دفاع پايان‌نامه، گروه برق – کنترل، شهريار شيراني، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق – کنترل با موضوع : طراحي كنترلكننده پيش بين مقاوم [...]

Read more...

دفاع پايان‌نامه، گروه برق – کنترل، عین اله صالحی سهل آبادی، ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق – کنترل با موضوع : کنترل فازي خودروهاي بدون سرنشین تهیه [...]

Read more...

دفاع پایان نامه، گروه مهندسی شیمی، محمد جواد شکوری، ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی با موضوع : مدلسازی سینتیکی راکتور بستر ثابت واحد [...]

Read more...

دفاع پایان نامه، گروه مهندسی شیمی، مریم مهرابی، ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی با موضوع : سنتز نانوفتوکاتالیست TiO2-ZnTiO3-Fe2O3 و بررسی تخریب [...]

Read more...