وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
181 عدم تشکیل کلاس استاد عظیمی-1394/9/25
182 عدم تشکیل کلاس استاد کرباسی-1394/9/23
183 عدم تشکیل کلاس استاد هفت برادران-1394/9/24
184 عدم تشکیل کلاس استاد ساور-1394/9/28
185 عدم تشکیل کلاس استاد انداده-1394/9/23
186 کلاس جبرانی استاد تفضلی-1394/9/18
187 کلاس جبرانی استاد قجاوند-1394/9/18
188 عدم تشکیل کلاس استاد اسمعیلی-1394/9/17و94/9/18
189 عدم تشکیل کلاس استاد صیرفیان-1394/9/15
190 کلاس جبرانی استاد تفضلی-1394/9/15
191 عدم تشکیل کلاس استاد وزیری نژاد- 1394/9/9,1394/9/10
192 عدم تشکیل کلاس استاد ایمانیان-1394/9/9
193 عدم تشکیل کلاس استاد صباغی-1394/9/8
194 عدم تشکیل کلاس استاد منشئی-1394/9/8
195 عدم تشکیل کلاس استاد شاهچراغی-1394/9/2
196 عدم تشکیل کلاس استاد معلمی-1394/8/30
197 عدم تشکیل کلاس استاد جانقربان-1394/8/30
198 عدم تشکیل کلاس استاد اسمعیلی-1394/8/27
199 عدم تشکیل کلاس استاد شفاهی-1394/8/30
200 عدم تشکیل کلاس استاد حسینی- 1394/8/27 -1394/8/26

صفحه 10 از 15