چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی:امیررضا شیخ صراف
عنوان پایان نامه: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Art
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر امید طباطبایی
چکیده:
این مطالعه سعی دارد دیدگاه معلمان و داوطلبان آیلتس را نسبت به ذهنیت برای آیلتس بررسی کند. برای این منظور 90 داوطلب آیلتس و 15 مدرس آیلتس از دو مؤسسه اصلی آیلتس شرکت کردند که نیمی از داوطلبان زن (45) و نیمی دیگر مرد (45)بودند. سپس به صورت غیرتصادفی در دو گروه مدرس و داوطلب قرار گرفتند. مهم ترین مطالب مورد استفاده در این تحقیق با آزمون ماک استفاده کنند مشخص می کند زیرا در ابتدای مایندست شروع شد که سطح دانش آموزانی را که می خواهند از ماک استفاده از این کتاب مربیان باید سطح دانش آموزان خود را درک کنند و اگر دانش آموزان حداقل نمره 5.5کسب کنند. باالتر از در حال ارزیابی است. عالوه بر این، ایلتس این که آنها واجد شرایط ورود به تحقیقاتی هستند که در آن و همچنین باید در آزمون آیلتس با نمره 7 یا باالتر شرکت کرده باشند تا اطمینان حاصل شود مدرسان باید دارای مدرک که توانایی آنها به اندازه کافی( تفل) برای تدریس آیلتس باالا است. برای هر یک از دو گروه یک پرسشنامه سنجش ارزیابی اجرا شد و آنها ، طرح توصیفی انجام شد. طرح تحقیق توصیفی برای 20دقیقه فرصت داشتند تا آن را تکمیل کنند. برای ارزیابی کمی با ارائه آمار توصیفی و مقایسه میانگین، 20درصد و (SPSS (تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات عددی با بسته آماری علوم اجتماعی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط یک گروه، t انحراف معیار گویه های پرسشنامه انجام شد. آزمون دانش آموزان یا معلمان در مورد یک منطقه خاص از قالب کتاب یا محتوای کتاب و ظاهر فیزیکی استفاده می شود. پس از آن آزمون مستقل و آزمون جایگزین من یو ویتنی بررسی شد، فرمول هایی برای مقایسه تفاوت بین t طرح غیرآزمایشی )شبه( که با آزمون دو گروه مستقل برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شرکت کنندگان بود. نتایج پرسشنامه حاکی از آن بود که شرکت کنندگان مدرس معتقد بودند که ظاهر کتاب داوطلبان را به خود جذب می کند و تصاویر آن مناسب است، این نشان می دهد که ذهنیت برای آیلتس کتاب مناسبی مطابق با ظاهر فیزیکی است. اکثر معلمان نیز معتقد بودند که محتوا بر اساس نیازهای زبانی داوطلبان تنظیم شده است و در هر صفحه از کتاب اطلاعات کافی ارائه شده است.

کلیدواژه:

ارزیابی کتاب معلمان آیتلس،داوطلبان ایلتس،ذهنیت برای آیتلس

 

نام و نام خانوادگی:میلاد سلیمی بروجنی
عنوان پایان نامه: Submitted in partial fulfillment of the requirement For the degree of Master of Art
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی

In the last couple of decades, integrating culture into second language (L2) classroom instruction has received much attention.  Accordingly, this study aimed at discovering Iranian EFL teachers’ and learners’ beliefs and attitudes toward integration of culture into EFL teaching and learning. Moreover, it was attempted to examine whether there are significant differences between Iranian high school EFL teachers’ and learners’ beliefs with regard to the integration of English culture into L2 classrooms. To do so, following a descriptive quantitative survey design, 50 EFL teachers and 50 EFL learners were selected through convenience sampling to participate in this study. To collect the data, two distinct closed-ended questionnaires developed by Elarbash (2019) were administered separately to the teachers and the learners. The results of data analysis showed that EFL teachers held positive views towards the integration of Western culture in their teaching. The findings showed that most teachers were aware of the importance of teaching Western culture although their EFL textbooks paid very little attention to it. Additionally, it was found that the majority of students appreciated the teaching and learning of culture in EFL classrooms. Finally, the results of an independent samples t-test revealed that there was not a significant difference between Iranian high school EFL teachers’ and learners’ beliefs with regard to the integration of English culture into L2 classrooms. The study will provide pedagogical implications for Iranian EFL teachers and learners within the area of inter-cultural instruction and teaching L2 culture.

کلیدواژه:

Culture, Intercultural Language Teaching and Learning (ILTL), Intercultural Competence

نام و نام خانوادگی:مولود شاه‌‌زیدی
عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت سامانه‌ی ترنسفرزومی حاوی اسید فرولیک و بررسی اثرآن در مقابله با باکتری استافیلوکوکوس‌‌آرئوس به عنوان یک مدل درمان پوستی
رشته تحصیلی: زيست فناوري – ميکروبی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر فرشاد همایونی‌‌مقدم – دکتر کیانوش درمیانی

چکیده:

دارورسانی به پوست با استفاده از محصولات پوستی به عنوان یک درمان غیرتهاجمی دارای مزایایی از جمله انتشار موضعی موثر و مداوم و کاربرد آسان و مقرون به صرفه برای بیمار است. با وجود این مزایا، لایه شاخی که به عنوان یک لایه دفاعی عمل می‌‌کند، از نفوذ مولکول های بزرگتر از 500 دالتون جلوگیری می‌‌کند. برای انتقال مولکول‌های بزرگ‌تر، سیستم‌های دارورسانی مبتنی بر نانوحامل پیشنهاد می‌‌شود. هدف از انجام این پژوهش استفاده از نانوحامل لیپیدی ترنسفرزوم حاوی اسید فرولیک (TF-FA) با داشتن خاصیت ضدمیکروبی، به عنوان یک گزینه درمانی برای بیماری پوستی سلولیتز که منشا آن عفونت ناحیه درم پوست در اثر ورود پاتوژن استافیلوکوکوس آرئوس (S. aureus) است، میباشد. اسید فرولیک (Ferulic Acid (FA))یک ترکیب فنلی دارای خواص ضدمیکروبی میباشد و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی دارای توانایی مراقبت از پوست است اما بدلیل ناپایداری ، کپسوله کردن آن درون نانوحامل کمک به بهبود انتقال آن میکند. جهت انجام پژوهش ابتدا تهیه نانوحامل TF-FA توسط دستگاه تبخیر در خلا چرخان انجام شد و سپس به بررسی های لازم جهت مشخصه‌‌یابی، تعیین خاصیت ضدمیکروبی، بررسی اثر سمیت سلولی و درنهایت توانایی عبور و نفوذ در پوست پرداخته شد. نتایج بررسی DLS ، پتانسیل زتا و شاخص پراکندگی در TF-FA نشان داد ، اندازه آن کمتر از 100 نانومتر و پتانسیل زتا برابر 3/25- میلی‌‌ولت و شاخص پراکندگی 16/0می‌باشد که حاکی از نانو بودن و پایداری مطلوب آن می‌باشد. طبق نتایج طیفFT-IR حاصل از نانوحامل، نوار قوی و گسترده مربوط به FA در عدد موج cm-1 08/3331 مشخص شد که مشخصه گروه OH فنولی در ترکیب است. همچنین در الگوی XRD نتایج نشان داد که FA با موفقیت درون ترنسفرزوم کپسوله شده است و راندمان کپسوله شدن FA درون نانوحامل معادل با 1/82% بدست آمد. بررسی رهایش FA در سامانه بصورت آهسته رهش و تدریجی در طی 24 ساعت بود. غلظت مهارکنندگی (MIC) و غلظت کشندگی (MBC) نانوحامل TF-FA مقابل باکتری(S. aureus) برابر 5/1 و 3 میلی‌‌گرم بر میلی‌‌لیتر بدست آمد. نتایج حاصل از تیمار با سلول‌‌های فیبروبلاست پوستی نشان داد، حضور FA به صورت آزاد و کپسوله می‌‌تواند سرعت بسته شدن زخم را به طور معنی داری افزایش دهد. نتایج بررسی نفوذ و رسوب پوستی FA موجود در TF-FA توسط فرانزسل پس از گذشت 24 ساعت برابر (µg /cm2/h) (91/3±) 4/106 و (µg/cm2) (2/1±) 26/34 بدست آمد که در مقایسه با حالت غیرکپسوله آن میزانی بیش از دو برابر داشت. نتایج حاصل نشان داد بارگذاری FA در نانوحامل‌‌ لیپیدی ترنسفرزوم میتواند از آن در برابر غیرفعال شدن محافظت کند و سمیت و عوارض جانبی بالقوه و مضر آن را کاهش دهد. به همین منظور نانوحامل TF-FA می‌تواند به عنوان یک محصول درمانی با پتانسیل دارورسانی به پوست در مقابله با بیماری سلولیتز پیشنهاد شود.
نتیجه‌گیری : با توجه به تاثیر سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌های پروبیوتیک بر مهار تومورهای سرطانی می‌توان از این پروبیوتیک‌ها برای ادجوانت تراپی، افزایش تاثیر داروهای ضد سرطانی و همچنین به عنوان حامل‌های دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه: نانوحامل لیپیدی – ترنسفرزوم – اسید فرولیک – تحویل پوستی- سلولیتز

 

نام و نام خانوادگی:آقای سید ابوالفضل میرکاظمی
عنوان پایان نامه: بهبود شناسایی و دفاع در برابر حملات سایبری در اکوسیستم خانه هوشمند اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سعید نصری
چکیده:

گسترش دستگاه های اینترنت اشیا (IoT) با برجستگی آنها در زندگی روزمره ما نشان داده می شود. اگرچه چنین دستگاه هایی کارهای روزمره را ساده و خودکار می کنند، اما نقص های امنیتی فوق العاده ای نیز ایجاد می کنند. اقدامات امنیتی فعلی کافی نیست و اینترنت اشیا را به یکی از ضعیف‌ترین حلقه های نفوذ به یک زیرساخت امن تبدیل می‌کند که می‌تواند عواقب جدی داشته باشد. متعاقباً، این پایان نامه با انگیزه نیاز به توسعه و تقویت بیشتر مکانیسم های جدید متناسب با تقویت زیرساخت های امنیتی کلی اکوسیستم های اینترنت اشیا است.

برای تخمین درجه ای که یک هاب می تواند امنیت کلی اکوسیستم را بهبود بخشد، این پایان نامه طراحی و اجرای نمونه اولیه یک هاب امن اینترنت اشیاء جدید، متشکل از مکانیسم های امنیتی داخلی مختلف را ارائه می دهد که ویژگی های امنیتی کلیدی (مانند احراز هویت، محرمانه بودن) را برآورده می کند. ، کنترل دسترسی) قابل اجرا برای طیف وسیعی از دستگاه ها. اثربخشی هاب در یک شبکه اینترنت اشیاء خانگی هوشمند مورد ارزیابی قرار گرفت که حملات سایبری محبوب بر روی آن مستقر شدند.برای افزایش بیشتر امنیت محیط اینترنت اشیا، آزمایش‌های اولیه برای توسعه یک سیستم تشخیص نفوذ سه لایه (IDS) پیشنهاد شده‌است؛ که شامل: لایه یک، IDS  و طبقه بندی دستگاه های اینترنت اشیا، لایه دو، شناسایی بسته های مخرب یا خوش خیم شبکه، و لایه سه، شناسایی نوع حمله رخ داده است. برای پشتیبانی از آزمایش‌های طبقه‌بندی، داده های واقعی شبکه از یک بستر آزمایشی خانه هوشمند جمع‌آوری شد، جایی که طیفی از حملات سایبری از چهار نوع حمله اصلی به سمت دستگاه ها هدف قرار گرفتند. در نهایت، استحکام IDS در برابر حملات یادگیری ماشین متخاصم (AML) بیشتر ارزیابی شد. چنین حملاتی ممکن است مدل‌ها را با تولید نمونه های متخاصم هدف قرار دهند که هدفشان سوءاستفاده از نقاط ضعف مدل از پیش آموزش‌دیده و در نتیجه دور زدن آشکارساز است. این پایان نامه اولین رویکرد را برای تولید خودکار بسته های شبکه اینترنت اشیاء DoS مخرب دشمن ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل بیشتر بررسی می کند که چگونه آموزش خصمانه می تواند استحکام IDS را افزایش دهد.

کلیدواژه: بهبود شناسایی،حملات سایبری،اینترنت اشیاء،یادگیری ماشین

 

نام و نام خانوادگی:شادی مرادی
عنوان پایان نامه: بررسی اثر سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنسوس بر القای آپوپتوز و مهار سیکل سلولی رده سلولی PANC-1
رشته تحصیلی: زيست فناوري – ميکروبی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر مهدی حاجیان-دکتر فاطمه سلیمانی‌فر

چکیده:

هدف تحقیق : سرطان پانکراس به علت نداشتن علائم بالینی مشخص در مراحل پیشرفته قابل تشخیص میباشد. با توجه به اثرات جانبی درمان های شیمی درمانی بر بدن انسان و تاثیر میکروبیوم بدن انسان بر درمان سرطان با ایجاد پاسخ التهابی در مطالعات اثر پروبیوتیک‌های، کشته شده و یا سوپرناتانت آنها بر آپوپتوز سلول‌های سرطانی در رده‌های مختلف با استفاده از سویه‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو اثر سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنسوس بر مهار سیکل سلولی و همچنین القاء آپوپتوز در رده سلولی PANC-1 مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق: در این تحقیق باکتری‌‌‌‌‌‌های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنسوس در محیط MRS مایع کشت داده شده و پس از رسیدن به OD~0.7 رسوب سلولی به محیط DMEM فاقد سرم منتقل شد. 24 ساعت پس از کشت، سلول‌‌‌‌‌‌های PANC-1 در محیط DMEM حاوی 10% سرم و غلظت‌‌‌‌‌‌های 5%،10%،20%،40% از سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌ها تیمار شدند و زنده‌مانی سلول‌‌‌‌‌‌ها به روش MTS مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با انتخاب غلظت IC50 به عنوان غلظتي که 50% رشد سلول را نسبت به گروه کنترل متوقف مي کند، تست‌های مربوط به آپوپتوز و سیکل سلولی با دستگاه فلوسایتومتری انجام شد. سپس با استفاده از Real time PCR بیان ژن‌‌‌‌‌‌های پرو‌آپوپتوزی BAX و آنتی آپوپتوزی BCL-XL مورد بررسی قرار گرفت تحلیل های آماری تمامی تست ها در برنامه Graph Pad Prism و سطح معنی داری 0.05 P value = مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌‌‌‌‌‌ها : تحلیل‌‌‌‌‌‌های آماری انجام شده نشان دهنده معنی دار بودن مرگ سلول‌‌‌‌‌‌های PANC-1 در غلظت‌‌‌‌‌‌های 10 %، 20 % و 40 % در مقایسه با گروه بدون تیمار بوده است. تیمار سلول‌‌‌‌‌‌هایPANC-1 با غلظت 20% به عنوان غلظت IC50 از سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌های لاکتوباسیلوس رامنسوس، لاکتوباسیلوس کازئی و ترکیب هر 2 سوپرناتانت، سبب افزایش معنی دار آپوپتوز به ترتیب به میزان 42% ، 39.33%، 40.33 % بوده است . همچنین تیمار سلول‌‌‌‌‌‌های PANC-1 با غلظت 20% سبب کاهش تعداد سلول‌ها در فازG1 و افزایش تعداد سلول‌ها در فاز S نسبت به کنترل و در نتیجه توقف چرخه سلولی در فاز S گردیده است(P≤0.05). از تیمار سلول‌های فیبروبلاست با غلظت 20% ، تغییر معنا داری نسبت به گروه کنترل مشاهده نگردید(P≥0.05). بیان ژن‌‌‌‌‌‌ BAX در سلول‌‌‌‌‌‌هایPANC-1 تیمار شده برای گروه های تیماری سوپرناتانت لاکتوباسیلوس رامنسوس، کازئی و ترکیب سوپرناتانت ها به ترتیب به میزان 2.1 ،1.78 و 2.3 در مقایسه با سلول‌‌‌‌‌‌های کنترل افزایش و بیان ژن‌‌‌‌‌‌ BCL-XL در سلول‌‌‌‌‌‌هایPANC-1 تیمار شده برای گروه های تیماری سوپرناتانت لاکتوباسیلوس رامنسوس، کازئی و ترکیب سوپرناتانت ها به ترتیب به میزان 0.33 ،0.35 و 0.34 در مقایسه با سلول‌‌‌‌‌‌های کنترل کاهش یافته است (P≤0.05). اما در سلول‌‌‌‌‌‌های فیبروبلاستی، تغییر معنی داری در افزایش یا کاهش بیان ژن‌‌‌‌‌‌ها مشاهده نشده است(P≥0.05).
نتیجه‌گیری : با توجه به تاثیر سوپرناتانت باکتری‌‌‌‌‌‌های پروبیوتیک بر مهار تومورهای سرطانی می‌توان از این پروبیوتیک‌ها برای ادجوانت تراپی، افزایش تاثیر داروهای ضد سرطانی و همچنین به عنوان حامل‌های دارویی استفاده کرد.

کلیدواژه: پروبیوتیک،سوپرناتانت،آپوپتوز،سلول‌سرطانی

 

نام و نام خانوادگی:سعیده کوشکی
عنوان پایان نامه: مطالعه و بهبود روش های تشخیص میتوز با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشنال در تصاویر پاتولوژی پستان
رشته تحصیلی:مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمیدپور
چکیده:

سرطان پستان شایع ترین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. روش های زیادی برای تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن سرطان پستان وجود دارد، اما تشخیص پاتولوژیک اغلب به عنوان “استاندارد طلایی” در نظر گرفته می شود. از آن جایی که شکل و بافت سلول ها در مراحل مختلف رشد میتوز متنوع است و همچنین، سلول های تقلیدی بسیاری وجود دارند که از نظر ظاهری بسیار شبیه به میتوزها هستند، بنابراین، دشواری تشخیص میتوز را افزایش می دهد و مقابله با موارد مثبت کاذب را برای فرآیند تشخیص دشوار می کند. در نتیجه شناسایی سلول های میتوزی در تصاویر هیستوپاتولوژی و شمارش آنها مهمترین شاخص برای ارزیابی خطر متاستاز است. در رابطه با این موضوع در سال های اخیر محققان روش های زیادی را برای بهبود و اصلاح کیفیت تصاویر میتوزی انجام داده اند، از جمله استفاده از روش های خودکار سازی این عملکرد با استفاده از چارچوب یادگیری عمیق، استفاده از شبکه رگرسیون عمیق برای پاسخگویی به چالش های موجود، استفاده از روش های مرحله به مرحله ی تقسیم بندی و طبقه بندی با الگوریتم کریل هرد، روش هایی برای شناسایی خودکار میتوز بر اساس شبکه های عصبی کانولوشنی، استفاده از یک شبکه عصبی کاملاً کانولوشن فیوژن چند مقیاس آگنوستیک دامنه اتوماتیک برای شناسایی میتوزها، و همینطور ارائه یک سیستم یادگیری چند وظیفه ای پایان به پایان برای تشخیص میتوز از تصاویر پاتولوژی که “شبکه میتوزی” نامگذاری شده است.
بنابراین، در ابتدا خودکارسازی این فرآیند برای کاهش زمان وکاهش خطا، سپس پردازش تصویربرداری خودکار برای تشخیص سرطان سالهاست به عنوان یک موضوع تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل مدل ها از پایگاه داده تصاویر چالش ارزیابی الگوریتم های تشخیص میتوز سال 2013 و پایگاه داده طبقه بندی تصاویر هیستوپاتولوژیک سرطان پستان استفاده می شود که شامل 9109 تصویر میکروسکوپی از بافت تومور پستان از 82 بیمار که با استفاده از فاکتورهای مختلف بزرگنمایی جمع آوری شده و شامل 2480 نمونه خوش خیم و 5429 نمونه بدخیم است. در اين پايان نامه هدف اين است که از شبکه های عصبی کانولوشنال برای بهبود و اصلاح کیفیت تصاویر پاتولوژی جهت تشخیص بهتر سرطان پستان برای تشخیص سلول های میتوزی استفاده شود. برای تحلیل مدل ها از الگوریتم های تشخیص میتوز در چالش 2013 (AMIDA13) مورد توصیف قرار گرفت.

کلیدواژه: تشخيص ميتوز، شبکه هاي عصبي کانولوشن، تشخيص سرطان سينه، تصاوير پاتولوژي،کانتور فعال، یادگیری انتقال

 

نام و نام خانوادگی:نرگس دریاپوری
عنوان پایان نامه: تحلیل تصاویر ماموگرافی در شناسایی ناهنجاری‌های سرطان پستان
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید مرادی
چکیده:
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان است. تشخیص زودهنگام سرطان سینه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش شانس بهبودی این بیماری است. روش‌هایی برای تشخیص سرطان سینه ومانند ماموگرافی، سونوگرافی، ام آر آی، پزشکی هسته‌ای، خودآزمایی پستان و معاینه بالینی پستان و غیره وجود دارد. اما ماموگرافی روش استاندارد برای تشخیص و غربالگری سرطان پستان است. اگرچه ماموگرافی به عنوان اصلی‌ترین روش تشخیصی برای مطالعات پستان استفاده می‌شود، اما تفسیر ماموگرافی کار دشواری است و به تجربه و مهارت رادیولوژیست بستگی دارد. بنابراین بسیاری از موارد سرطانی ممکن است به خصوص در غربالگری‌ها طبیعی تشخیص داده شوند، روش پیشنهادی در این مطالعه با تجزیه تصویر با استفاده از مدل مخلوط گوسی همراه است، فیلتر جدیدی به نام فیلتر بخش نیز برای تشخیص توده‌ها پیشنهاد شد. پس از اجرای روش پیشنهادی بر روی 155 تصویر ماموگرافی، نتایج امیدوارکننده‌ای به دست آمد. نتایج نشان داد که5/89 درصد از توده‌ها شناسایی و تنها 98/1 به طور متوسط مثبت کاذب در هر تصویر تولید شد. علاوه بر این، نتایج برای توده‌های بدخیم بسیار بهتر بود به طوری که همه توده‌های بدخیم قابل تشخیص بودند. عملکرد روش پیشنهادی در این تحقیق رقابتی و یا حتی در برخی موارد بهتر از سایر روش‌های پیشنهادی در ادبیات بود.
کلیدواژه:

نام و نام خانوادگی:سحر موسوی
عنوان پایان نامه: به کار گیری یادگیری ماشین تحت نظارت به منظور بهبود کیفیت سرویس در شبکه 5G
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر احمد یوسفی
چکیده:

به پنجمین نسل از فناوری­های سلولی، ارتباطات همراه 5G گفته می شود. شبکه ­های 5G به طور گسترده با سه ویژگی منحصر به فرد مشخص می شوند: اتصال همه جانبه، تاخیر بسیار کم و انتقال داده­ها با سرعت فوق العاده بالا. چالش­های موجود در شبکه­ های 5G عبارتند از: اطمینان از عملکرد شبکه، کیفیت خدمات مورد نیاز از جمله خدمات، ارتباطات انواع ماشین، پهنای باند پیشرفته موبایل، ارتباطات با قابلیت اعتماد بالا با تاخیر کم.

زمینه ­های یادگیری ماشین در تکنولوژی­های ارتباطات قابل پیاده ­سازی هستند. در معماری مطرح شده در این پژوهش، یک مکانیسم اطمینان QOS مبتنی بر یادگیری نظارت شده برای شبکه ­های 5G ارائه شده است.

در این پژوهش ابتدا انواع درخت­های برای یادگیری سیستم مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن بدین صورت است که درخت c4.5 بهترین پاسخ را در مقایسه با بقیه­ ی درخت­ها دارد.

در بررسی­ داده­های شبکه­ های مختلف به این نتیجه رسیدیم که در شبکه ­های غیرپویا سرعت بسیار کمی دارد. برای حل این مشکل، درخت تصمیم را با الگوریتم ژنتیک ادغام نمودیم که منجر به تولید نتایج مطلوبی گردید.

روش پیشنهادی در پنج مرحله کار خود را انجام می­دهد:  1) داده ­های شبکه جمع آوری می­شوند. 2) این داده ­ها به کمک درخت تصمیم c4.5 بررسی شده و فیلدی که باید پیش بینی شوند، پیش بینی می­شوند. 3) داده­ های جمع آوری شده و داده­ هایی که قبلا در الگوریتم ژنتیک بررسی شده ­اند (در تعریف الگوریتم ژنتیک این داده­ ها والد­ها هستند) در کنار هم مجموعه داده­ هایی را تشکیل می­دهند که در این مرحله بررسی می­شوند. 4) داده ­های انتخاب شده در مرحله 3 به عنوان ورودی برای عملیات جهش وارد الگوریتم ژنتیک می­شوند. 5) در این مرحله از بین فرزندان تولید شده در مرحله 4، به صورت تصادفی مواردی انتخاب شده، وارد درخت c4.5 می­شوند و عملیات یادگیری این درخت انجام می­شود. 6) داده ­های وارد شده برای مرحله بعد نگهداری می­شوند (در مرحله 3 به عنوان والد استفاده می­شود).

نتایج بدست آمده از شبیه ­سازی انجام شده بیانگر این موضوع است که ادغام الگوریتم ژنتیک و درخت c4.5 باعث شده است که عملیات یادگیری با سرعت بیشتری انجام شود و به تبع آن پیش بینی با دقت بیشتری انجام شود. مقایسه روش پیشنهادی با CART، CHAID انجام شده است که نتایج بدست آمده از مقایسات انجام شده نشان داده است که روش پیشنهادی توانسته عملکرد بهتری را به نسبت دو روش CART، CHAID بدست بیاورد.

کلیدواژه:

شبکه­ های 5G، یادگیری ماشین، ناهنجاری­های QOS، الگوریتم ژنتیک، درخت تصمیم

 

نام و نام خانوادگی:سحر عسگری
عنوان پایان نامه:Iranian High School EFL Teachers Assessment Literacy
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر امید طباطبائی
چکیده:

One of the main components of the learning process is teacher evaluation. Therefore, assessment literacy is essential to promote student learning and achievement and teacher education. The focus of this mixed study is to investigate the assessment of English as a foreign language (EFL) literacy of English teachers with TEFL and non-TEFL backgrounds in Isfahan schools. The participants in this research were 100 male and female English language teachers from 20 high schools. Their age was between 25 and 50 years. Selection was based on participants’ willingness to participate and teachers were selected based on available sampling in a non-random manner. The instrument were teacher questionnaires and semi-structured interviews with some of them. In the quantitative stage, all the participants were required to complete the questionnaire through the Google form link, and in the qualitative stage, the participants participated in a semi-structured interview. The findings show that there is a significant difference in the level of language evaluation literacy of teachers according to their educational background. Especially, the results show that post-graduate teachers have higher language evaluation literacy than undergraduate teachers, which shows the effect of teachers’ education level and background.

کلیدواژه:Language Assessment Literacy, Language Learning, EFL Learner, TEFL Background, High School Teachers.

 

نام و نام خانوادگی:سمیرا قادریان
عنوان پایان نامه: Evaluation of EFL Teacher Training Program in Iran
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا نجفی- دکتر کاوه خدام باشی
چکیده: The present study was an attempt to evaluate how effectively English language training program helps Iranian EFL teacher trainees prepare for their future positions. The participants of the study were 100 (33 males & 67 females) EFL students. They were males and females and their ages were between 22 and 30 years old. They are English language teacher trainees of Isfahan teacher training university. In the present study, mixed methods design was conducted as an approach to inquiry that combines or associates both interview and questionnaire as qualitative and quantitative phases respectively. Data were collected via both interviews and questionnaires. Interviews were first conducted with Iranian EFL students to identify concerns related to their training program in Iran. The questionnaires’ frequency counted and descriptive statistics were used in this study. Open and axial coding were used to analyse the interviewees’ data to gain a deeper understanding of the participants. The findings revealed that the majority of participants agreed that the teacher training program established a connection between classroom practice and theory. Additionally, the findings demonstrated that teacher training programs can encourage students to focus on their points in the future implications. Hopefully, the findings of this study will assist educational teachers, administrators, and academicians to better understand teacher training programs in Iranian contexts.

کلیدواژه:

EFL Students, Training Program, Teacher Trainees

40261