چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

شماره دانشجویی : 93117005
نام و نام خانوادگی : نجمه راه روان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و پیچیدگی؛ همت و مهارت گفتاری در ایرانیان یادگیرنده ی زبان دوم
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93117001
نام و نام خانوادگی : کریم کریم زاده
عنوان پایان نامه : The impact of self-regulation, motivation and self-efficacy on Iranian upper intermediate EFL learners listening skill: The contribution of listening strategies
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : بطور کلی فرایند یادگیری زبان پیچیده تر از آن است که بتوان از آن تعریف مناسبی ارائه داد. زبان آموزان برای دستیابی به اهداف خود، رسیدن به موفقیت و کسب مهارت ارتباطی با مقوله های گوناگونی روبه رو می شوند که در این میان متغیر های عاطفی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای خود تنظیمی ، خودکارآمدی و انگیزه بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی پرداخته است. همچنین نقش استراتژی های شنیداری در افزایش مهارت شنیداری زبان آموزان و نیز ارتباط متغیر سن با متغیر های خود تنظیمی ، خودکار آمدی و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ، به هشتاد نفر از زبان آموزان خانم سطح فوق متوسطه، سه پرسشنامه ام.اس.ال )پینتریچ )   ام.تی.بی (گاردنر )، و جی.اس.ای(شرر ( توزیع شد تا بتوان در مورد متغیر های خودتنظیمی، خودکارآمدی و انگیزه اطلاعات کافی کسب کرد. طبق نتایج تحقیق،ارتباط معناداری بین متغیر های خودتنظیمی ، خودکارآمدی،انگیزه بامهارت شنیداری بدست نیامد، اما نکته ی قابل توجه وجود رابطه ی معکوس بین متغیر سن و خودکارآمدی بود درحالی که متغیر سن در متغیر های دیگر- خود تنظیمی و انگیزه -ارتباط محسوسی را نشان نداد. علاوه بر این ، نتایج نشان دهنده وجود تاثیر فراوان استراتژی های شنیداری بر روی افزایش مهارت شنیداری می باشد.کاربرد نتایج تحقیق و توصیه هایی برای انجام تحقیقات بیشتر در پایان ارائه شده است.
کلمات کلیدی : خود تنظیمی، خود کار آمدی، انگیزه، استراتژی های شنیداری
تاریخ دفاع : 1394

21789