متغیرهای آماری عناصر محاسبه گردید و الگوی مدل توزیع عناصر رادیواکتیو در خاک ها و سنگهای منطقه بر مبنای حدود زمینه مشخص گردید. مدل بدست آمده در مرحله کنترل زمینی از نظر ساختار زمین شناسی، واحدهای سنگی و گسترش پرتوزایی بر اساس برداشتهای رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام و مشخص گردید ناهنجاری های عناصر پرتوزا منطبق بر سنگهای آذرین با گسترش ج نوب شرقی- شمال غربی در برگه مورد مطالعه قرار دارند. اندازه گیری ها تأکید بر غیر اقتصادی بودن کانه زایی عناصر پرتوزا در منطقه دارند و فقط از لحاظ زیست محیطی بر اساس استاندارهای سازمان جهانی بهداشت قابل بررسی و پیگیری می باشد.
کلمات کلیدی : رادیواکتیو، اورانیوم، رادیومتری، توریوم، اثرات زیست محیطی
تاریخ دفاع : 1394

شماره دانشجویی : 92127006
نام و نام خانوادگی : حجت اله توکلی هرندی
عنوان پایان نامه : شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی در برگه 1:100000 قره آقاج استان آذربایجان شرقی به روش دمپتر-شفر در محیط GIS
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر نادر فتحیان پور
چکیده : یکی از مسائل اساسی بشر در قرن حاضر تأمین انرژی مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در انتخاب منابع انرژی، ارزش بیشتر، هزینه کمتر و اثرات زیست محیطی کمتر است. یکی از این انرژی های پاک، انرژی ژئوترمال می باشد که از منابع انرژی ایده آل محسوب می شود، چرا که هم از نظر هزینه تمام شده و هم از نظر زیست محیطی از منابع انرژی پایدار آن می باشد. با افزایش آگاهی از اثرات زیان آور سوزاندن سوخت های فسیلی بر محیط زیست، علاقه به استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر مانند منابع انرژی زمین گرمایی در سراسر جهان گسترش می یابد. با توجه به وجود مناطق آتشفشانی در کشور و امکان وجود منابع ژئوترمال در استان آذربایجان شرقی، یک مطالعه اکتشافی مقدماتی بر روی نقشه زمین شناسی 1:100.000 قره آقاج انجام شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های مدرن برای نمایندگی از داده های فضایی به طور گسترده ای در عمل مانند مدل سازی فرآیندهای زمین شناسی و جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر پردازش داده ها در نرم افزار GIS، با روش های تجزیه و تحلیل نیز قابلیت بهبود دارند. استفاده از یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند در پردازش و تفسیر داده های علوم زمین، به ویژه در امر اکتشاف، در پردازش و ارزیابی دقیق و کاهش خطاهای انسانی بسیار سودمند می باشد. استفاده از این رویکرد در اکتشاف منابع معدنی، از طریق جمع آوری لایه های اطلاعاتی مرتبط با روش های اکتشافی مختلف زمین شناسی اعم از واحدهای سنگ شناسی، گسل ها، کراترها، چشمه های آب گرم، داده های ژئوفیزیکی شامل مغناطیس هوابردی، گرانی سنجی و لرزه نگاری، داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه و نیز داده های سنجش از دور (ASTER) منطقه در محیط GIS آماده شدند و برای تهیه نقشه مناطق بالقوه و مناطق با اولویت بالا برای فعالیت های اکتشافی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش از روش های هم پوشانی وزن دار و دمپستر- شفر برای تهیه نقشه مناطق پر پتانسیل زمین گرمایی استفاده شده است. از آنجاییکه از مهم ترین اهداف اکتشافی در مراحل اولیه، کاهش وسعت محدوده ی مورد مطالعه می باشد، در این پژوهش و با استفاده از دو روش تلفیقی هم پوشانی وزن دار و دمستر-شفر، وسعت محدوده های مستعد از نظر پتانسیل زمین گرمایی در محدوده چهارگوش نقشه 100000:1 زمین شناسی قره آقاج به ترتیب به 17% و 10% کاهش یافته است. همچنین بر اساس صحت سنجی انجام گرفته، مشخص شد که روش دمپستر- شفر، همپوشانی بیشتری با نشانه ها و شواهد ژئوترمالی منطقه دارا می باشد و از این رو انطباق بیشتری با مناطق پر پتانسیل دارا می باشد.
کلمات کلیدی : زمین گرمایی، قره آقاج، GIS، دمپستر-شفر
تاریخ دفاع : 

5496