وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
81 عدم تشکیل کلاس استاد نادری-1395/03/11
82 تشکیل کلاس استاد مهدیه-1395/03/11
83 عدم تشکیل کلاس استاد انداده-1395/03/08
84 عدم تشکیل کلاس استاد جهانبانی-1395/03/08
85 عدم تشکیل کلاس استاد رستمی-1395/03/06
86 عدم تشکیل کلاس استاد صمدی-1395/03/01
87 کلاس جبرانی استاد صادقی- 1395/02/28
88 تشکیل کلاس استاد بردبار-1395/02/27
89 عدم تشکیل کلاس استاد اسماعیلیان-1395/02/26و1395/02/27
90 کلاس جبرانی استاد مهدیه و امتحان میان ترم-1395/02/27 و 1395/02/28
91 کلاس جبرانی استاد اصغری-1395/02/25
92 کلاس جبرانی استاد بصراوی-1395/02/25
93 عدم تشکیل کلاس استاد بصراوی-1395/02/23
94 عدم تشکیل کلاس کاربرد رایانه در مهندسی نفت-1395/02/21
95 عدم تشکیل کلاس استاد مهدیه-1395/02/21
96 عدم تشکیل کلاس استاد نوری فر-1395/02/21
97 عدم تشکیل کلاس استاد مستاجران-1395/02/19
98 کلاس حل تمرین استاد حیدری-1395/02/19
99 عدم تشکیل کلاس استاد اصغری-1395/02/12
100 عدم تشکیل کلاس استاد عظیمی-1395/02/12

صفحه 5 از 15