چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی:لیلا ملکی
عنوان پایان نامه: اعتبار سنجی ژن FNDC5 به عنوان ژن هدف miR-129-5p درگیر در بیماری دیابت نوع 2
رشته تحصیلی:زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر کامران قائدی
استاد راهنما دوم: دکتر مریم پیمانی فروشانی
چکیده:

دیابت یک اختلال متابولیک در بدن است که با افزایش سطح گلوکز خون همراه است. این بیماری نوعی بیماری مزمن است که بر توانایی بدن برای استفاده از انرژی موجود در غذاها، تأثیر می گذارد. سه گروه اصلی دیابت عبارت اند از : دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 و دیابت بارداری. دیابت نوع 2 با بالا بودن گلوکز خون در شرایط مقاومت به انسولین و کمبود نسبی انسولین شناسایی می‌شود. در گذشته ارتباط افزایش بافت چربی که مشخصه‌ی اصلی چاقی است با بیماری های متابولیک نظیر دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی مشخص شده است. مطالعات نشان دادند که تغییر بیان miRNA ها با پاتولوژی بیماری دیابت در ارتباط می باشد. مجموعا مطالعات زیادی به اهمیت نقش miRNA ها در تنظیم مسیر سیگنالی انسولین در بافت چربی اشاره می کنند بر اساس مطالعات انجام شده یکی از ژن های تاثیر گذار در بیماری های متابولیک و هموستازی از جمله بیماری دیابت نوع 2 ژنFNDC5 می باشد. نشان داده شده است که این ژن در بافت چربی بیماران مبتلا به دیابت کاهش می یابد. همچنین پایگاه های داده ی مختلفی از جمله MiRWalk و Target Scanپیش بینی می کنند که این ژن یکی از اهداف miR-129-5p می باشد. همچنین مطالعه ای که در پژوهشکده رویان بر روی بافت چربی موش های چاق (مدل دیابت) انجام شده بود نشان داده است که افزایش بیان miR-129-5p ارتباط معناداری با کاهش بیان ژن FNDC5 دارد. در نتیجه هدف از این مطالعه، اعتبار سنجی ژن FNDC5 مورد هدف miR-129-5p است که در رده¬ ی HEK293T توسط تکنیک لوسیفراز انجام می شود.

کلیدواژه: دیابت نوع 2، ژن FNDC5، miR-129-5P

 

نام و نام خانوادگی:محیا شاهم آبادی
عنوان پایان نامه: ارزیابی تکوین قبل و بعد از لانه گزینی جنین های شبیه سازی تولید شده با روش بلوغ آزمایشگاهی دو مرحله ای درگونه بز
رشته تحصیلی:زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر مهدی حاجیان
استاد راهنما دوم: دکتر فرنوش جعفرپور
چکیده:

FSH در سلول های کومولوس تخمک های بدست آمده از فولیکول های کوچک منجر به کاهش صلاحیت رشد تخمک در شرایط آزمایشگاه می شوند. بنابراین احتملا حذف این دو هورمون و افزودن واسطه های مترشحه از سلول های گرانولازا یعنیNatriuretic peptide ، Prostaglandin E2 (PGE2) و Amphiregulin (AREG) به بهبود بلوغ آزمایشگاهی تخمک کمک خواهد کرد. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثرNP و AREG و PGE2 در محیط کشت بلوغ دو مرحله ای بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک و همچنین ارزیابی جنین قبل و بعد از لانه گزینی در گونه بز است.
در این مطالعه در مرحله ی IVM، COCها در محیط کشت دو مرحله ای کشت می شوند. بدین صورت که COC  ها ابتدا 8 ساعت در معرض NP با غلظت nM 1000 و سپس 18 ساعت در محیط دارای PGE2(1nM) + AREG(600nM) کشت شدند. سپس شاخص بلوغ میوزی هسته با رنگ آمیزیHoechst ، درصد تسهیم و بلاستوسیست جنین های شبیه سازی، تعداد بلاستومر بلاستوسیست ها با استفاده از رنگ آمیزی افتراقی، درصد برگشت-پذیری جنین ها پس از پروسه ی انجماد – ذوب و بیان ژن های مرتبط با تکوین جنین در بلاستوسیست های حاصل از پروسه ی شبیه سازی بررسی و با جنین های حاصل از دو گروه کنترل شامل Conventional IVM و (TCM) Tissue culture medium مقایسه شد. در نهایت درصد آبستنی جنین های حاصل از پروسه ی شبیه سازی و انجماد – ذوب در دو گروه Conventional IVM به عنوان گروه کنترل و گروه NP-> PGE2 + AREG به عنوان گروه تیماری، پس از انتقال جنین به منظور ارزیابی تکوین بعد از لانه گزینی نیز بررسی شد.
گروه NP -> PGE2 + AREG نسبت به گروه Conventional IVM درصد تخمک در فاز متافاز دو کمتر و فاز آنافاز – تلوفاز بیشتری را نشان داد. در ارزیابی درصد تسهیم و بلاستوسیست، هیچ تغییر معنی داری بین سه گروه آزمایشی دیده نشد. همچنین افزایش معنی دار تعداد سلول ICM و Total و نسبت ICM / TE در بلاستوسیست-های گروه NP-> PGE2 + AREG نسبت به دو گروه کنترل دیگر شاهد بودیم. در بررسی درصد وضعیت برگشت پذیری پس از انجماد – ذوب جنین ها، گروه NP -> PGE2 + AREG نسبت به گروه کنترل Conventional IVM تفاوت معنی دار نشان نداد اما نسبت به گروه کنترل TCM افزایش معنی داری را شاهد بودیم. همچنین افزایش بیان ژن NANOG در بلاستوسیست های گروه NP-> PGE2 + AREG نسبت به گروه کنترل دیده شد.
مطالعه ی حاضر به عنوان تاییدی بر مطالعات گذشته در این راستا، نشان داد که افزودن NP به محیط کشت بلوغ تخمک از طریق مهار ازسرگیری زود هنگام میوز تخمک و از طرف دیگر با فعال کردن مسیر لیپولیز منجر به کاهش قطرات لیپیدی می شود. لازم به ذکر است که در مطالعه ی حاضر برای اولین بار از هر دو فاکتور AREG و PGE2 در محیط بلوغ کشت دو مرحله ای در بز استفاده شد و همچنین برای اولین بار اثرات روش بلوغ دو مرحله ای بر تکوین قبل و بعد از لانه گزینی جنین های حاصل از روش شبیه سازی بررسی شد. در واقع در این مطالعه، حذف LH و FSH و جایگزینی واسطه های این دو هورمون (AREG و PGE2)، باعث بهبود کیفیت جنین حاصل از روش شبیه سازی، وضعیت برگشت پذیری پس از انجماد – ذوب و درصد آبستنی پس از انتقال شد.

کلیدواژه: بلوغ آزمایشگاهی، تکوین جنین، Natriuretic peptide،Prostaglandin E2 ، Amphiregulin

 

نام و نام خانوادگی:مهناز عباسی
عنوان پایان نامه: تعیین جایگاه یک یا چند گره چاهک به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سیّد محمود دانشور فرزانگان
چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم از تعداد زیادی گره حسگر، که به صورت تصادفی در نواحی غیرقابل دسترس پراکنده میشوند، تشکیل میشوند. محدودیت انرژی و تأخیر از جمله مهمترین چالشهای پیشرو در این شبکه ها هستند. علاوه بر این دو چالش، مسأله حفره انرژی نیز کاهش غیریکنواخت انرژی را در این شبکه ها به همراه دارد. تا به اکنون محققان روشهای بسیاری را برای غلبه بر این چالشها ارائه دادهاند، از جمله: استفاده از مسیریابی های بهینه در شبکه، استفاده از انواع الگوریتمهای
خوشه بندی ابتکاری و فراابتکاری، استفاده از گره های حسگر و یا گره چاهک متحرک و غیره. هدف این پایان نامه کاهش تأخیر و کاهش انرژی مصرفی در بین گره های حسگر می باشد. در این راستا، این پایان نامه به ارائه دو الگوریتم می پردازد. این الگوریتمها، با هدف بهبود انرژی مصرفی و کاهش تأخیر، به تعیین مکان قرارگیری دو گره چاهک در شبکه میپردازند. قرار دادن دو گره چاهک در شبکه باعث توزیع بهتر گره های حسگر در بین آنها شده و این مسأله میتواند اهداف موردنظر این پایان نامه را برآورده سازد. نتایج شبیه سازی نیز، برتری الگوریتمهای پیشنهادی را در مقایسه با کارهای موجود از نظر انرژی مصرفی و تأخیر در ارسال داده ها از گره های حسگر تا گره چاهک را نشان میدهند. برای کمترین تعداد گره های حسگر، الگوریتمهای SPA و SCA ، به ترتیب 25 % و 23.75 % نسبت به الگوریتم Centroid انرژی مصرفی را بهبود بخشیده اند. همچنین، این دو الگوریتم، به میزان 26.36 % و 16.66 % تأخیر را نسبت الگوریتم بهبود داده اند.

کلیدواژه: شبکه های حسگر بی سیم، جایگاه گره چاهک، ناحیه خالی، الگوریتم بهینه سازی ذرات، انرژی مصرفی گرههای حسگر، تأخیر ارسال داده

 

نام و نام خانوادگی:سیّد احمد موسوی پور چهارده
عنوان پایان نامه: ارائه مدل‌سازي جهت تشخیص زودهنگام سرطان سینه با استفاده از روش‌هاي مبتني بر داده‌کاوي در تصاوير ترموگرافي
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سیّد محمود دانشور فرزانگان
چکیده:

شبکه های حسگر بیسیم از صدها یا هزاران گره حسگر تشکیل شده اند که بواسطه اجتماع آنها در مکان هایی که برای انسانها غیرممکن و یا خطرناک است، کاربردهای فراوانی را ایجاد کرده اند. این گره ها محیط اطراف خود را سنجش کرده و پس از جمع آوری داده ها، آ نها را برای گره چاهک ارسال مینمایند. این شبکه ها با چالشهای زیادی روبه رو میباشند که از مهمترین آ نها می توان به محدودیت انرژی و تأخیر اشاره نمود. از آنجاییکه این گره ها معمولاً در محیط های خشن و غیرقابل دسترس پخش می شوند، حل دو چالش گفته شده اهمیت به سزایی دارد. یکی از ایده های مطرح جهت برطرف کردن این چالش ها استفاده از گره چاهک متحرک و طراحی بهینه و مناسب مسیر حرکت آن می باشد. بنابراین، هدف این پایان نامه کاهش تأخیر و کمینه کردن مصرف انرژی در این شبکه ها است. در این راستا، با بهره گیری از روشهای خوشه بندی و الگوریتم های فرا ابتکاری در شبکه های حسگر بیسیم به شکل توأم، به خوشه بندی گره های حسگر و تشکیل درخت مسیریابی از گره ها به سرخوشه های متناظرشان و طراحی مسیر حرکت گره چاهک میپردازیم. نتایج شبیه سازی حاکی از برتر ی عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دیگر کارهای موجود، از نظر مصرف انرژی و تأخیر در شبکه های حسگر بیسیم می باشد. به طوریکه، در حالت کمترین تعداد گره های حسگر، انرژی مصرفی و تأخیر به ترتیب 98 / 11 % و 33 / 74 % نسبت به الگوریتم مرجع بهبود بخشده است.

کلیدواژه: شبکه های حسگر بیسیم، خوشه بندی، مسیر حرکت گره چاهک، الگوریتم تبرید بهینه سازی شده، انرژی مصرفی، تأخیر

 

نام و نام خانوادگی:فاطمه فلاح پور سیچانی
عنوان پایان نامه: بهبود دقت شناسایی ریزدانه های کلسیم در سرطان سینه مبتنی بر الگوریتم بیشینه انحنا، عملگرهای ریخت شناسی و شبکه های عصبی کانولوشنی
رشته تحصیلی:مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر حمیدپور
چکیده:

شناسایی ریزدانه‌های کلسیم در ارائه اقدامات شناسایی زودهنگام سرطان سینه دارای اهمیت قابل توجهی است. برای شناسایی این ریزدانه ها از تصاویر ماموگرافی استفاده می شود. شناسایی ریزدانه‌های کلسیم در تصاویر ماموگرافی با چالش هایی همچون اثر حجم جزئی، مشابهت بافت ریزدانه با بافت‌های غیر ریزدانه مشابه، شکل، ابعاد و موقعیت ریزدانه کاملا تصادفی روبرو است. برای تشخیص ریزدانه ها از روش های دستی استفاده می شود. زمان تشخیص، هزینه و خطای بالا این روش ها سبب شده است که روش های مبتنی بر پردازش تصویر مورد توجه قرار گیرد. روش های یادگیری عمیق در سال های اخیر در پردازش تصاویر پزشکی قابلیت های زیادی از خود نشان داده است. در این پایان‌نامه یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم بیشینه انحنا و عملگرهای ریخت شناسی و شبکه های عصبی کانولوشن در تصاویر ماموگرافی پیشنهادشده است. تصاویر ماموگرافی معمولاً دارای کیفیت پایینی هستند، به همین دلیل از فرآیند پیش پردازش برای بهبود کیفیت تصویر استفاده‌شده است. دقت و حساسیت ناحیه مطلوب شناسایی‌شده با ناحیه ای که توسط پزشک استخراج ‌شده، مقایسه گردید. در ادامه به کمک شبکه عصبی کانولوشنی طراحی شده 15 لایه، ناحیه دارای ریزدانه قطعه بندی می شود. به منظور بهبود نواحی قطعه-بندی شده از الگوریتم بیشینه انحنا و عملگرهای ریخت شناسی استفاده شده است. پس از قطعه بندی، این نواحی به دودسته خوش خیم و بدخیم طبقه بندی شده است. معیارهای دقت شناسایی، حساسیت و نرخ اخباری مثبت و منفی برای ارزیابی دقت تشخیص خوش‌خیم و بدخیم بودن ریزدانه به کار گرفته شد. دقت شناسایی 50/97%، حساسیت 13/98%، نرخ اخباری مثبت 30/98% و منفی 32/96 درصد در مقایسه با سایر روش‌ها، حاکی از برتری روش پیشنهادی است.

کلیدواژه: ریزدانه کلسیم، سرطان سینه، تصاویر ماموگرافی، طبقه‌بندی، استخراج ویژگی، شبکه عصبی کانولوشنی EFL

 

نام و نام خانوادگی:فرحناز مرادی سیاه افشاری
عنوان پایان نامه: ارائه مدل‌سازي جهت تشخیص زودهنگام سرطان سینه با استفاده از روش‌هاي مبتني بر داده‌کاوي در تصاوير ترموگرافي
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر حسین مرادی
چکیده:

سرطان سينه شايع‌ترين عامل مرگ در زنان سرطاني محسوب مي‌شود. تشخيص زود هنگام و درمان بيمار در ميزان اثرگذاري درمان بسيار حائز اهميت مي‌باشد. به منظور شناسايي كلينيكال توده‌هاي سرطاني از سيستم‌هاي تصويربرداري روش‌هاي اشعه ايكس، راديوگرافي، فلوئورسكوپي، سي تي اسكن، روش مغناطيسي يا ام آر اي، پزشكي هسته‌اي و روش‌هاي ماوراء صوت استفاده مي‌شود. تصاوير حاصله در روش‌هاي فوق به‌دليل توليد برش‌هاي لازم از اندام تحت تصوير‌برداري، حذف نويز، اختصاص رنگ و در كل ارتقاء كيفيت‌تصوير، به صورت خام قابل استفاده نيستند، لذا پردازش‌هاي وسيع و گسترده‌اي روي آنها صورت مي‌گيرد كه عموماً شامل پردازش تصاوير و استخراج اطلاعات مؤثر در تشخيص و يافتن مواضع مورد توجه، بازسازي تصاوير در كامپيوتر به صورت سه بعدي و درون‌يابي اطلاعات مي‌باشد. در اين پايان‌‌نامه با استفاده از الگوريتم ماشين بردار پشتيبان به شناسايي غدد سرطاني از يكسري تصوير از بافت‌‎‌هاي بيمار سرطان سينه پرداخته مي‌شود. از جمله ويژگي‌هاي اين الگوريتم، استفاده از روابط بهينه در تشخيص مرز تصاوير با سرعت بالايي به تشخيص توده سرطاني مي‌پردازد. در اين تحقيق، از ويژگي‌هاي مبتني بر مكان توده استفاده مي‌شود و براساس آن تشخيص صورت مي‌گيرد. ماشين بردار پشتيبان به‌دليل سادگي پياده‌سازي و بار محاسباتي كمتر نسبت به ساير روش‌هاي ديگر مانند شبكه‌هاي عصبي با پيچيدگي طراحي لايه‌ها و وزن‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است كه اين روش داراي سرعت مناسب در فاز آموزشي شبيه‌سازي نيز مي‌باشد. الگوريتم پيشنهادي بااستفاده از نرم‌افزار MATLAB شبيه‌سازی می‌شود و نتايج به دست آمده نشان ‌دهنده تشخيص تصاوير بادقت 52/97 درصدي الگوريتم پيشنهادي براي تشخيص سريع از توده سرطاني نسبت به تصوير اصلي مي‌باشد.

کلیدواژه: داده‌کاوی، تشخيص توده سرطاني، ویژگی‌های مورفولوژی، ماشين‌ بردار پشتيبان EFL

 

نام و نام خانوادگی:جلال سلمانی
عنوان پایان نامه: Lexical Richness of Iranian Intermediate EFL Learners’ IELTS Academic Writing Test
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر شیلاخیرزاده
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان غنی بودن واژگان مقالات آیلتس در زبان آموزان ایرانی متوسطه انگلیسی انجام شده است. داده ها از 45 دانشجوی مقطع کارشناسی و 35 دانشجوی کارشناسی ارشد جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. از آزمون مقدماتی انگلیسی (PET) و LFP investigator program به عنوان ابزار این مطالعه استفاده شد. مقالات مکتوب به دست آمده از برگزاری آزمون رایتینگ آکادمیک آیلتس برای گردآوری دو مجموعه از گفتمان نویسندگان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده شد. شرکت کنندگان باید حداقل 250 کلمه می نوشتند. پس از جمع آوری داده های مورد نیاز، تمامی متون تایپ و به فایل های کامپیوتری تبدیل شدند تا توسط RANGE بررسی شوند. برای هر نگارش، RANGE اعداد واژگانی را در نوشتار، قسمت نوع/توکن، و همچنین نمایه فرکانس واژگانی ارائه کرد. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی، درصد و خروجی آمار توصیفی RANGE استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرات به دست آمده بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه: غنای واژگانی، مقالات آیلتس، زبان آموزان متوسط EFL

 

نام و نام خانوادگی:مسعود فاطمي
عنوان پایان نامه: جداسازی ترکیبات آروماتیک از نرمال پارافین و اولفین( 13_C10(C توسط جاذب ژئوپلیمری
رشته تحصیلی:مهندسي شیمي گرایش طراحي فرآیند
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر وحید جوانبخت
چکیده:

ژئوپلیمرهای مبتني بر متاکائولین، موادی بر پایهی آلومینوسیلیکاتي هستند که ميتوانند به عنوان جاذب، ترکیبات آروماتیک را از اولفین و نرمال پارافین جدا کنند. در این پژوهش، سه نمونه جاذب بر پایهی متاکائولین سنتز گردید. در این جاذبها یک نمونه با متاکائولین در محلول قلیایي سنتز شد و نمونه پایه نامگذاری گردید. در جاذب دوم با نام CA ، از کربن فعال که دارای تخلخل زیادی است در کنار متاکائولین استفاده گردید و در سنتز جاذب نهایي، همراه با متاکائولین، فلز مس به عنوان فلز فعال بر روی سطح آلومیناسیلیکات لای هنشاني و با نام Metal کدگذاری شد. بعد از سنتز، کاتالیستها با محلول اسید نیتریک 10 مولار خنثي سازی شده و برای حذف یون و ترکیبات ناخالص، با آب مقطر شست و شو و سپس در کوره و در دمای 550 درجه سانتيگراد به مدت 3 ساعت قرار گرفت. طبق نتایج XRD ، ساختار کریستالي و آمورف جاذبها بررسي گردید. درصد کمي مواد تشکی لدهنده جاذبها در آنالیز XRF تعیین شد. مساحت سطح این جاذبها طبق آنالیز BET برای جاذبهای CA ، نمونه پایه و Metal به ترتیب برابر با gr/2m 39.33 ، gr/2m 10.143 و gr /2m 23.378 ميباشد. حجم کل حفرات نانو ذرهها برای جاذبهای CA ، نمونه پایه و Metal به ترتیب برابر است با gr/3cm 0.2118 ، gr /3cm 0.182 و gr/3cm 0.1107 و همچنین اندازه ذرهها به ترتیب برابر nm 22.243 ، nm 72.1 و nm 18.949 ميباشد. نتایج تصاویر SEM نشان داد که توزیع مواد تشکیل دهنده جاذبها نسبتا یکنواخت بوده است. همچنین اندازه ذرات تشکیل دهنده کمتر از 100 نانومتر ميباشد. میزان نرمال پارافین و اولفین موجود که درصد آروماتیک اولی هی آنها طبق آنالیز طیفسنجي UV-VIS حدود ppm 4000 بود، بعد از استفاده از جاذبهای CA ، نمونه پایه و Metal در دمای 100 درجه سانتيگراد و زمان 24 ساعت از به ترتیب برابر با اعداد ppm 3251 ، ppm 3598 و ppm 2900 است.

کلیدواژه: ترکیبات آروماتیک، نرمال پارافین و اولفین، ژئوپلیمر، جاذب، متاکائولین

 

نام و نام خانوادگی:ناهید سلیمانی
عنوان پایان نامه: The Effect of Online Learning on Motivation and Willingness to Communicate Among Iranian EFL Learners
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید طباطبایی
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یادگیری آنلاین بر انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط زبان‌آموزان ایرانی بود. به‌عنوان هدف دوم، این مطالعه باهدف تعیین اینکه آیا یادگیری آنلاین می‌تواند جایگزین یادگیری حضوری و بدون تأثیر بر انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط دانش‌آموزان شود یا خیر، انجام شد. این مطالعه به‌صورت کمی طراحی شده بود. نمونه‌ای متشکل از 72 دانشجوی دختر و پسر از یک مؤسسه خصوصی انگلیسی در اصفهان به نام هفت‌اقلیم استفاده شد. همه شرکت‌کنندگان فارسی را به‌عنوان زبان اول صحبت می‌کردند. شرکت‌کنندگان از سطوح مختلف بودند. در این مطالعه از پرسش‌نامه مک‌اینتایر و همکاران. (2001) برای اندازه‌گیری تمایل دانش‌آموزان به برقراری ارتباط در داخل و خارج از کلاس استفاده شد و از پرسش‌نامه انگیزش گاردنر برای بررسی میزان انگیزه یکپارچه و ابزاری آنها استفاده شد. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری آنلاین تأثیر معناداری بر انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط زبان‌آموزان ایرانی ندارد. با توجه به عدم تاثیر یادگیری آنلاین بر انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط، پیشنهاد می شود معلمان و موسسات شرایط استفاده از آموزش آنلاین را در کنار آموزش حضوری فراهم کنند. این به دانش آموزان کمک می کند تا بهترین سیستم را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند بدون اینکه انگیزه و تمایل به برقراری ارتباط آنها کاهش یابد.

کلیدواژه: یادگیری آنلاین، انگیزه، تمایل به برقراری ارتباط

 

نام و نام خانوادگی:ریحانه مطلبی
عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی استخراج مایع- مایع در اختلاط کننده های پیچ خورده میکرو
رشته تحصیلی:مهندسی ‌شیمی- طراحی فرآیند
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر روح اله صادقی
چکیده:

در سالهای اخیر ، کاربرد راکتورهای میکرو در زمینه های صنایع فرآیند شیمیایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مزایای متعددی مانند مسیر انتقال کوتاه تر در میکروکانال ها و نسبت سطح به حجم زیاد ، امکان انجام واکنش هایی شامل مواد شیمیایی سمی و خطرناک و داشتن یک هندسه ساده ، باعث استفاده از میکروکانال ها در بسیاری از زمینه ها مانند انتقال گرما و جرم شده است. در این مطالعه عملکرد یک میکروکانال پیچ خورده در فرآیند استخراج مایع – مایع شبیه سازی گردید. یک مدل سازی دو فازی اولرین – اولرین همراه با مدل موازنه جمعیتی برای توزیع اندازه قطرات در این شبیه سازی استفاده گردید. در این مطالعه به شبیه سازی میکروکانال های پیچ خورده در استخراج مایع – مایع که سیال دو فازی از آن عبور می کند پرداخته شده است. فاز آلی شامل -n بوتانول و n-هگزانول و فاز آبی شامل سدیم هیدروکسید M5/0 می باشند که 4- نیترو فنیل استات را از فاز آلی استخراج می شود. در این شبیه سازی اثر هیدرودینامیکی سرعت و فشار بر میزان اغتشاش و اندازه قطرات بررسی گردید. همچنین اثرات غلظت حل شونده و رینولزجریان بر میزان انتقال جرم بررسی گردید و ضریب انتقال جرم محاسبه شد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی نشان داد که اختلاف کمی بین آنها وجود دارد نتابج بررسی فرآیند انتقال جرم نشان دادکه ضریب انتقال جرم را می‌توان در غالب عدد بدون بعد شروود توسط رابطه مناسب بیان کرد. هم‌چنین نتایج نشان داد با افزایش رینولز جریان گرادیان سرعت نزدیک به دیواره ها زیاد می شود و همیشه کناره جداره ها سرعت برابر صفر است. افزایش رینولز جریان باعث افرایش توربالانسی به علت اغتشاش در لوله های پیچ خورده و افت فشار می شود در نتیجه قطر کاهش می یابد. وهر چه رینولز افزایش یابد غلظت 4- نیترو فنیل استات در فار آبی افزایش و در فاز آلی کاهش می یابد. در میکروکانال (2) در رینولز های 175،150،126، 200 نتایج مطلوب به دست نیامد در نتیجه از رینولز های 1800،1600،1400، 2500 استفاده شد.

کلیدواژه: استخراج ، مایع – مایع ، میکروکانال ، رژیم جریان، انتقال جرم

 

31792