دفاع پايان‌نامه، گروه برق – کنترل، عین اله صالحی سهل آبادی، 1397/06/25 .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق – کنترل با موضوع : کنترل فازي خودروهاي بدون سرنشین تهیه [...]

Read more...