چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : علی ساکی
عنوان پایان نامه : ارزشیابی کتاب “انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی” از دیدگاه اساتید و دانشجویان
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سید امید طباطبایی
چکیده : تحقیق پیش رو با هدف ارزشیابی کتاب “انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی” آموزش داده شده در دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه استاید و دانشجویان این رشته انجام گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود این کتاب ارائه شده است. در این پروژه تحقیقاتی تنها خصوصیات مربوط به محتوی کتاب و فرمت کتاب مورد مطالعه قرار گرفته و برای دستیابی به اهداف ذکر شده روش تحقیق آمیخته که شامل استفاده از پرسشنامه، مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده کلاسی می شود مورد انتخاب قرار گرفته است. سه استاد و ۳۱ دانشجوی رشته علوم سیاسی در این تحقیق شرکت نموده اند. نتایج تحقیق نشان دهنده باور اساتید و دانشجویان بر ناهمخوانی کتاب حاضر با نیازهای آموزشی آنان در حوزه های فرمت کتاب (روش تدریس، متناسب بودن برای دانشجو، طراحی کتاب) و محتوی (محتوی عمومی، مهارت شنیدار، مهارت گفتار، مهارت خواندن، مهارت نوشتار، لغت، دستور، تلفظ، تمرین ها) است. بر مبنای این یافته ها نویسندگان توصیه می کنند که برای بهبود کتاب اقداماتی نظیر اضافه نمودن بخش های جداگانه جهت تقویت چهار مهارت اصلی، اضافه نمودن واژه نامه انگلیسی به فارسی، بروزرسانی متن ها، و بازطراحی کتاب انجام شوند. می توان از نتایج این تحقیق برای طراحی کتاب هایی متناسب تر برای آموزش انگلیسی تخصصی رشته علوم سیاسی و سایر رشته های دانشگاهی بهره برد.
کلمات کلیدی : انگلیسی برای اهداف خاص، انگلیسی برای اهداف دانشگاهی، ارزشیابی کتاب انگلیسی، انگلیسی برای علوم سیاسی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سمیه افراز
عنوان پایان نامه : تأثیر طرح ریزی بر روی اضطراب و کیفیت تولید نوشتاری زبان آموزان ایرانی.    طرح ریزی پیش از تکلیف در مقایسه با طرح ریزی همزمان با تکلیف
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : اعتقاد بر این است که رویکرد مبتنی بر تکلیف ، شرایط مطلوب تری برای زبان آموزان ایجاد و یادگیری زبان دوم را تسهیل می کند. به همین دلیل ، آموزش و یادگیری زبان بر اساس این رویکرد اخیراُ در مرکز توجه بسیاری از مدرسان زبان دوم و طراحان برنامه درسی قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی اثر بخشی طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف ،به عنوان طرح ریزی های متداول، بر دقت و پیچیدگی کیفیت نوشتاری زبان آموزان ایرانی می پردازد. در این تحقیق از میان ۶۰ نفر زبان آموز انگلیسی مرد و زن ، ۴۱ نفر انتخاب شدند. میانگین سن شرکت کنندگان در این مطالعه که بین ۲۵ تا ۳۵ سال داشتند ، حدود ۳۰ سال بود. آنها به دو گروه طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف تقسیم شدند. در طرح ریزی پیش از تکلیف ، یک قطعه متن خواندنی به شرکت کنندگان داده شد، در حالیکه در طرح ریزی همزمان با تکلیف یک موضوع داده شد تا در مورد آن بنویسند.پس از اینکه هر دو گروه از شرکت کنندگان نوشته های خود را ایجاد کردند، برای اندازه گیری میزان اضطراب آنان ، یک نسخه ترجمه شده از پرسشنامه اضطراب به آنها داده شد. برای اندازه گیری دقت نوشتار دانش آموزان معیار جملات بدون خطا و برای اندازه گیری پیچیدگی نوشتار آنان معیار نسبت اجزای جملات به کل جملات محاسبه شد. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از معیار همبستگی پیرسون تحلیل شد ،بعلاوه، اطلاعات بدست آمده از سنجش میزان دقت و پیچیدگی توسط   معیار زوجیt-test  از لحاظ کمی تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه طرح ریزی پیش از تکلیف و طرح ریزی همزمان با تکلیف  تاَثیر مثبتی بر افزایش پیچیدگی نوشتار دانش آموزان داشتند اما تاَثیر قابل توجهی بر دقت نوشتار آنان نداشتند. علاوه بر این ، اضطراب طرح ریزان پیش از تکلیف، ارتباط منفی با کیفیت نوشتار آنان داشت. یافته های این مطالعه می تواند الهام بخش معلمان زبان باشد تا از روش های مذکور در کلاس های آموزش مهارت نوشتن بهره مند گردند.
کلمات کلیدی : اضطراب زبان، طرح ریزی، تکلیف، آموزش مبتنی بر تکلیف، دقت نوشتن، اضطراب نوشتن، پیچیدگی نوشتن
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محمد منتظری
عنوان پایان نامه : تاثیر فرضیه میزان فرایند و تحلیل ویژگی فنی بر روی  یاد گیری لغات زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : مطالعات متعددی تاثیر تسک های مختلف بر بروی یادگیری لغات را بررسی نموده اند. این تحقیق از دیدگاهی متفاوت به بررسی دو نوع تئوری ( تاثیر فرضیه میزان فرایندILH  و تحلیل ویژگی فنی  TFA) پرداخته است که از طریق آنها میتوان میزان اثربخشی تسک ها برروی یادگیری لغات را پیش بینی کرد. این تئوری ها برای میزان فرایند یادگیری , معیارهایی را مشخص میکنند ولی در تعداد معیارها با یکدیگر متفاوت هستند. به همین منظور در ابتدا ۲۰ زبان اموز ایرانی که از نظر مهارت زبانی و لغت همسان بودند به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. سپس از گروه ها خواسته شد تا پس از خواندن متنی مشابه یکی از دو تسک زیر را انجام دهند: (۱) نوشتن جمله با به کار گیری لغات مورد نظر , دارای شاخص ۴ بر اساس تئئوری ILH   و شاخص ۶ بر طبق TFA . (2) پر کردن جاهای خالی , دارای شاخص ۲ بر اساس ILH , و شاخص ۷ بر طبق TFA. در حالی که تئوری ILH پیش بینی میکند تسک ۱ به دلیل داشتن شاخص بالاتر(۴ در مقابل ۲) موفق تر خواهد بود, تئوری TFA از دیدگاهی متفاوت پیش بینی میکند تسک ۲ به دلیل داشتن شاخص بالاتر ( ۷ در مقابل ۶) موفق تر خواهد بود. این تحقیق پس از بررسی نتایج به دست امده به این نتیجه رسید که تئوری فرضیه میزان فرایند در پیش بینی اثر پذیری تسک ها موفق تر خواهد بود. بنابراین اساتید میتوانند از این تئوری موثر, برای آموزش لغات به زبان آموزان استفاده کنند.
کلمات کلیدی :  فرضیه میزان فرایند , لغت ,  تحلیل ویژگی فنی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : زینب مختاری
عنوان پایان نامه :  کنترل سیستم گلوکز-انسولین بیمار دیابت نوع یک توسط کنترلر مد لغزشی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : بیماری دیابت، یک اختلال در سوخت و ساز بدن است که به طور عمده به دو دسته دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم تقسیم بندی می شود. این پژوهش سعی در ارائه کنترل کننده مناسب برای کنترل سطح گلوکز خون در بیمار دیابتی نوع اول با توجه به مدل انتخاب شده برای سیستم گلوکز – انسولین دارد. به این منظور، در ابتدا یک مدل غیر خطی از فرد دیابتی نوع اول (مدل مینیمال برگمن) در نظر گرفته می شود. سپس جهت بررسی صحت مدل مذکور برای سیستم گلوکز – انسولین، این مدل به ازای پارامترها و فرضیه های مختلف ارائه شده در مقالات مختلف، شبیه سازی می شود. در مرحله بعدی، با توجه به عملکرد مطلوب کنترل کننده های مد لغزشی در برابر دینامیک های مدل نشده، به طراحی کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول پرداخته می شود و عملکرد این کنترل کننده در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بهبود این روش و حذف پدیده لرزش در این روش، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا طراحی می شود. به منظور نشان دادن قابلیت های کنترل کننده های مذکور، عملکرد این دو کنترل کننده نیز در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گردد. نتایج شبیه سازی توانایی کنترل کننده های پیشنهادی را در کنترل سطح غلظت گلوکز خون نشان می دهد.
کلمات کلیدی : یابت، کنترل سطح گلوکز خون، مدل مینیمال، برگمن، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : حامد اکبری
عنوان پایان نامه : بررسی بیان نسبی miRNA-140-5p و ارتباط آن با مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب در طی پیشرفت بدخیمی در رده های سلولی سرطان کلور کتال
رشته تحصیلی : زیست شناسی- سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر کامران قائدی و دکتر فرزاد سید فروتن
چکیده : سبک زندگی و به‌خصوص عادات رژیم غذایی در جوامع امروزی تغییر کرده است و همین موضوع، سرطان کولورکتال را به یکی از شایع‌ترین و مرگ‌بارترین سرطان‌ها تبدیل کرده است. مطالعات انجام‌گرفته بر روی میزان مصرف اسیدهای چرب بلند زنجیر در ارتباط با سرطان روده بزرگ نشان‌دهنده ارتباطی معنی‌دار بین میزان مصرف آن‌ها در رژیم غذایی و افزایش بروز بدخیمی‌های روده بزرگ است. از جهتی مطالعات مختلف نشان داده‌اند hsa-miR-140-5p، در سرطان کولورکتال دچار کاهش بیان می‌شود و این کاهش بیان با پیشرفت سرطان و متاستاز آن به  غدد لنفاوی و ریه بیشتر هم می‌شود. در این مطالعه با در نظر گرفتن مسیر انتقال پیام‌ اسیدهای چرب، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و مقالات مختلف، تعداد یازده ژن‌ جهت بررسی بیان و ارتباط آن‌ها با miRNA مذکور انتخاب گردید. از بین ژن‌های کاندید شده، پنج ژن FABP2، PPARα ، PGC1-α ،VEGFA و VEGFB، که بر اساس پیش‌بینی‌های بیوانفورماتیکی هدف miRNA مذکور هستند، انتخاب شدند. بنابراین سطح بیان hsa-miR-140-5p و mRNA های ژن‌های پیش‌بینی‌شده در رده‌های مختلف سلولی سرطان کولورکتال  (HT-29 ,Caco2 ,HCT116 , SW480) با استفاده از Real-time RT-PCR بررسی گردید. بررسی نتایج حاصل نشان‌دهنده‌ی کاهش معنادارp value<0.05))، سطح بیان hsa-miR-140-5p در رده‌های مختلف سلولی سرطان کولورکتال نسبت به گروه کنترل(رده‌ی سلولی (HDF بود. این در حالی است که سطح بیان mRNA ژن‌های هدف پیش‌بینی‌شده (VEGFA,VEGFB, PPARα )، دارای الگوی بیانی مخالف با miRNA مذکور بوده و به‌طور معنی‌داری افزایش بیان نشان دادند. اگرچه آزمون‌های بیشتری برای تائید پیش‌بینی‌های بیوانفورماتیکی نیاز است، بااین‌حال می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً کاهش سطح بیان hsa-miR-140-5p منجر به کاهش اثر مهاری آن بر mRNA های هدف مذکور گشته و  موجب افزایش بیان آن‌ها گردیده است. نظر به نقش مهم و کلیدی  این ژن‌ها در مسیر انتقال پیام اسیدهای چرب در سرطان کولورکتال،  عواملی که از طرق مختلف همچون تغییرات اپی ژنتیکی (مانند miRNA ها) منجر به افزایش سطح بیان این ژن‌ها می‌شوند، جایگاه درمانی بالقوه ارزشمندی برای سرطان‌های مختلف به‌ویژه سرطان کولورکتال خواهند شد. ازاین‌رو کاهش سطح بیان hsa-miR-140-5p می‌تواند به‌عنوان یک هدف درمانی بالقوه جهت درمان مبتلایان به سرطان کولورکتال در مطالعات آینده مدنظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی : سرطان کولورکتال،hsa-miR-140-5p، FABP2، PPARα، PPARγ، PPAR β/δ، PGC1-α،VEGFA،,VEGFB  FASNمسیر انتقال پیام‌ اسیدهای چرب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محمدعلی بشیری
عنوان پایان نامه : حذف COD و نیترات فاضلاب شهری درراکتورهای ناپیوسته متوالی به روش لجن گرانولی هواز
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : روش تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن گرانولی هوازی نتیجه پیشرفت بیوتکنولوژی در جهت رسیدن به راندمان بالای تصفیه می باشد. ویژگی های متمایز گرانول های هوازی نشان دهنده برتری این فناوری در مقایسه با فرآیندهای لجن فعال متداول است. از ویژگی های این روش میتوان به حذف همزمان مواد آلی ونیتروژن وفسفر وحذف تانک های تهنشینی اولیه وثانویه و انجام کل مراحل تصفیه تنها در یک تانک نام برد. دراین تحقیق عملکرد روش تصفیه گرانولی هوازی فاضلاب شهری شامل راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و حذف نیترات در راکتورهای ناپیوسته متوالی و در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی بررسی و با تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مقایسه گردید.پایلوت مورد استفاده به ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز شامل سه راکتور ناپیوسته متوالی درون یک استوانه فلزی به ارتفاع۱۰متر و قطر۳متر می باشدکه درمجاورت تصفیه خانه شاهین شهر نصب شده است. بررسی راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف نیترات با اندازه گیری غلظت ورودی وخروجی این پارامترها به روش اسپکتوفتومتری نشان داد که این روش با۸۹ درصد حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف آمونیاک تا۹۰درصد و حذف نیترات تا۷۰درصد با میزان اکسیژن خواهی خروجی ۵۵ میلی گرم بر لیتر ونیترات خروجی زیر۱۰میلی گرم بر لیتر۴۰روز پس از راه اندازی پایلوت عملکرد قابل قبولی داشته و بطور موثری می تواند برای تصفیه فاضلاب شهری بکار رود و با توجه به ویژگی های این روش از جمله انجام کل فرآیند تصفیه در یک تانک میتواند جایگزین روش متداول لجن فعال گردد.
کلمات کلیدی : تصفیه هوازی گرانولی،  لجن گرانولی هوازی ، تصفیه گرانولی فاضلاب ، گرانول هوازی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  مطالعه و تحلیل عملکرد مدار تمام جمع کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی تک لایه وبهبود عملکرد آن
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با به چالش کشیده شدن دستگاه های CMOS درمقیاس نانومتر(برای مثال افزایش جریان نشتی که سبب اتلاف قابل توجه توان استاتیک می شود)، تکنولوژی های جدیدی به عنوان جایگزین هایی برای CMOS در حال پدید آمدن هستند. اتوماتای سلولی چهار نقطه (QCA) یکی از این پلت فرم های نو ظهور است. سلول پایه QCA که قادر است تا یک بیت منطقی را ارائه دهد، محدوده ای در مقیاس نانو را اشغال می کند. یک سلول ابتدایی QCA معمولا شامل ۲ الکترون است، که نشان دهنده دو جایگیری ممکن کولن های دافع ۰ و ۱ می باشد. در این پایان نامه در طراحی تمام جمع کننده QCA، از طراحی متقاطع QCA هم سطح استفاده شده است که سبب می شود تا تعداد سلول QCA و محدوده زیر استفاده، بدون هیچ گونه پیامد تأخیری، کاهش یابد. این پایان نامه دو  طراحی جدید از تمام جمع کننده ی تک بیتی  QCA را ارائه می‌دهد. سپس با استفاده از این دو جمع کننده تک بیتی، دو جمع کننده چهار بیتیRCA  ارائه می شود. طرح‌‌ های پیشنهادی در محیط QCADesigner tool version 2.0.3  طراحی و شبیه‌سازی شده‌ است. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم و در یک لایه پیاده‌سازی شده که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد. در ساختار طرح پیشنهادی  اول از ۲۵ سلول استفاده شده و دارای مساحت ۰۲/۰ میکرو متر مربع و تأخیر ۵/۰ سیکل ساعت می باشد. مدار چهاربیتی  RCAطراحی شده دارای ۱۱۸ سلول و مساحت۱۲/۰ میکرومتر مربع می باشد ، که در مقایسه با بقیه ی تمام جمع کننده های RCA کمترین مساحت و کمترین تعداد سلول را دارد.جمع کننده ی بعدی با استفاده از گیت اکثریت ۵ ورودی در یک لایه طراحی شده است. از این جمع کننده برای طراحی یک جمع کننده ی چهاربیتیRCA   استفاده شده است. جمع کننده ی تک بیتی شامل ۴۷ سلول، مساحت۰۳/۰میکرومتر مربع و تأخیر ۷۵/۰ سیکل ساعت می باشد. این جمع کننده نسبت به طراحی های قبلی تمام جمع کننده با گیت اکثریت ۵ ورودی دارای کمترین مساحت است. جمع کننده ی RCA چهار بیتی شامل۲۳۳ سلول، مساحت۲۹/۰ وتأخیر۷۵/۱سیکل ساعت است.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،گیت XOR، تمام جمع¬کننده، مساحت.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سید ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه‌يابي داربست زيست سازگار و زيست تخريب‌پذير پلي‌كاپرولاكتان/ موسيلاژ ريحان جهت استفاده در مهندسي بافت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا علافچیان
چکیده : در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهندسی بافت صورت گرفته است. از دست دادن عضو یکی از اصلی‌ترین چالش‌های علم پزشکی می‌باشد. جایگزینی بافت‌های آسیب دیده یا از بین رفته هم از لحاظ هزینه و هم دسترسی عمومی دارای محدودیت‌های بسیاری است. علم مهندسی بافت با به کارگیری سه فاکتور اصلی سلول، داربست و عوامل رشد، سعی در تسهیل فرایند بهبود آسیب دیدگی‌ها و نقص عضو دارد. داربست به عنوان مکان رشد و تکثیر سلول‌ها در علم مهندسی بافت جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌بایست بیشترین شباهت به محیط طبیعی بدن را دارا باشد که این امر باعث افزایش میزان مهاجرت سلول‌ها به سمت داربست و همچنین باعث افزایش میزان رشد و تکثیر سلول‌ها می‌شود  از بین روش‌های مختلفی که برای تولید داربست وجود دارد، روش الکتروریسی به دلیل سهولت انجام و قابلیت کنترل بهتر مورد توجه قرار گرفته‌است. پلیمرهای مختلفی در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پلیمرهای طبیعی نظیر کیتوسان، آلژینات، کتیرا، ژلاتین، کلاژن، فیبرینوژن و سلولوز و پلیمرهای سنتزی مانند PCL ، PLGA، PLLA، PVA. پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالایی می‌باشند اما با توجه به آبگریز بودن آنها شرایط را جهت مهاجرت و رشد و تکثیر سلول‌ها فراهم نمی‌آورند. جهت برطرف کردن این نقیصه از ترکیب پلیمرهای سنتزی و طبیعی استفاده شده است. پلیمر سنتزی پلی کاپرولاکتان همانند دیگر پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالا می‌باشد و داربست‌های تهیه شده به وسیله آن شباهت زیادی به [۱]ECM دارند. در این مطالعه از پلیمر حاصل از موسیلاژ ریحان جهت افزایش میزان آبدوستی، کنترل زمان تخریب و همچنین افزایش میزان الاستیسیته داربست استفاده‌شد. از‌ این‌رو نسبت‌های مختلفی از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ دانه ریحان با غلظت‌های مختلف فراهم شد و در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار‌گرفت. در نهایتنسبت سه به دو از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ ریحان به دلیل یکدستی، بدون بید بودن و قطر کم الیاف ۲۰±۱۲۰ نانومتر انتخاب شد و تست‌های مختلف بر روی آن انجام گرفت. مشخصه یابی الیاف حاصل توسط FTIR جهت بررسی گروه‌های عاملی داربست، تست XRD جهت بررسی میزان بلورینگی داربست، تست زاویه تماس جهت بررسی میزان آبدوستی داربست، تست تخلخل جهت بررسی میزان خلل و فرج داربست و همچنین تست استحکام جهت بررسی میزان استحکام کششی داربست انجام‌گرفت. پس از انجام تست‌های فوق‌الذکر و مشخص شدن شرایط مناسب داربست جهت کشت سلول، کشت سلول‌های اپیتلیال بر روی داربست انجام‌گرفت. با جمع‌بندی مطالب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که داربست متشکل از موسیلاژ ریحان و پلی‌کاپرولاکتان گزینه مناسبی جهت کشت سلول‌های اپیتلیال می‌باشد.
کلمات کلیدی : مهندسی بافت، الکتروریسی، داربست زیست سازگار، موسیلاژ ریحان، پلی‌کاپرولاکتان.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مهدی جهان پا
عنوان پایان نامه : مطالعات کانی سازی و ژئوشیمی آنتیموان در منطقه سیرزار، شمال غرب تربت جام، خراسان رضوی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : کانسار آنتیموان سیرزار در طول جغرافیایی ۶۰ درجه و ۲۷ دقیقه و ۱۰٫۷ ثانیه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه و ۲۳٫۳ ثانیه در جنوب شرق مشهد مقدس و شمال غرب تربت جام، واقع است. معدن آنتیموان سیرزار در سال ۱۳۷۷ شروع به فعالیت کرده است که تمرکز بیشتر کانی زایی در کوه معدن گزارش شده است. فعالیت هاي قدیمی نیز در این محدوده بر روي زون هاي مینرالیزه مشاهده می شود که تنها شواهد حضور آنتیموان در این محدوده است. کانسار آنتیموان سیرزار در چهارگوش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ تربت جام در حد فاصل زون زمین ساختی ایران مرکزي با پی سنگ پان آفریکن و واحد ساختاري – رسوبی کپه داغ هزارمسجد با پی سنگ هرسینین یا به عبارت دیگر در محدوده برخورد صفحه توران –و صفحه ایران جاي گرفته است. کانی سازي در منطقه سیرزار داراي کنترل گسلی بوده و به صورت رگه اي و جانشینی در سنگ آهک هاي پرمین تشکیل شده است. کانی سازي در منطقه سیرزار به صورت رگه اي و جانشینی در سنگ میزبان کربناتی (پرمین) مشاهده می شود. کانی سازي اولیه در دو مرحله رخ داده است: ۱ ( کانی سازي گالن پیریت کالکوپیریت اسفالریت سولفوسالت سولفید مس آنتیموان همراه با باطله ي کوارتز و باریت ۲ ( کانی سازي استیبنیت پیریت اسفالریت فولوپیت همراه با باطله هاي کوارتز، باریت، دولومیت و کلسیت. کانی هاي ثانویه زون اکساینده نیز شامل مالاکیت، آزوریت، کوولیت، آنگلزیت، سروزیت والنتینیت، بیندهمیت، گوتیت، هماتیت و اکسیدهاي آنتیموان است. سه نوع دگرسانی شامل سیلیسی شدن، باریتی شدن و دولومیتی شدن همراه با ماده ي معدنی سیرزار مشاهده می شود. باریتی شدن به وفور در منطقه سیرزار قابل مشاهده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ژئوشیمیایی آبراهه هاي اصلی موجود در این محدوده می باشد، تا مناطق امید بخش و پتانسیل دار بر اساس عیار اقتصادي کانی آنتیموان، براي استخراج شناسایی گردد. نتایج نشان دادند که هر چه از قسمت جنوب غربی محدوده به سمت میانی محدوده حرکت می نماییم درصد استیبنیت افزایش می یابد. این افزایش غلظت در قسمت هاي میانی محدوده به اوج خود رسیده و به سمت شمال محدوده و نسبتا به سمت شرق محدوده از غلظت آنتیموان کاسته می گردد. با افزایش مقدار استبنیت، مقدار سرب و جیوه هم نسبت به سایر عناصر افزایش می یابد که می توان از آن ها بعنوان ردیاب استفاده نمود. کاربرد روشهاي جدید و کم هزینه فلوتاسیون توانسته عیار اقتصادي این ماده معدنی را با توجه به بهاي تمام شده براي تولید یک تن محصول و قیمت روز آنتیموان، کاهش دهد. با توجه به قیمت آنتیموان)به ازاي هرعیار ۳۰ دلار در هر تن( فرآوري آنتیموان در کانسنگ هاي داراي ۳ درصد استیبنیت نیز توجیه اقتصادي خواهد داشت.
کليد واژه : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مرضیه بهرامی بیرگانی
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری ترکیبی بر پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : استفاده از یادگیری ترکیبی(Blended learning) که آمیخته ای ازآموزش الکترونیکی برخط وروشهای سنتی چهره به چهره میباشد، بعنوان یک برنامه آموزشی در دهه اخیر بطور وسیعی افزایش یافته است.این تحقیق سعی بر این داشته که تاثیر ساختار یادگیری ترکیبی بر میزان پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین آموزان ایرانی را معلوم سازد.شرکت کنندگان در این مطالعه ۶۰ دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان بودند  .آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند  .  سن آنها   بین ۱۹ تا ۲۵ سال بود و  هر دو جنس مونث و مذکررا شامل میشدند.اولین مرحله در این مطالعه اجرای پیش آزمون انگلیسی بود pretest)). دومین مرحله اجرای فرایند آموزش بود.در طی ۱۰ جلسه آموزش ۹۰ دقیقه ای ،گروه آزمایش متون خواندنی را از کتاب درسی خود دریافت کردند .همچنین در خانه امکان استفاده از سایت nicenet.com  را داشتند.برای گروه کنترل متنها بر اساس روش تدریس سنتی آموزش داده شد و مطالب ،آموزش و بازخوردها در کلاس بر اساس کتاب درسی ارائه گردید.مرحله سوم اجرای پس آزمون بود.به منظور برسی فرضیه های این تحقیق و در جهت یافتن تفاوت اماری قابل توجه، در صورت وجود، از آزمون تی مستقل (Ttest Sample Independent)  استفاده گردید.یافته ها نشان دادند که یادگیری ترکیبی تاثیر مثبتی روی توانایی درک مطلب زبان آموزان دارد. بعنوان توصیه آموزشی به معلمان پیشنهاد گردید که از امکانات مجازی و اینترنتی در شغل خود استفاده کنند و همچنین به برنامه نویسان آموزشی توصیه گردید که نام چند وبسایت آموزشی را برای معرفی به زبان آموزان در کتابهای خود بگنجانند.
کلمات کلیدی : یادگیری ترکیبی، درک مطلب خواندن، زبان آموزان ایرانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

12571