مسابقات فوتسال (ویژه برادران)-(یادواره فتح خرمشهر – اردیبهشت ۱۳۹۷)

  یکشنبه ۱۳۹۷/۲/۹ بازی اول مکانیک ۱ نفت ۱ ۱۶:۰۰ بازی دوم مکانیک ۲ مدیریت بازرگانی ۱۶:۴۵ پنجشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۳ بازی اول پزشکی کاردانی نرم افزار ۰۹:۴۵ بازی دوم برنده مکانیک [...]

Read more...