عدم تشکیل کلاس استاد انداده-۱۳۹۵/۰۹/۲۲

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس کارآفرینی وپروژه آقای انداده درروزدوشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۹/۲۲تشکیل نمی گردد

(ضمناً کلاس جبرانی آن هفته آینده دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ بعداز کلاس برگزار می گردد.)

اتاق اساتید