دفاع پايان‌نامه، گروه برق – کنترل، عین اله صالحی سهل آبادی، ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق – کنترل با موضوع : کنترل فازي خودروهاي بدون سرنشین تهیه [...]

Read more...